Do 29 maja 2020 r. Krajowa Rada Spółdzielcza przedłużyła termin zgłaszania kandydatów do dorocznych nagród i wyróżnień dla najlepszych spółdzielni oraz liderów ruchu spółdzielczego.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  • Lider Spółdzielczości Polskiej
  • Menedżer Spółdzielca
  • Prymus 2020
  • Złoty Laur Spółdzielczości
  • Samorządowiec-Spółdzielca

O zasadach przyznawania nagród i wyróżnień informuje poniższy regulamin.

 

Informacje o poszczególnych nagrodach:

 

Lider Spółdzielczości Polskiej

jest najwyższym  honorowym wyróżnieniem spółdzielczym, ustanowionym Uchwałą Zarządu KRS nr 23/2000 z 25 lutego 2000 r. Przyznawany jest za wybitne zasługi na płaszczyźnie popularyzowania idei i wartości spółdzielczych, za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju spółdzielczości. Tytuł ten otrzymało już m.in. kilku prezydentów Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (m.in. Lars Hillbom, Ivano Barberini, Pauline Greeen), parlamentarzyści (m.in. poseł SLD Romuald Ajchler), oraz szczególnie zasłużeni spółdzielcy, którzy wcześniej byli już laureatami wyróżnień „Prymus Spółdzielczości” i „Menedżer-Spółdzielca” lub jednego z nich.

 

Menedżer - Spółdzielca

wyróżnienie ustanowione uchwałą Zarządu KRS nr 549/99 z 15 maja 1999 r. przyznawane jest corocznie spółdzielcom pełniącym kierownicze stanowiska za sprawne zarządzenie, osiągnięcia gospodarcze, innowacyjność oraz promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku ruchu spółdzielczego w społeczeństwie. Podstawą jest wypełnienie wniosku (pobierz) i wypełnienie go - z uwzględnieniem następujących zagadnień:

- wprowadzanie i stosowanie przez kandydata nowoczesnych form produkcji, zarządzania i marketingu;

- stabilny rozwój  spółdzielni i osiąganie dobrych wyników ekonomicznych;

- solidne wywiązywanie się z zobowiązań wobec kontrahentów;

- dbałość o  podnoszenie  wiedzy i umiejętności pracowników;

- inwestowanie  w rozwój spółdzielni i tworzenie nowych miejsc pracy;

- troska o  poprawę warunków pracy pracowników.

  

Prymus spółdzielczości

Honorowy tytuł przyznawany spółdzielcom bez względu na zajmowane przez nich stanowisko. Procedura ubiegania się o to wyróżnienie jest analogiczna jak przy nagrodzie „Menedżer-Spółdzielca”, różne są natomiast kryteria oceny zgłaszanych kandydatów:

- osiąganie wymiernych sukcesów na  swoim stanowisku pracy i solidne wywiązywanie się z obowiązków;

- systematyczne podnoszenie wiedzy, doskonalenie umiejętności zawodowych;

- przestrzeganie zasad spółdzielczej solidarności i kultury pracy oraz wysoka kultura osobista

  

Złoty Laur Spółdzielczości

Wyróżnienie, ustanowione Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego KRS nr 11/2010 z 1 lipca 2010 r., przyznawane jest za aktywny udział w rozwijaniu życia społeczno-kulturalnego, wspieranie finansowe  kultury oraz  jej twórców, organizacji społecznych oraz klubów sportowych (będących jednostkami spółdzielni, jak i działających poza spółdzielczością, w lokalnym środowisku).

Wyróżnienie przeznaczone jest zarówno dla spółdzielni, jak i dla osób fizycznych. Kapituła, rozpatrując wnioski, bierze pod uwagę ciągły i systematyczny charakter działań kulturalno-społecznych oraz ich konkretne rezultaty: placówki kulturalne, obiekty sportowe, zespoły artystyczne, imprezy oraz środki przeznaczone na sponsorowanie instytucji  i twórców kultury.

 

Samorządowiec-Spółdzielca

Wyróżnienie konkursowe przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych i urzędów państwowych, którzy z przychylnością i zrozumieniem patrzą na działalność spółdzielni na swoich terenach. Organizując ten konkurs po raz pierwszy w 2004 r. Krajowa Rada Spółdzielcza chciała uhonorować samorządowców za życzliwość i docenianie przez nich roli spółdzielczości w lokalnym środowisku. Honorowy patronat nad tą inicjatywą obejmuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Początkowo konkurs ten organizowany był w pierwszym kwartale roku, natomiast od 2017 r. został połączony z konkursem dla liderów spółdzielczości i od tej pory jego rozstrzygnięcie ma miejsce podczas centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

 

Podkreślić należy, że wnioskodawcy oraz spółdzielnie i organizacje spółdzielcze, które zgłaszane są we wnioskach, powinny systematycznie opłacać składki na Krajową Radę Spółdzielczą i prenumerować „Tęczę Polską” - co jest traktowane jego świadectwo zainteresowania działalnością samorządu spółdzielczego i aktywnego w nim uczestnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zbliżający się Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości jak co roku jest okazją do uhonorowania liderów ruchu spółdzielczego statuetkami konkursowymi. Kapituła Nagród Krajowej Rady Spółdzielczej przyznaje kilka wyróżnień, będących wyrazem docenienia zasług konkursowych laureatów na rozmaitych polach spółdzielczej działalności. Zachęcamy spółdzielnie do udziału w Konkursie, którego zasady zawarte zostały zawarte w Regulaminie zatwierdzonym Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 12 grudnia 2017 r.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie wyróżnienia spółdzielczego

Uchwała ZO KRS o zatwierdzeniu regulaminu

Regulamin przyznawania wyróżnień spółdzielczych

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie