Zarząd jest organem wykonawczym Krajowej Rady Spółdzielczej; kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz poprzez prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Zgromadzenia.

 

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej na podstawie § 7 ust.2 pkt.11 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (M.P. z 1996r. Nr 7, poz.86) w dniu 20 lutego 2024 r. wybrało w głosowaniu tajnym prezesa oraz zastępców prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Pracami Krajowej Rady Spółdzielczej kieruje czteroosobowy Zarząd w składzie:

Mieczysław Grodzki - prezes Zarządu

Waldemar Broś - zastępca prezesa Zarządu

Ryszard Jaśkowski - zastępca prezesa Zarządu

Marek Kowalski - zastępca prezesa Zarządu

 

 

 

Dr inż. Mieczysław Grodzki 20 lutego 2024 r. wybrany został na kolejną kadencję przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej Prezesem Zarządu KRS.

Od wielu lat  związany jest ze spółdzielczością: bankową, mieszkaniową i rzemieślniczą  . Piastuje różne funkcje społeczne w spółdzielczym samorządzie - jest m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej: Banku Spółdzielczego w Piasecznie i innych Spółdzielni, Przewodniczącym Komisji Spółdzielczej Business Centre Club. W latach od 2017 do 20 lutego 2024 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu KRS, wcześniej przez trzy kadencje piastował funkcję zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. 

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji. Działalność zawodową rozpoczął w pionie administracji Politechniki Warszawskiej w 1974 r. W latach 1982-1987 pracował jako Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, min. kierował zespołem zajmującym się rekonstrukcją zabytkowego Dworu Dłużewskich. W 1987 roku założył własną firmę budowlaną GROMAR. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje i remonty z zakresu budownictwa obiektów użyteczności publicznej oraz oświatowych (podwarszawskie szkoły podstawowe oraz gimnazja, banki, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne).

Od 2002 roku zawodowo związany z Mazowiecką Izbą Inżynierów Budownictwa  zrzeszającą ok. 21,5 tys. członków. Pełnił funkcje:  Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zastępcy Przewodniczącego Rady, a od 2010 roku do 2018  roku - Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, obecnie Honorowy Przewodniczący i członek Prezydium Rady. W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa pełni funkcję Zastępcy Prezesa Krajowej Rady. Ponadto sprawuje inne  funkcje zawodowe lub społeczne, m.in.

  • Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
  • Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WYŻYNY i PATRONAT-3,
  • Przewodniczącego Rady Nadzorczej Budowlanej Spółdzielni Piaseczno.

Czynnie uczestniczy w pracach wydziałów: Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w Zespole Doradców Dziekana, Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jako członek Rady Programowej dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport. Jest także członkiem zespołu rady pracodawców w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Współpracuje ze Stowarzyszeniami Naukowo – Technicznymi np.: Federacją Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Stowarzyszeniem Polskich Energetyków, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Sanitarnych, Mazowieckim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych, w zakresie organizacji konferencji, seminariów i doskonalenia zawodowego. Jest współzałożycielem Mazowieckiego FORUM samorządów zawodów zaufania publicznego, do którego należy 17 samorządów zawodowych, powołane do prezentowania stanowisk poszczególnych samorządów i współpracy w zakresie legislacji i umacniania roli zawodu zaufania publicznego oraz w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz wieloma odznaczeniami resortowymi i najwyższymi odznaczeniami za zasługi: dla spółdzielczości polskiej, spółdzielczości rzemieślniczej i bankowej, m.in. Medalem Honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Za Zasługi dla Budownictwa, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Energetyki, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Odznakę Honorową Za Zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej, Złoty Krzyż za zasługi w rozwoju Spółdzielczości Bankowej. Otrzymał również  najwyższe wyróżnienie spółdzielcze: Tytuł i statuetkę „Oskara (od 2017 r. Lidera) Spółdzielczości Polskiej 2010” oraz Szablę Kilińskiego - przyznaną przez  Związek Rzemiosła Polskiego.

Posiada dodatkowe uprawnienia zawodowe: budowlane, rzeczoznawcy budowlanego, rzeczoznawcy majątkowego oraz lustratora spółdzielczego. Jest autorem licznych publikacji w branżowych czasopismach na temat roli i działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz spółdzielczości.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie