Stanowiska podjęte w 2020 r.

 • 14 października - pismo do Przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych w sprawie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany w ustawie dochodowym od osób prawnych dotyczącej spółdzielni mieszkaniowych - zwolnienie przedmiotowe z art. 17 ust. 1 pkt 44 (przejdź do PDF)

 • 14 października - pismo do Przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych - stanowisko do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przejdź do PDF)

 • 25 września - pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zrekompensowania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym braku możliwości skorzystania z pomocy w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR (przejdź do PDF)

 • 22 września - pismo do T. Grodzkiego - Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (przejdź do PDF)

 • 17 września - pismo do J. Sasina - Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (przejdź do PDF)

 • 9 września - pismo do T. Kościńskiego Ministra Finansów w sprawie powołanie wspólnego zespołu d/s sprawozdawczości spółdzielczych podmiotów finansowych (przejdź do PDF)

 • 8 września - pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie spółdzielni przygotowanych do produkcji środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie trwającej epidemii COVID-19 (przejdź do PDF)

 • 7 września - pismo do T. Kościńskiego Ministra Finansów w sprawie uwzględnienia spółdzielni w projektowanej zmianie regulacji tzw. estońskiego CIT (przejdź do PDF)

 • 2 września - pismo do MRiRW - opinia dwóch projektów rozporządzeń MRiRW: w sprawie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2020 r. oraz zaliczek na poczet pomocy w ramach niektórych dzialań PROW na lata 2014-2020 (przejdź do PDF)

 • 28 sierpnia - pismo do MRiRW - opinia do propozycji KE w strategii "Od pola do stołu" w ramach Europejskiego Zielonego Ładu dot. wprowadzenia obowiązku podawania informacji o miejscu pochodzenia mleka oraz mleka i mięsa jako składnika środków spożywczych (przejdź do PDF)

 • 26 sierpnia - pismo do Wicepremier, Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz dot. rekompensaty dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie i domownicy w związku z pominięciem tych spółdzielni przy udzielaniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR (przejdź do PDF)

 • 31 lipca - pismo do Wiceministra Finansów dot. zmian prawnych mających na celu zapewnienie stosowania zasady proporcjonalności w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej (przejdź do PDF: wersja PL, wersja ENG)

 • 22 lipca - pismo do Prezesa Rady Ministrów dot. opłacalności obsługi kredytów preferencyjnych (przejdź do PDF)

 • 22 lipca - pismo do MRiRW zawierające opinię KRS dot. projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz PDF)

 • 26 czerwca - pismo do Prezesa RM przekazujące propozycje odnośnie udziału spółdzielczości polskiej w tworzeniu narodowego holdingu spożywczego (pobierz PDF)

 • 25 czerwca - pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierające stanowisko KRS w sprawie przyjętej przez Komisję Europejską Strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (pobierz PDF)

 • 22 czerwca - pismo do Prezesa RM w sprawie braku wypłaty odszkodowań z tytułu strat w produkcji rolnej spowodowanej suszą w 2019 r. (pobierz, pobierz odpowiedź MRiRW)

 • 15 czerwca - pismo przekazujące Prezesowi RM projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim mający na celu ograniczenie nadmiernej sprawozdawczości w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej (pobierz PDF)

 • 27 maja - pismo do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz z prośbą o interwencję w sprawie odmawiania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym skorzystania z pomocy w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (pobierz PDF)

 • 22 maja - pismo do MRiRW zawierające stanowisko do projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pobierz PDF)

 • 11 maja - opinia do proj. zmiany Rozporządzenia PEiR (UE) nr 1305/2013 dotyczącego działań PROW 2014-2020, w związku z pandemią COVID-19 (pobierz PDF)

 • 5 maja - wniosek do Kazimierza Kleiny Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP o niedokonywanie zmiany art. 90 ustawy "Tarcza Antykryzysowa 1.0" poprzez wykreślenie z tego przepisu spółdzielni (pobierz PDF)

 • 5 maja - pismo do Prezesa Zarządu PFR w sprawie uwzględnienia form zatrudnienia w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR (pobierz PDF)

 • 4 maja - pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wypłat spółdzielniom pomocy dotyczącej szkód w wyniku suszy w 2019 r. (pobierz pismo w PDF, pobierz odpowiedź w PDF

 • 29 kwietnia - pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierające informacje o zaangażowaniu KRS w prowadzoną kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – Produkt Polski” (pobierz PDF - pismo wraz z załącznikami, załącznik nr 1, załącznik nr 2)

 • 26 marca - odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Biuro Prezesa RM na apel skierowany do Prezydenta RP oraz Premiera RP o przyjęcie rozwiązań chroniących działalność spółdzielni przed skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa (pobierz PDF - pismo KPRM, pobierz PDF - pismo KRS)

 • 24 marca - apel do Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów RP o przyjęcie rozwiązań chroniących działalność spółdzielni przed skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa (pobierz PDF - Prezydent, pobierz PDF - Premier)

 • 9 marca - opinia do proponowanych rozwiązań wsparcia sektorowego w ramach Planu Strategicznego WPR 2021-2027, zawartych w materiałach ze spotkania w dniu 24.02.2020 r. w MRiRW (pobierz PDF, odpowiedź MRiRW)

 • 28 lutego - opinia projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014-2020 (pobierz PDF)

 • 30 stycznia - opinia proj. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" PROW 2014-2020 (pobierz PDF)

 • 30 stycznia - opinia do projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (pobierz PDF)

 • 8 stycznia - opinia KRS do projektowanych rozwiązań oraz propozycje poziomu wsparcia w ramach interwencji objętych celem nr 3 PS WPR 2021-2027 dla sektorów m.in. zbóż, nasion roślin oleistych, wieprzowiny, mleka i przetworów mlecznych, mięsa drobiowego, wołowiny i cielęciny, baraniny i koziny, cukru (pobierz PDF)

 


 

Stanowiska podjęte w 2019 r.

 • 12 grudnia - opinia KRS - propozycje poziomu wsparcia w ramach interwencji sektorowych objętych celem szczegółowym nr 3 WPR "Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości" na lata 2021-2027 dla sektora owoców i warzyw (otwórz PDF)

 • 3 grudnia - opinia KRS do projektu analizy SWOT i zidentyfikowanych potrzeb - do Planu Strategicznego WPR 2021-2027 - sektor produktów pszczelich (otwórz PDF)

 • 14 listopada - opinia KRS do projektu analizy SWOT i zidentyfikowanych potrzeb Planu Strategicznego WPR UE na lata 2021-2027 – dla sektorów m.in. zboża, cukier, nasiona roślin oleistych, wieprzowina, wołowina i cielęcina, mleko i przetwory mleczne, mięso drobiowe, baranina i kozina (pobierz PDF)

 • 14 listopada - opinia KRS do projektu analizy SWOT i zidentyfikowanych potrzeb Planu Strategicznego WPR UE na lata 2021-2027 – dla sektora owoców i warzyw (pobierz PDF)

 • 8 listopada - opinia KRS dotycząca projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (pobierz PDF)

 • 4 października - przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycji zmiany warunków przy udzielaniu pomocy gospodarstwom dotkniętym klęską suszy w 2019 r. dot. gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą i roślinną (pobierz PDF)

 • 29 sierpnia - opinia projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. uznawania organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych (pobierz PDF)

 • 23 sierpnia - pismo KRS do Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zgłoszenia uwag i propozycji dot. tworzenia uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń przez spółdzielnie rolnicze i ich związki (pobierz PDF)

 • 2 lipca - pismo KRS do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 (pobierz pismo i załącznik)

 • 10 czerwca - pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współpracy rolników (pobierz PDF)

 • 5 czerwca - pismo KRS do Ministerstwa Finansów w sprawie zgłoszenia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów – UA 45)

 • 30 maja - pismo KRS do Ministerstwa Finansów Departament Rachunkowości w sprawie wyjaśnienia stosowania art. 9 ust. 6  ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916).

 • 13 maja - pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego rzeźni o małych zdolnościach produkcyjnych (pobierz PDF)

 • 24 kwietnia - pismo do Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Spółdzielcze (pismozałączniki

 • 5 kwietnia - opinia KRS do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw  (pobierz PDF)

 • 1 kwietnia - pismo do Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu RP z podziękowaniem za podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania stanu prawnego Spółdzielni Uczniowskich. Więcej informacji TUTAJ

 • 6 marca - opinia do projektu zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - przekazana mailowo Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz PDF)

 • 1 marca - zgłoszenie przedstawicieli do Zespołów Porozumienia Rolniczego oraz propozycja KRS powołania dwóch dodatkowych Zespołów ds. związanych ze stabilizacją i organizacją rynków rolnych, spółdzielczością oraz opłacalności produkcji rolnej (pobierz zgłoszenie)

 • 25 lutego - opinia na temat propozycji działań wsparcia rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 - przekazane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz PDF)

 • 26 lutego - opinia do projektu Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 (pobierz PDF)

 • 30 stycznia - opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników (pobierz PDF). Zobacz także: odpowiedź MRiRWprojekt rozporządzenia 

 • 25 stycznia - podziękowania za spotkanie ze spółdzielcami - propozycje priorytetów dla rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz PDF)

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie