Do dnia 14 października br. trwało korespondencyjne głosowanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego KRS. Członkowie Krajowej Rady Spółdzielczej wypowiedzieli się m.in. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (druk:UD235)

Uwagi dotyczące rządowych propozycji w zakresie ochrony rynku finansowego zostały sformułowane na posiedzeniu Komisji Finansów Spółdzielczych ZO KRS, która szczegółowo omówiła zgłoszone już wcześniej do resortu finansów stanowisko Krajowej SKOK. Podczas posiedzenia Komisji przedstawiciele spółdzielczego sektora bankowego dodali własne spostrzeżenia, które zarekomendowali Zgromadzeniu Ogólnemu. W rezultacie Zgromadzenie przyjęło poniższą uchwałę:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraca z webinariami wspierającymi przedsiębiorców w pierwszych krokach w eksporcie. Temat, który zostanie omówiony 21 października 2021 r. (godz.: 10:00) będzie poświęcony negocjacjom w środowisku wielokulturowym. 

Praktyka biznesu wskazuje, że wartość produktu czy usługi jest ściśle powiązana z umiejętnościami negocjacyjnymi osoby prowadzącej proces sprzedaży czy prezentacji. Innymi słowy, rzeczywista wartość schodzi na drugi plan względem wykreowanego wizerunku i przedstawienia kontekstu współpracy. Negocjacje prowadzone intuicyjnie, bez podpory teoretycznej czy strategii, mogą okazać się skuteczne, jednak dopiero znajomość konkretnych, współczesnych technik znacznie zwiększa szanse na sukces.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line: Obowiązki spółdzielni w aspekcie ustaw podatkowych, w tym podatek CIT, PIT oraz ustawy o rachunkowości

Termin: 9 listopada 2021 r., godz. 09:15 - 15:15

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

PROGRAM SZKOLENIA (PRZEJDŹ .pdf)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin – ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku „Rachunkowość”, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym. 

TEMAT: Przygotowanie spółdzielni do wyzwań regulacyjnych

związanych m.in. z ustawą z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wprowadzeniem obowiązku rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a także Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i założenia rządowego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101).

Termin: 3 listopada 2021 r., godz. 0900 – 1215 

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

PROGRAM SZKOLENIA (PRZEJDŹ .pdf)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej.)

 

Spółdzielczy Instytut Badawczy w Warszawie filia w Rzeszowie wraz z Instytutem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w projekcie edukacyjnym „Bądź Spółdzielcą w swojej szkole”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, a także propagowanie postaw pro przedsiębiorczych realizowanych poprzez działania spółdzielcze, w tym procesów funkcjonowania i rozwoju spółdzielni oraz prowadzenia działalności gospodarczej w okresie realizacji projektu.

Mimo rozdzielenia większości funduszy Polityki Spójności na lata 2014-2020 w ramach programów krajowych i regionalnych, w dalszym ciągu realizowane są nabory wniosków w ramach części działań tych programów. Zainteresowanych pozyskaniem funduszy zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. aktualnych i planowanych naborów wniosków w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym spółdzielni.

Linki:

Wsparcie MŚP w zakresie cyfryzacji

Więcej informacji o funduszach (informacja oraz wykaz naborów)

20 października 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie na tworzenie organizacji producentów (OP) i grup producentów (GPR). Wnioski należy składać do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 listopada.

O pomoc finansową może ubiegać się:

  • grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;

  • organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (członkami OP mogą być osoby fizyczne  lub osoby prawne, w tym także nie będący producentami rolnymi (do 20% liczby wszystkich członków OP), posiadający np. możliwości magazynowe, przechowalnicze, przetwórcze, usługowe dla produkcji rolnej, itp.).

TEMAT: Przygotowanie spółdzielni do wyzwań regulacyjnych

m.in. związanych z ustawą z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (znowelizowany przepis art. 16 ustawy - Prawo spółdzielcze wchodzi w życie z dniem 5.10.2021 r.) oraz wprowadzeniem obowiązku rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (obowiązek powinien zostać zrealizowany przez spółdzielnie w terminie 3 miesięcy od 31.10.2021 r.)

Termin: 11 października 2021 r., godz. 0900 – 1215 

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

PROGRAM SZKOLENIA (PRZEJDŹ .pdf)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej.)

 

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line: Obowiązki spółdzielni w zakresie podatku VAT

Termin: 5 października 2021 r., godz. 09:15 - 14:30

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

PROGRAM SZKOLENIA (PRZEJDŹ .pdf)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin – ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku „Rachunkowość”, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym. 

Komitet Równouprawnienia Płci jest jednym z tzw. komitetów tematycznych MZS. Działa na rzecz zmian, które mają sprawić, że zaprowadzona będzie pełna równość płci we wszystkich spółdzielniach i służy jako forum do dyskusji oraz wymiany doświadczeń i pomysłów na tematy związane z równouprawnieniem płci. Wizją Komitetu jest ruch spółdzielczy kierowany przez kobiety i mężczyzn, oparty na sprawiedliwości, solidarności, demokracji i rozwoju. W tej wizji wartości, umiejętności i wkład kobiet i mężczyzn są cenione na równi, a organizacja pracy i struktury decyzyjne są wypadkową potrzeb i poglądów wszystkich ludzi niezależnie od ich płci. W związku z ostatnimi wydarzeniami w Afganistanie Komitet wydał następujące oświadczenie:

Komitet  Równouprawnienia Płci Międzynarodowego Związku Spółdzielczego potępia akty przemocy wobec ludności cywilnej w Afganistanie, a zwłaszcza okrucieństwa wobec kobiet i pilnie wzywa społeczność światową do podjęcia działań w celu ochrony i zapewnienia, że nie dojdzie do dalszego łamania praw człowieka wobec kobiet. Przyjmując Agendę 2030, społeczność międzynarodowa zgodziła się do podjęcia wspólnych wysiłków, by nikogo nie pozostawić w tyle, a teraz wszyscy powinniśmy podjąć działania w tym kierunku.

Krajowa Rada Spółdzielcza pod koniec lipca br. zwróciła się do ponad 4 tys. spółdzielni różnych branż z propozycją wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej społecznych i ekonomicznych skutków funkcjonowania wprowadzonej w życie (i corocznie weryfikowanej) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Odpowiedzi, które napłynęły do Spółdzielczego Instytutu Badawczego, zostały poddane analizie, której wyniki prezentujemy poniżej.

Podstawowym założeniem tego sondażowego badania było dokonanie oceny skali zatrudnienia w podmiotach spółdzielczych pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę z minimalnym (corocznie weryfikowanym) poziomem miesięcznego wynagrodzenia, oraz na podstawie innych umów cywilnoprawnych, w których obowiązuje zasada weryfikacji w zakresie minimalnej stawki godzinowej. Jak wskazano w piśmie przewodnim, rozwiązanie to jest efektem kompromisu osiągniętego w ramach dialogu na forum Rady Dialogu Społecznego (przed 2015 r. tzw. Komisja Trójstronna do spraw Społeczno-Gospodarczych), w skład której wchodzą przedstawiciele rządu, reprezentacje organizacji związkowych i pracodawców. Rozwiązanie tej spornej kwestii dla osiągnięcia i zachowania spokoju społecznego musi jednak, dla dobra publicznego, godzić interesy wszystkich stron. Ankieta miała m.in. wykazać, jak ten ustawowy mechanizm, regulujący tak szczególnie wrażliwy społecznie obszar, wpływa na rynek pracy i na sytuację ekonomiczną pracodawców.

Jak poinformowało MRiRW, Komisja Europejska decyzją z 31 sierpnia 2021 r. zaakceptowała strategiczną zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która m.in. wprowadza wsparcie na okres przejściowy dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2022.

Budżet PROW 2014-2020 zwiększył się o ponad 4,5 mld euro, w tym:
  • 3 595,5 mln euro środków publicznych w związku z wprowadzeniem okresu
    przejściowego (z czego 2 287 823 174 EUR stanowią środki EFRROW, a 1 307 687 080 EUR środki współfinansowania krajowego)
  • 944,7 mln euro środków z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (wsparcie nie wymaga współfinansowania krajowego, ponieważ środki te dotyczą wsparcia na rzecz cyfrowej i środowiskowej transformacji rolnictwa i obszarów wiejskich).

Ponadto o kolejne 2 lata wydłużono realizację PROW 2014-2020, co oznacza, że w 2021 r. i 2022 r. zostaną przeprowadzone kolejne nabory wniosków o wsparcie.

Krajowa Rada Spółdzielcza realizując szóstą zasadę Deklaracji Tożsamości Spółdzielczej pragnie zainicjować współpracę spółdzielni w ramach nowej zakładki na swojej stronie internetowej. Chcemy stworzyć miejsce, w którym spółdzielnie będą mogły:

  • zaprezentować zakres swoich usług, towarów i produktów w celu zaoferowania ich innym organizacjom spółdzielczym i potencjalnego zawarcia nowych znajomości handlowych, zdobycia nowych kontaktów;

  • podzielić się doświadczeniami, osiągnięciami i dobrymi praktykami – sukcesy spółdzielni warto nagłaśniać, by inne podmioty spółdzielcze mogły czerpać z tych doświadczeń.

Zapraszamy spółdzielnie do przesyłania informacji na powyższe tematy do Krajowej Rady Spółdzielczej pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Od analizy przesłanych treści zależy format, jaki przyjmiemy do ich prezentacji.

Liczymy na Państwa aktywność!

W dniu 29 sierpnia 2021 roku, niespełna dwa miesiące po swoich 90 urodzinach, zmarł Marian Ilnicki, długoletni prezes Zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo, twórca jej gospodarczego sukcesu. Był najdłużej aktywnym zawodowo prezesem zarządu spółdzielni w Polsce - odszedł na emeryturę w 2020 roku po ponad 62 latach pracy dla Spółdzielni w Witkowie, z którą związał całe swoje życie zawodowe i prywatne. 

TEMAT: Funkcjonowanie Spółdzielni oraz jej organów w dobie COVID-19

- posiedzenia w formule stacjonarnej oraz podejmowanie uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez Rady Nadzorcze, Zarządy i Walne Zgromadzenia Spółdzielni (wyłączenia w sprawie limitów osób a stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie składania oświadczeń o zaszczepieniu)

Termin: 14 września 2021 r., godz. 0900 – 1215 

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

PROGRAM SZKOLENIA (PRZEJDŹ .pdf)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej.)

12 sierpnia przypada proklamowany przez ONZ, a obchodzony od 1999 r., Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi na całym świecie, a w obchody włącza się coraz więcej światowych organizacji. Należy do nich Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, który pragnie uwidocznić korzyści płynące dla młodzieży ze spółdzielczości odpowiadającej przecież na wiele z wyzwań, przed którymi stoją młodzi ludzie.

Model spółdzielczy – przypomina MZS z okazji tegorocznego MDM – opierający się o zasady wzajemnego wsparcia, współwłasności ekonomicznej i samorządności w pracy, ma wyjątkową moc, by pomóc młodzieży w ustabilizowaniu jej niepewnej przyszłości zawodowej. Może on również pomóc „generacji Z”, jak określa się nieraz pokolenie urodzone w ostatniej dekadzie zeszłego wieku i w pierwszej XXI, w realizacji jego ideałów życia w bardziej sprawiedliwym i równym dla wszystkich świecie.

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w tym roku był obchodzony na całym świecie 3 lipca pod hasłem „Razem Odbudujemy się Lepiej”. MZS zebrał ponad 130 relacji o obchodach z 35 krajów, na podstawie których przygotował i opublikował w serwisie YouTube film wideo ukazujący, w jaki sposób spółdzielnie mogą dopomóc swoim społecznościom w odbudowie skoncentrowanej na ludziach i niezagrażającej środowisku naturalnemu (zob. film YT pod artykułem).

Obchody miały miejsce również na najwyższym światowym szczeblu, m.in. w ONZ. Ich organizatorem był tradycyjnie COPAC – utworzony w 1973 r. Komitet ds. Promocji i Rozwoju Spółdzielczości, w skład którego wchodzą Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Organizacja ds. Rolnictwa i Wyżywienia (FAO), Międzynarodowe Centrum Handlu ONZ oraz MZS, który zresztą w styczniu tego roku przejął na 2-letnią kadencję przewodnictwo Komitetu. COPAC odpowiedzialny też jest za sformułowanie każdego roku hasła MDS oraz za starania włączenia tematyki spółdzielczej do światowej debaty politycznej.

Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lustratorów w formie on-line. Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj.:

1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. 

W związku z prowadzonymi przez MRiRW konsultacjami drugiej wersji projektu Planu Strategicznego WPR 2023-2027 dla Polski, Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała do Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich pismo z prośbą o przekazanie do 31 sierpnia 2021 r. uwag dotyczących potrzeby poszerzenia lub poprawy warunków udzielania pomocy w ramach PS WPR.

Pismo KRS wraz z pismem Ministra RiRW zapraszającym do konsultacji - przejdź do dokumentu (.pdf)

Jak informuje resort: Stanowisko opinii publicznej będzie służyć dalszemu dostosowaniu dokumentu strategicznego do potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Zgłoszone opinie, uwagi, stanowiska pomogą wypracować najbardziej wyważone rozwiązania, które umożliwią uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji. Pozwolą także wypracować ostateczny kształt przyszłych instrumentów i wsparcia.

W związku z opracowywaniem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Polityki Eksportowej Polski - która ma zdefiniować wyzwania stojące przed polskim eksportem w świecie postcovidowym oraz wyznaczyć spójne działania po stronie całej polskiej administracji, które odpowiedzą na te wyzwania - Krajowa Rada Spółdzielcza przedstawia swoje uwagi do projektu tego dokumentu. 

Generalnie należy stwierdzić, że projekt dokumentu w sposób całościowy i merytoryczny ujmuje całokształt problematyki wsparcia eksportu, inwestycji zagranicznych w Polsce i dalszego rozwoju naszych inwestycji za granicą. Trudno byłoby wnosić tu jakieś szczegółowe uwagi. Śledząc natomiast merytoryczną dyskusję ekspertów należy przyjąć, że o powodzeniu jej realizacji w sposób bardzo istotny decydować będą kwestie, na które w Projekcie brak jest jednoznacznej odpowiedzi. Podnosząc ten aspekt, mamy jednocześnie świadomość, że mówimy tu generalnie o zasadniczych priorytetach polityki w ogóle, a w tym o polityce gospodarczej Polski. Z uwagi na złożoność spraw i ich szerszy kontekst, pozwolimy sobie tylko na ich zasygnalizowanie:

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie