Ministerstwo Rozwoju i Technologii w swoim stanowisku z dnia 12 sierpnia 2022 r. potwierdza opinie prawną Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie terminu na zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni po uchyleniu art. 90 i 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ze stanowiskiem resortu można zapoznać się pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/organizowanie-walnych-zgromadzen-w-spoldzielniach-mieszkaniowych-po-uchyleniu-przepisow-covidowych

Opinia prawna sporządzona na zlecenie KRS dostępna jest pod adresem:

https://krs.org.pl/prawo/analizy-prawne/1970-opinia-prawna-w-sprawie-uchylenia-art-90-i-art-90a-ustawy-z-dnia-31-marca-2020-r

W związku z trwającymi w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pracami dotyczącymi złagodzenia dużych wzrostów kosztów energii, gazu, energii cieplnej oraz energii elektrycznej, Krajowa Rada Spółdzielcza przesłała propozycje uzupełnienia projektowanych rozwiązań.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem KRS - przejdź do PDF

Mamy przyjemność poinformować, że przy wsparciu organizacyjno-prawnym Krajowej Rady Spółdzielczej powstała w Warszawie pierwsza ukraińsko-polska spółdzielnia! SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA RAZEM została założona przez grupę ukraińskich i polskich obywateli, którzy postanowili sami się zorganizować i w ramach idei samopomocy stworzyć miejsca pracy w odpowiedzi na problem zatrudnienia wśród przybyłych do Warszawy uchodźców z Ukrainy.

Pomysł na działalność jest prosty: ręczne wytwarzanie tradycyjnej ukraińskiej przekąski pierożków-lepioszek (duże placki z nadzieniem na ciepło). Pierożki-lepioszki mają być następnie sprzedawane w mobilnych punktach sprzedaży.

Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają na III edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych:

Spółdzielczość Mieszkaniowa  - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne

Planowane rozpoczęcie: październik 2022 r.

Forma studiów: zajęcia zdalne

Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości jest organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2005 roku.  W tym roku przypadła zatem już jego XVIII edycja. Konkurs ma na celu promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

W tegorocznej edycji na konkurs nadesłano 9 prac. Komisja Konkursowa uznała, że wszystkie prace spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac jedną zgłoszono w kategorii prac badawczych, jedną w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych, a siedem w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom miało miejsce podczas centralnej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

 

Zgodnie z tradycją podczas centralnej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości ogłoszono nazwiska tegorocznych laureatów konkursów na liderów ruchu spółdzielczego oraz pogratulowano im osiągnięć.

W dorocznym konkursie KRS przyznawane są honorowe tytuły „Lider Spółdzielczości Polskiej”, „Menedżer-Spółdzielca” oraz „Prymus” - za wkład w rozwój ruchu spółdzielczego, jego wspieranie i popularyzację, a także za wieloletnią pracę i osiągnięcia w kierowaniu spółdzielnią. Osoby i instytucje zasłużone w pracy społeczno-kulturalnej, otrzymują „Złoty Laur Spółdzielczości”, natomiast przedstawiciele samorządów terytorialnych, którzy na co dzień współpracują ze spółdzielniami nagradzani są tytułem „Samorządowiec-Spółdzielca”. Nad tym Konkursem patronat od samego początku sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2022 r. odbyła się już XIX Edycja „Samorządowca-Spółdzielcy”, natomiast statuetki „Menedżera” i „Prymusa” przyznano po raz XXIII.

 

W dniu 1 lipca, w którym w całej Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, w Hotelu „Gromada” Centrum w Warszawie obradowało Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej. Posiedzenie połączone zostało z uroczystością zorganizowaną z okazji spółdzielczego święta, które w bieżącym roku obchodzone jest na całym świecie pod hasłem kończącej się Międzynarodowej Dekady Spółdzielczej: „Spółdzielnie budują lepszy świat”.

Zgromadzenie Ogólne KRS na stacjonarnym posiedzeniu spotkało się po raz pierwszy od 2020 roku. W porządku obrad znalazło się wiele istotnych zagadnień organizacyjnych i ogólnospółdzielczych, a członkowie KRS zajęli stanowisko w sprawie kilku projektów ustaw. Przyjęto sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za i kwartał 2022 roku, wyrażono także opinie na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne senackiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

W niedzielę 19 czerwca w hiszpańskiej prowincji Andaluzja odbywały się wybory lokalne, w których zwycięstwo odniosła prawicowo-konserwatywna Partia Ludowa odbierając władzę rządzącym dotąd socjalistom. Wywołało to wieczorem entuzjazm na ulicach andaluzyjskiej stolicy Sewilli, setki ludzi krążyły do późnych godzin po ulicach wymachując czerwono-żółtymi flagami Hiszpanii, zielono-białymi Andaluzji, wznosząc okrzyki „Viva España!”, „Viva Andalucia!” i na cześć miejscowego przywódcy partii Juana Moreno. Wśród zebranych w tym samym czasie w mieście spółdzielców z całego świata inne wybory budziły jednak większe emocje - do władz Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i kilku branżowych organizacji spółdzielczych.

W dniu 20 czerwca br. odbyło się tu bowiem wyborcze Zgromadzenie Ogólne MZS, a w ciągu kilku poprzedzających je i następujących po nim dni, wiele innych wydarzeń, w tym wyborczych zgromadzeń organizacji branżowych, seminariów, warsztatów itp. Uczestniczyło w nich łącznie przeszło 400 delegatów z ponad 60 krajów. KRS reprezentowana była przez prezesa dr. inż. Mieczysława Grodzkiego, natomiast KZRSS „Społem” reprezentował prezes Ryszard Jaśkowski.

W dniu 15 czerwca 2022 roku  i 21 czerwca 2022 roku w trybie online odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA FOTOREPORTAŻ DLA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH - NASZA SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 organizowanego przez: Krajową Radę Spółdzielczą (KRS) z udziałem Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej (FRSU). 

Do konkursu zgłoszono łącznie 6 prac przygotowanych przez zespoły uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa: małopolskiego (2), mazowieckiego (2), pomorskiego (2). Zgodnie z Regulaminem prace zostały poddane ocenie w 2 kategoriach w zależności od osób je przygotowujących:

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

Uchylenie art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które wydłużyły m.in. termin na zwołanie walnego zgromadzenia o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego a zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni - wyzwania i zagrożenia

Termin: 6 lipca 2022 r.

UWAGA! Zmiana godzin szkolenia na: 08:00-11:00

Typ szkolenia: HYBRYDOWE (on-line na platformie szkoleniowej ClickMeeting oraz stacjonarne w siedzibie KRS, ul. Jasna 1 w Warszawie)

W dniu 15 czerwca 2022 r. wchodzą w życie nowe rozwiązania dotyczące zasad wypłacania rolniczych emerytur. Rolnik, aby otrzymać emeryturę w pełnej wysokości, nie będzie już musiał pozbywać się własnego gospodarstwa. 

Inne najważniejsze zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników to:

  • prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy również dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, które posiadają co najmniej 25 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego;

  • doliczenie okresów odbywania służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. do wysokości emerytury rolniczej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS;

  • skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy – możliwość jej zawarcia na okres, na jaki zostało przyznane prawo do renty;

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line:

Zmiany w podatku PIT od 01.07.2022 r. i od 01.01.2023 r. Inne zmiany w podatkach.

Termin: 21 czerwca 2022 r., godz. 09:30-15:00

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

CENY:

- 516,60 zł brutto/os. (420 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2020-2022

- 676,5 zł brutto/os. (550 zł netto + VAT) dla podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2020-2022

W cenie 7 godzin dydaktycznych (45-min.). Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora. 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 22 maja 2022 r. w wieku 85 lat zmarł Tadeusz Jeżyk - założyciel i wieloletni Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

składa

Krajowa Rada Spółdzielcza.

 

Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w dniu 26.05.2022 r., o godz. 13.00 w starej kaplicy cmentarnej Opole – Półwieś, po której nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków o dofinasowanie na tworzenie organizacji producentów i grup producentów. O wsparcie można ubiegać się do 17 czerwca 2022 r.

Jak czytamy w komunikacie Agencji pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Pomocy tej nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

Zniesienie stanu epidemii a przygotowanie do podjęcia decyzji o zwołaniu walnego zgromadzenia/zebrania przedstawicieli w formule stacjonarnej lub zarządzenia podjęcia przez walne zgromadzenie/zebranie przedstawicieli uchwał na piśmie. Przedłużenie terminów na wykonanie obowiązków sprawozdawczych w 2022 r.

Szkolenie zawiera przegląd aktualnych stanowisk Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Ministerstwa Sprawiedliwości po zniesieniu limitów w sprawie spotkań i zebrań.

Termin: 20 maja 2022 r., godz. 09:00-12:00

Typ szkolenia: HYBRYDOWE (on-line na platformie szkoleniowej ClickMeeting oraz stacjonarne w siedzibie KRS, ul. Jasna 1 w Warszawie)

Na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przekazany do Senatu tekst ustawy zawiera m.in. zmianę, z której wynika, że rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. Będzie zobowiązany jednak do dalszego opłacania w KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zarówno podstawowej, jak i dodatkowej, w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. Nowe rozwiązanie jest realizacją postulatów rolników i organizacji rolniczych. 

Ze szczegółami uchwalonych zmian można zapoznać się na portalu resortu rolnictwa: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zmiany-w-zakresie-rolniczych-emerytur

Przebieg procesu legislacyjnego dostępny jest na stronie Sejmu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9...

 

 

 

Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w trzydniowym szkoleniu on-line, którego celem jest aktualizacja wiedzy z zakresu spółdzielczości.

Szkolenie, w wymiarze 15 godzin, odbędzie się w dniach 30.05.-01.06.2022 r. i organizowane jest w ramach akredytacji (zwolnione z podatku VAT).

PROGRAM SZKOLENIA - pobierz (.doc)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy lustratorów i przedstawicieli organów samorządowych związków rewizyjnych i spółdzielni. Szkolenie spełnia wymogi szkolenia uzupełniającego dla lustratorów.

Koszt szkolenia wynosi 900 zł i obejmuje materiały dydaktyczne.

Zgłoszenia przyjmuje Zespół Lustracji i Doradztwa KRS – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

DRUK ZGŁOSZENIA - pobierz (.doc)

Należność za udział w szkoleniu prosimy przekazać na rachunek bankowy nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 z dopiskiem (szkolenie 30.05. – 01.06.2022 r.).

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego KRS w uchwale nr 13/2022 z dnia 29 marca br. zwrócili się z apelem do krajowych organizacji spółdzielczych o bojkot wszelkich towarów pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego.

W uzasadnieniu do podjętej uchwały Członkowie ZO KRS wyrazili swoją solidarność z Ukrainą, której niepodległy byt został zagrożony wskutek agresji wojsk Federacji Rosyjskiej oraz podkreślili swój sprzeciw wobec eskalacji przemocy i narażania na cierpienie setek tysięcy niewinnych osób. Wyrazili oczekiwanie, że polskie spółdzielnie nie pozostaną obojętne wobec tragedii, która rozgrywa się na naszych oczach. 

11 kwietnia br. został zaktualizowany Harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 w 2022 r. Zmieniły się terminy naborów wniosków dotyczących następujących instrumentów wsparcia:

  • „Restrukturyzacja małych gospodarstw”;

  • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”;

  • „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” i „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”;

  • rezygnacji z drugiego planowanego na 2022 r. naboru w ramach instrumentu „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Zaktualizowany harmonogram znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

PRZYGOTOWANIE SPÓŁDZIELNI DO PODJĘCIA DECYZJI W SPRAWIE ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA/ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI W FORMULE STACJONARNEJ LUB ZARZĄDZENIA PODJĘCIA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE/ZEBRANIE PRZEDSTWICIELI UCHWAŁ NA PIŚMIE PO OSTATNICH ZMIANACH W SPRAWIE ZNIESIENIA LIMITÓW OSÓB ORAZ PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW NA WYKONANIE OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH W 2022 ROKU

SZKOLENIE ZAWIERA:

PRZEGLĄD AKTUALNYCH STANOWISK MINISTERSTWA ROZWOJU I TECHNOLOGII I MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI PO ZNIESIENIU LIMITÓW W SPRAWIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ

Termin: 25 kwietnia 2022 r., godz. 09:00-12:00

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie