W dniu 12 maja br. Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z członkami Prezydium Porozumienia Rolniczego. Podczas spotkania przewodniczący poszczególnych zespołów działających w ramach Porozumienia Rolniczego przedstawili aktualne problemy w rolnictwie, również w kontekście małych i średnich gospodarstw. W dyskusji udział wzięli dyrektorzy departamentów w MRiRW.

Minister Grzegorz Puda poinformował również, że celem resortu rolnictwa jest przedstawienie propozycji do ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym, nad którym w Ministerstwie trwają prace. Podkreślił, że nie da się tworzyć tej ustawy bez udziału bezpośrednio zainteresowanych.

Komisja Europejska regularnie przygotowuje kolejne „Mapy Drogowe”, jak w eurobiurokratycznym żargonie określa się szczegółowe harmonogramy stopniowo realizowanych czynności, mające doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Szczególnie ważna dla spółdzielczości jest opracowywana obecnie „Mapa Drogowa: Plan działania UE na rzecz gospodarki społecznej”, która ma zostać przyjęta przez Komisję pod koniec tego roku.

Swój wkład do przygotowywanego dokumentu wniosła Cooperatives Europe za pośrednictwem Komitetu Koordynacyjnego ds. Unii Europejskiej. W przekazanym stanowisku ta najważniejsza organizacja spółdzielcza naszego kontynentu podkreśliła następujące priorytety, które powinny zostać uwzględnione w planie działania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią SDZLEGAL SCHINDHELM organizuje bezpłatne webinarium: Tarcza antykryzysowa u schyłku pandemii – z czego można skorzystać i jak rozliczać otrzymaną pomoc, które odbędzie się 17 maja br. o godzinie 10:00.

Agenda:

1. Aktualne propozycje pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię COVID-19 – z czego jeszcze można skorzystać
2. Podstawowe zasady łączenia środków pomocowych z Tarczy antykryzysowej i konsekwencje naruszeń
3. Wsparcie otrzymane w ramach Tarczy antykryzysowej – skutki w podatkach dochodowych:
- zwolnienie ZUS,
- dofinansowania wynagrodzeń,
- dofinansowanie kosztów działalności,
- pożyczka z urzędu pracy,
- subwencja PFR
4. Tarcza pod kontrolą – aktualne trendy w zakresie kontroli podatkowych:
- typowanie do kontroli
- zakres kontroli
- skutki kontroli

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy poinformował o powołaniu specjalnego funduszu na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych i zapewnienie środków do życia w Indiach i Nepalu. Jak stwierdza w wydanej odezwie do organizacji członkowskich:

Indie i Nepal doświadczają bezprecedensowego wzrostu liczby zakażeń i zgonów spowodowanych wirusem COVID-19. Spółdzielnie i ich członkowie nie są odporni na skutki pandemii. Straciliśmy wielu zasłużonych spółdzielców, ucierpiało zdrowie, życie i środki egzystencji członków spółdzielni i ich rodzin, a działalność spółdzielni została zakłócona.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało, że Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie uruchomiła zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego” portal internetowy – CONNECT przeznaczony dla sektora prywatnego, który obejmuje:

 •    Rolników i organizacje rolnicze;
 •    Organizacje i spółdzielnie producentów;
 •    MŚP;
 •    Duże przedsiębiorstwa (spółki krajowe i wielonarodowe, w tym przedsiębiorstwa państwowe);
 •    Instytucje finansowe;
 •    Przemysł, stowarzyszenia handlowe i konsorcja sektora prywatnego;
 •    Fundacje filantropijne.

Na początku marca Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ogłosił interesujący raport z badań Młodzi ludzie a spółdzielnie – idealne połączenie mający na celu promowanie mocniejszego zaangażowania młodzieży w spółdzielczość. W oparciu o obszerną analizę wyzwań i oczekiwań młodych ludzi z ruchu spółdzielczego i spoza niego w 20 krajach, raport przedstawia listę siedmiu zaleceń skierowanych do liderów spółdzielczych w celu lepszego wspierania młodzieży przez spółdzielnie.

Są to:

 1. zwiększanie wiedzy – wspieranie edukacji i budowanie wiedzy na temat spółdzielni;

 2. poprawa wizerunku – skuteczniejsze informowanie o korzyściach płynących z funkcjonowania spółdzielni;

 3. rozwój struktury – tworzenie autentycznych struktur spółdzielni zorientowanych na młodzież;

Komisja Europejska organizuje spotkanie on-line o portalu Access2Markets przeznaczone dla firm, które chcą wejść na nowe rynki korzystając z możliwości, jakie dają umowy i porozumienia zawarte przez Unię Europejską. Access2Markets to interaktywne kompendium wiedzy dla mniejszych firm, dla których handel międzynarodowy jest szansą na rozwój. 

Szkolenie i warsztaty online z zakresu używania portalu Access2Markets odbędą się w środę 12 maja 2021 r., w godz. 9.00 – 13.00. Na warsztaty można rejestrować się do poniedziałku 10 maja 2021 r. poprzez wypełnienie FORMULARZAPo rejestracji uczestnicy otrzymają mailem link do warsztatów online na platformie WebEx.

W dniu 27 kwietnia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe – jak wszystkie ostatnie w formule zdalnej. Uczestniczył w nim polski członek Rady, prezes Zarządu KRS dr inż. Mieczysław Grodzki. Najważniejszym punktem obrad był przegląd statutu.

W związku z wprowadzeniem w Belgii w 2019 r. zmian przepisów dotyczących stowarzyszeń non-profit zawartych w nowo uchwalonym Kodeksie Spółek i Stowarzyszeń, na podstawie którego zarejestrowana jest organizacja, zaszła konieczność dostosowania statutu do nowych przepisów, a przy okazji jego unowocześnienia i udoskonalenia oraz uczynienia bardziej czytelnym i klarownym, jak również ściślej powiązanym ze statutem MZS, którego europejskim ramieniem jest Cooperatives Europe.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: 

"Organizacja Walnego Zgromadzenia - Zebrania Przedstawicieli - Zebrania Grup Członkowskich w spółdzielniach w dobie COVID-19 wraz z omówieniem zasad redagowania projektów uchwał do podjęcia na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez organy spółdzielni oraz treści protokołu notariusza z podejmowania uchwał na piśmie przez walne zgromadzenie / zebranie przedstawicieli"

które odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. w godzinach 09:00 - 12:15 (przerwa od 10:30 do 10:45).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Enterprise Europe Network zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium: „Wsparcie dla przedsiębiorców w formie instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej”, które odbędzie się 29 kwietnia br. w godzinach 11:30-13:00.

W programie:

 • Dostępna oferta finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw z zabezpieczeniem w formie gwarancji ze środków UE.
 • Dostępna oferta finansowania dla przedsiębiorstw w formie inwestycji kapitałowych w ramach instrumentów finansowych programów ramowych.

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ogłosił hasło Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2021, który w obecnym roku obchodzony będzie na świecie 3 lipca. Brzmi ono: RAZEM ODBUDUJEMY SIĘ LEPIEJ (Rebuild better together).

Jak stwierdza MZS w specjalnej odezwie:

W dziedzinie zdrowia, rolnictwa, produkcji, handlu detalicznego, finansów, mieszkalnictwa, zatrudnienia, edukacji, usług społecznych i wielu innych sfer, w których działają spółdzielnie, ponad miliard ich członków na całym świecie nadal udowadnia, że nikt nie musi samotnie stawiać czoła kryzysowi takiemu jak pandemia.

Zapraszamy spółdzielnie wszystkich branż do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na Portalu Funduszy Europejskich dotyczącymi ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programów krajowych i regionalnych. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory... - Przeglądanie i wyszukiwanie naborów wniosków. Tu ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy... - Harmonogram naborów wniosków. Tu z wyprzedzeniem można sprawdzić, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest projektem Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, jednak głównymi prowadzącymi są obywatele. Konferencja ta jest cyklem debat, paneli i dyskusji organizowanych przez obywateli, które umożliwią mieszkańcom z całej Unii Europejskiej dzielenie się pomysłami i kształtowanie naszej wspólnej przyszłości. Celem Konferencji jest dotarcie do wszystkich obywateli UE i wzmacnianie więzi między Europejczykami a instytucjami, które im służą.

Zapraszamy do zapoznania się z platformą cyfrową Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w Konferencji na kilka sposobów - na platformie można zgłosić oraz promować swoje wydarzenia, dzielić się pomysłami, znaleźć interesujące wydarzenie organizowane w okolicy i zapoznać się z opiniami innych Europejczyków. Komisja Europejska zachęca do aktywnego udziału w Konferencji poprzez organizację wydarzeń, debat oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami i propozycjami dotyczącymi przyszłości Europy. Zapisanie się na platformie daje dostęp do najbardziej aktualnych informacji o przebiegu i postępach projektu.

W dniu 13 kwietnia 2021 roku odbyło się zdalne spotkanie przedstawicieli dwóch ważnych organizacji spółdzielczego sektora finansowego – Międzynarodowego Stowarzyszenia Spółdzielczości Bankowej MZS (ICBA) i Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU).

Inicjatorem spotkania był prezydent ICBA Bhima Subrahmanyam, zachęcony do tego przez członka Rady ICBA Mieczysława Grodzkiego w związku z niedawnym wyborem prezesa Kasy Krajowej SKOK Rafała Matusika na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU. W jego opinii dobre stosunki polskich banków spółdzielczych ze SKOK-ami w ramach KRS mogłyby stać się modelem korzystnej współpracy światowych organizacji obydwu typów spółdzielni finansowych na szczeblu międzynarodowym. I temu właśnie poświęcone było spotkanie on-line.

15 kwietnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 31 maja 2021 r.

Program skierowany jest do podmiotów, które uzyskały status uznanej grupy producentów rolnych. W ostatnich latach w ponad 80% grupy tworzone są w formie spółdzielni. Aby uzyskać wsparcie, grupy muszą składać się z osób fizycznych. O dofinansowanie mogą starać się również podmioty, które uzyskały status uznanych organizacji producentów. Członkami organizacji producentów mogą być osoby prawne lub fizyczne. Co najmniej 80% członków organizacji muszą stanowić producenci rolni.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. organizuje bezpłatne webinarium pt.: Instrumenty finansowe ARP w ramach Tarczy Antykryzysowej, które odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. (piątek) o godzinie 10:00.

Wydarzenie będzie poświęcone instrumentom wsparcia finansowego oferowanym przez ARP w ramach Tarczy Antykryzysowej. W programie m.in.:

W najbliższych tygodniach mają ruszyć szczepienia w zakładach pracy. Pracodawcy widzą wiele szans w zaszczepieniu pracowników, ale mają też wiele wątpliwości. W związku z tym Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią PCS Paruch Chruściel Schiffter| Littler Global organizuje bezpłatne webinarium: Szczepienia w zakładach pracy – o czym należy pamiętać, które odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. od 13:00 do 15:00.

Podczas webinaru prowadzący wyjaśnią:

 • czy można różnicować warunki zatrudnienia pracowników zaszczepionych i pozostałych?
 • czy i jak można pracowników skłaniać do szczepień? Czy można premiować zaszczepionych?
 • jak przetwarzać dane dot. zaszczepienia i do jakich potrzeb można je wykorzystywać?

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: „PRZYGOTOWANIE SPÓŁDZIELNI WSZYSTKICH BRANŻ DO WALNEGO ZGROMADZENIA - ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI - ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH W DOBIE COVID-19", które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. w godzinach 09:00 - 12:15 (przerwa od 10:30 do 10:45).

Zakres szkolenia obejmuje również ostatnie zmiany w przepisach prawa dot. terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych przez Spółdzielnie wszystkich branż.

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT) i obejmuje: 4 godziny dydaktyczne (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 19 kwietnia br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

Stowarzyszenie IE-NO-HIKARI (organizacja spółdzielni rolniczych) z Japonii ogłasza 29. Doroczny Światowy Konkurs Rysunków Dziecięcych. W dotychczasowych edycjach konkursu polscy uczestnicy wielokrotnie zdobywali laury – wyróżnienia, a nawet brązowe, srebrne i złote nagrody. Do udziału w konkursie zaproszeni są młodzi artyści w wieku od 6 do 15 lat. Nie ma ustalonego tematu prac - uczestnicy mają pełną dowolność w wyrażaniu siebie.

Przypominamy, że trwa nabór prac do XVII Edycji „Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości”. Prace obronione lub opublikowane po 15 maja 2020 r. można nadsyłać do Krajowej Rady Spółdzielczej (organizatora konkursu) w terminie do 15 maja 2021 r. 

Celem Konkursu jest promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie