Spółdzielnie z mocy prawa tworzą krajowy samorząd spółdzielczy. Najwyższym organem samorządu spółdzielczego jest Kongres Spółdzielczości, który zwoływany jest przez Krajową Radę Spółdzielczą co 4 lata. Kongres Spółdzielczości uosabia bezpośredni udział spółdzielni w samorządzie spółdzielczym. Na co dzień samorządność spółdzielcza realizowana jest przez Krajową Radę Spółdzielczą, której członkowie wybierani są przez Kongres Spółdzielczości. Zgodnie z art. 259 § 1 Prawa spółdzielczego, Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego. Kompetencje Krajowej Rady Spółdzielczej zostały określone w art. 259 § 2 i § 3 Prawa spółdzielczego oraz w Statucie Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 30 maja 1995 roku.

Zgodnie z art. 266 Prawa spółdzielczego, wydatki Krajowej Rady Spółdzielczej pokrywa się ze składek organizacji spółdzielczych według zasad określonych przez Kongres oraz z innych dochodów i darowizn.

Od 1 stycznia 2018 roku, spółdzielnie socjalne, które przynależą do właściwego związku rewizyjnego, zwolnione są ze składek organizacyjnych na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej (art. 17 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. 2018 poz. 1205). 

 

Uchwała 13/2016 VI Kongresu Spółdzielczości z 13 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze w latach 2017-2020 - przejdź

Uchwała nr 16/2022 ZO KRS z dnia 01.07.2022 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości - zmieniająca uchwałę nr 23/2021 ZO KRS z dnia 23.06.2021 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej - przejdź

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej - przejdź

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej nr 20/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zasad finansowania Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze, określonych uchwałą nr 13/2016 VI Kongresu Spółdzielczości z 13 grudnia 2016 r. - przejdź

 

Informacja dot. składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej w roku 2022 (przejdź poniżej)

 

Składki obliczone zgodnie z Uchwałą nr 13 oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r  prosimy wpłacać na konto Krajowej Rady Spółdzielczej

Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

do dnia 15 lutego każdego roku.

 

Informacje w księgowości: Alicja Sawicka, Kinga Supińska

pok. 226, tel. 22 596 45 12, 22 596 45 19

 Informacja dot. składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej w roku 2022

Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego. Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r., poz. 275 ze zm.), wydatki Krajowej Rady Spółdzielczej pokrywa się ze składek organizacji spółdzielczych według zasad określonych przez Kongres oraz innych dochodów i darowizn.

VI Kongres Spółdzielczości, który odbył się w grudniu 2016 roku uchwalił wysokość składki członkowskiej na okres najbliższej czteroletniej kadencji tj. 550 złotych.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej uchwałą nr 17/2019  z dnia 18 grudnia 2019 roku zwołało VII Kongres Spółdzielczości, wyznaczając jego datę na I kwartał 2021 roku oraz określając liczbę delegatów VII Kongresu Spółdzielczości w liczbie 600. Tak jak poprzednio, Kongres Spółdzielczości ma mieć charakter plenarny.

Z dniem 20 marca 2020 roku, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), na terytorium Polski został wprowadzony stan epidemii.

Skutkiem ogłoszenia stanu epidemii na terytorium Polski było wprowadzenie ustawowych i pozaustawowych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Jednym z takich działań są zakazy oraz ograniczenia dotyczące zgromadzeń i spotkań.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia oraz prognozowane przedłużenie stanu epidemii, Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej uchwałą nr 12/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku przesunęło termin VII Kongresu Spółdzielczości na grudzień 2021 roku, a następnie uchwałą 23/2021 z dnia 23.06.2021 r. przesunęło termin VII Kongresu Spółdzielczości na grudzień 2022 roku. W dniu 1 lipca 2022 r. Zgromadzenie Ogólne KRS podjęło uchwałę nr 16/2022, zgodnie z którą wyznaczono datę VII Kongresu Spółdzielczości na grudzień 2023 r.

Na podstawie § 7 ust.1 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (M.P. z 1996 r., nr 7, poz. 86) w zw. z art. 266 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r., poz. 275 t.j. z późn. zm.) i § 26 ust. 11 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 447, t.j. z późn. zm.) oraz art. 15 zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, t.j. z późn.zm.), Zgromadzenie Ogólne UCHWAŁĄ NR 12/2021 z dnia 25 marca 2021 r. postanowiło utrzymać ustalone przez VI Kongres Spółdzielczości zasady finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej i wysokość składki w kwocie 550 zł do czasu odbycia kolejnego Kongresu Spółdzielczości.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej nr 20/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zasad finansowania Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze, określonych uchwałą nr 13/2016 VI Kongresu Spółdzielczości z 13 grudnia 2016 r. - przejdź

 

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie