Zespół prowadzi i organizuje całość spraw związanych z wykonywaniem przez KRS obowiązków dotyczących lustracji, likwidacji i doradztwa w organizacjach spółdzielczych. Prowadzi szkolenia dla lustratorów i kandydatów na lustratorów.

 

 Do obowiązków Zespołu w szczególności należy:

 • organizowanie i prowadzenie procesu lustracji w spółdzielniach niezrzeszonych i spółdzielczych związkach rewizyjnych (rejestracja zleceń, sporządzanie umów - nadzór nad realizacją merytoryczną i finansową, analizowanie protokołów lustracji, przygotowywanie ocen polustracyjnych wraz z wnioskami),
 • współdziałanie ze spółdzielczymi związkami rewizyjnymi w sprawach dotyczących lustracji spółdzielni, wniosków polustracyjnych i prawidłowego wdrażania obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 • podejmowanie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do egzekwowania terminowej, ustawowej lustracji, a w szczególności w organizacjach spółdzielczych będących w likwidacji,
 • przygotowywanie projektów przepisów dotyczących kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów oraz zasad i trybu przeprowadzania lustracji w organizacjach spółdzielczych,
 • analizowanie rezultatów lustracji spółdzielni, przyczyn występujących nieprawidłowości oraz wnioskowanie działań prowadzących do ich eliminowania,
 • badanie skuteczności stosowania unormowań prawnych dotyczących funkcjonowania lustracji spółdzielczej, przedkładanie wniosków dotyczących odpowiednich zmian tych unormowań,
 • prowadzenie rejestrów: Związki Rewizyjne, Lustratorzy oraz nadzór nad tymi modułami w ramach elektronicznego programu KRS,
 • wnioskowanie w sprawie nadania i pozbawienia uprawnień lustracyjnych,
 • prowadzenie rejestru nadanych i odebranych uprawnień lustracyjnych,
 • sporządzanie rocznych planów szkoleń kandydatów na lustratorów oraz okresowych szkoleń lustratorów, organizacja i prowadzenie tych szkoleń, współpraca w tym zakresie ze związkami rewizyjnymi,
 • sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
 • koordynowanie opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących działalności organizacji spółdzielczych,
 • inspirowanie i opracowywanie projektów aktów prawnych związanych  z działalnością organizacji spółdzielczych, monitorowanie procesu legislacyjnego pod kątem jego wpływu na funkcjonowanie spółdzielczości,
 • opracowywanie analiz dot. stosowania obowiązujących przepisów prawa przez organizacje spółdzielcze oraz monitorowanie stosowania prawa wobec spółdzielni przez urzędy i organy władzy publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z likwidacją organizacji spółdzielczych, dla których KRS spełnia funkcje związku rewizyjnego, w tym:

- rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów uchwał Zarządu KRS w tych sprawach,
- przygotowywanie projektów umów z likwidatorami, nadzór nad realizacją merytoryczną, terminową i finansową,
- badanie i rozpatrywanie we współpracy z merytorycznymi zespołami wniosków, skarg i listów wpływających do KRS.

 

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie