Archiwum Spółdzielcze Krajowej Rady Spółdzielczej

00-013 Warszawa, ul. Jasna 1
tel/fax: (22) 835 12 60, 536 281 663

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Archiwum udziela informacji telefonicznie
od wtorku do piątku, w godzinach 7:30-15:30 

Archiwum przechowuje akta Krajowej Rady Spółdzielczej, Naczelnej Rady Spółdzielczej, Centralnego Związku Spółdzielczego i Spółdzielczego Instytutu Badawczego oraz ponad stu spółdzielni z całej Polski.

Na podstawie posiadanych akt osobowych i płacowych archiwum wystawia zaświadczenia dla celów emerytalno-rentowych byłym pracownikom spółdzielni oraz uwierzytelnione kserokopie dokumentów płacowych i akt osobowych, jeżeli występuje taka potrzeba. Zaświadczenia wydawane są odpłatnie, zgodnie z Uchwałą nr 474/2003 Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie odpłatności za przechowywanie ksiąg i dokumentów oraz wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i zarobków przez Archiwum KRS.

Stawki za sporządzenie odpisu lub kopii przechowywanej dokumentacji wynoszą:

 • za sporządzenie kopii świadectwa pracy - 17 zł
 • za sporządzenie kopii każdej kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac - 4 zł,
 • za sporządzenie kopii innego niż ww. dokumentu z zakresu stosunku pracy lub potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - 4 zł,
 • za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę - 35 zł,
 • za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy i wysokości wynagrodzenia, za każdą rozpoczęta stronę - 8 zł,
 • za sporządzenie zaświadczenia o zarobkach, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) - 4 zł.

Do wszystkich stawek doliczany jest VAT 23%.

Aby uzyskać zaświadczenie, należy wypełnić podanie zawierające następujące dane:

 • adres zwrotny wraz z telefonem nadawcy
 • jakiej spółdzielni zaświadczenie dotyczy
 • jakiego rodzaju zaświadczenie ma być wystawione
 • w jakim okresie i pod jakim nazwiskiem (dotyczy kobiet) dana osoba była zatrudniona.

Wzory podania do pobrania:

Wypełnione podanie należy wysłać jednym z następujących sposobów:

 • pocztą – na adres ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.
 • mailem – skan wypełnionego i podpisanego podania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaświadczenia wysyłane są do zainteresowanych drogą pocztową, za zaliczeniem płatnym u listonosza przy odbiorze.


Archiwum przyjmuje na odpłatne przechowywanie akta zlikwidowanych spółdzielni i organizacji spółdzielczych. Zgodnie z przywołaną wyżej Uchwałą nr 474/2003 stawki za przechowywanie za 1 metr bieżący wynoszą:

 • 3000 zł dla akt przechowywanych do 10 lat
 • 6000 zł dla akt przechowywanych od 10 do 50 lat.

Do podanych stawek doliczany jest VAT 23%.

Przekazanie akt może nastąpić po zawarciu pisemnej umowy, przygotowanej przez Archiwum KRS i wpłaceniu na konto KRS kwoty określonej w umowie, na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie