Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsultacje dotyczące przygotowania koncepcji zasad wdrażania inwestycji A1.4.1. KPO pn. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących” w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Wsparcie obejmować będzie m.in.

 • wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przetwórstwa rolno-spożywczego (podmioty istniejące i nowo zakładane) w zakresie zakupu maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, specjalistycznych środków transportu do dystrybucji żywności oraz rozbudowy infrastruktury zakładów, w tym zrównoważonych i innowacyjnych technologii oraz inwestycji w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym;

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach naboru, są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (spółdzielnie socjalne).

Celem wsparcia Beneficjentów programu jest zabezpieczenie potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych, w szczególności odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego, a także przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Wsparciem objęte mogą być także osoby towarzyszące Beneficjentom programu.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprosiło podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Polski Fundusz Rozwoju organizuje w dniach 4-8 kwietnia br. cykl bezpłatnych webinariów na temat instrumentów wsparcia oferowanych przez Grupę PFR w zakresie Ekspansji Zagranicznej. Całość zostanie przedstawiona w krótkiej i przystępnej formie online z możliwością zadawania pytań prelegentom na czacie.

Pierwszym tematem będzie obecny wpływ sankcji nałożonych na Rosję na eksport zagraniczny. Następnie zaprezentowane zostaną instrumenty doradczo-finansowe Grupy PFR oraz plany Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. wsparcia dla firm z nowej perspektywy Funduszy Europejskich z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line:

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. i aktualne zmiany w podatkach

Termin: 06 kwietnia 2022 r., godz. 10:00-16:00

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

 CENY:

- 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2020-2022

- 553,5 zł brutto/os. (450 zł netto + VAT) dla podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2020-2022

W cenie 8 godzin dydaktycznych (45-min.) oraz materiały szkoleniowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Cooperatives Europe oraz Międzynarodowy Związek Spółdzielczy zaapelowały o przekazywanie wsparcia finansowego dla COOP Ukraina na za pośrednictwem międzynarodowego konta walutowego. Wpłacone środki zostaną przeznaczone na odbudowę infrastruktury i zapobieganie katastrofie humanitarnej w spółdzielczej wspólnocie na Ukrainie.

Apel Cooperatives Europe z dn. 17 marca 2022 r.

Apel o darowizny dla COOP Ukraina

 

Drodzy członkowie, spółdzielcy,

 

Kierujemy do Was ten list, aby poinformować Was, że COOP Ukraina zwróciła się z apelem o bezpośrednie wsparcie finansowe na odbudowę swojego ruchu. Prosimy czytać dalej.

14 marca 2022 r.

 

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy przyłącza się do spółdzielców na całym świecie, wyrażając nasze zaniepokojenie wojną na Ukrainie i solidarność ze wszystkimi dotkniętymi tą sytuacją, bez względu na to, gdzie mieszkają.

 

Jak niedawno zauważyła organizacja Cooperatives Europe, ruch spółdzielczy charakteryzuje się „intensywną współpracą, wspólnym zrozumieniem i wzajemnym szacunkiem", a jednocześnie spółdzielczość opiera się na „stabilnej społeczności międzynarodowej, opartej na przepisach i zasadach, których nie należy podważać".

Krajowa Rada Spółdzielcza przekazuje opracowanie Ministerstwa Finansów w sprawie przedłużenia terminów sprawozdawczych za 2021 rok.

Link do opracowania Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/przesuniecia-terminow...

Wymaga podkreślenia, że w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. zmienione rozporządzeniem z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561) zawiera przepis szczególny, który wyłącza przedłużenie niektórych terminów z ww. rozporządzenia, a więc także w odniesieniu do banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line:

FUNKCJONOWANIE SPÓŁDZIELNI ORAZ JEJ ORGANÓW W DOBIE COVID-19

- POSIEDZENIA W FORMULE STACJONARNEJ ORAZ PODEJMOWANIE UCHWAŁ NA PIŚMIE LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOSĆ PRZEZ RADY NADZORCZE, ZARZĄDY I WALNE ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI

- PRZYGOTOWANIE DO ORGANIZACJI WALNEGO ZGROMADZENIA (AKTUALNE LIMITY I OBOSTRZENIA COVID 19)

- ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 7 MARCA 2022 R. ZMIENIAJĄCYM ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA INNYCH TERMINÓW WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE EWIDENCJI ORAZ W ZAKRESIE SPORZĄDZENIA, ZATWIERDZENIA, UDOSTĘPNIENIA I PRZEKAZANIA DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, JEDNOSTKI LUB ORGANU SPRAWOZDAŃ LUB INFORMACJI

Termin: 24 marca 2022 r., godz. 09:00-12:15

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Ukraiński Minister Spraw Zagranicznych Dmytro Kuleba wystosował apel skierowany do przedsiębiorstw, w którym wezwał je do zaprzestania lub zawieszenia działalności z lub w Federacji Rosyjskiej i w związku z tym odmówienia finansowania przemocy, morderstw i zbrodni przeciwko ludzkości. List wraz z tłumaczeniem publikujemy poniżej.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK wraz z Kancelarią Prawną Łebek & Wspólnicy organizuje bezpłatne webinarium: Podstawy legalizacji pobytu i pracy w czasach agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz pomoc dla obywateli Ukrainy, które odbędzie się 16 marca 2022 r. w godzinach 10:00 - 12:00.

Agenda:

 1. Wprowadzenie
 2. WIZY ORAZ RUCH BEZWIZOWY – podstawowe informacje w zakresie przekraczania granicy na podstawie wiz oraz ruchu bezwizowego.
 3. STATUS UCHODŹCY – czym jest status uchodźcy oraz dlaczego nie jest rekomendowane składanie takich wniosków wobec osób przekraczających polską granicę w dobie wojny.
 4. ZEZWOLENIE NA POBYT – podstawowe informacje w zakresie złożenia wniosku oraz procedur z tym związanych.
 5. POBYT I PRACA NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU – podstawowe informacje w zakresie przywilejów, które posiada cudzoziemiec, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt.
 6. ZEZOWLENIE JEDNOLITE – krótka charakterystyka zezwolenia na pobyt i pracę.
 7. OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI – podstawowe informacje w zakresie oświadczeń o powierzeniu pracy.
 8. UŁATWIENIA DLA OBYWALETLI UKRAINY – opis zmian w prawie spowodowanych obecną sytuacją w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy uciekający przed wojną m.in. na teren Polski.
 9. Podsumowanie

Jeśli spółdzielnia lub organizacja spółdzielcza chce zaangażować się w pomoc osobom przyjeżdżającym z Ukrainy, prosimy o zamieszczenie takiej informacji za pomocą formularza na stronie internetowej: pomagamukrainie.gov.pl - dzięki takiemu zgłoszeniu proces koordynacji działań pomocowych będzie ułatwiony, a wsparcie udzielane w sposób najbardziej efektywny.

Na stronie internetowej wystarczy wybrać "Chcę pomóc", a następnie wypełnić formularz skierowany dla firm, w którym zbierane są informacje o rodzaju pomocy, jaką podmiot może zapewnić.

 

 

Zapraszamy do zgłaszania prac do XVIII Edycji organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą „Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości”. Prace obronione lub opublikowane po 15 maja 2021 r. można nadsyłać do 15 maja 2022 r.

Celem Konkursu jest promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością. Nagrody w ramach Konkursu są przyznawane w trzech kategoriach:

• za pracę badawczą, prowadzoną przez uczelnie wyższe w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.,

• za pracę doktorską lub habilitacyjną,

• za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową.

Krajowa Rada Spółdzielcza w liście do Przewodniczącego Zarządu COOP Ukraina przekazała wyrazy solidarności i wsparcia w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę. Pismo z 25 lutego br. otrzymały również europejskie i światowe organizacje spółdzielcze, których KRS jest członkiem, tj. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, Cooperatives Europe, Międzynarodowe Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych oraz Międzynarodowa Organizacja Spółdzielczości Rolniczej.

W swojej odpowiedzi z 1 marca br. Illia Gorokhovskyi Przewodniczący Zarządu COOP Ukraina podziękował za wsparcie i solidarność i podkreślił, że Ukraina broni także wartości europejskich. Poinformował, że w tych dramatycznych okolicznościach przedsiębiorstwa i organizacje spółdzielczości spożywców podejmują wysiłki, aby zapewnić ludności artykuły pierwszej potrzeby, przede wszystkim żywność, i dostarczyć ją tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Wyraził również nadzieję, że zniszczenia i ludzkie cierpienia skończą się jak najszybciej.

Krajowa Rada Spółdzielcza skierowała do wszystkich Spółdzielczych Związków Rewizyjnych oraz Spółdzielni pismo, w którym wyraziła solidarność z Ukrainą i sprzeciw wobec eskalacji przemocy. Apelujemy do wszystkich spółdzielni i organizacji spółdzielczych będących w stanie zorganizować jakąkolwiek pomoc na rzecz uchodźców, którzy zaczynają masowo napływać do naszego kraju - pozwólcie im przetrwać czas wojny dzięki wsparciu w postaci schronienia i zatrudnienia w jednostkach spółdzielczych, ale także zaopatrzenia w żywność i zapewnienia doraźnej pomocy!

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line:

FUNKCJONOWANIE SPÓŁDZIELNI ORAZ JEJ ORGANÓW W DOBIE COVID-19

- POSIEDZENIA W FORMULE STACJONARNEJ ORAZ PODEJMOWANIE UCHWAŁ NA PIŚMIE LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIAIA SIĘ NA ODŁEGŁOSĆ PRZEZ RADY NADZORCZE, ZARZĄDY I WALNE ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI

- PRZYGOTOWANIE DO ORGANIZACJI WALNEGO ZGROMADZENIA (AKTUALNE LIMITY I OBOSTRZENIA COVID 19)

Termin: 23 lutego 2022 r., godz. 09:00-12:15

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Mamy przyjemność poinformować, że w styczniu br. nastąpiło rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W OKNIE SZKOŁY” organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą z udziałem Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.

Celem konkursu było rozwijanie pracy grupowej i umiejętności propagowania spółdzielni uczniowskiej na forum szkoły w atrakcyjnej formie plastycznej, tj. w postaci witrażu z logo spółdzielni uczniowskiej. W Konkursie mogły brać udział prace przygotowane przez spółdzielnie uczniowskie działające w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w kraju. Do konkursu zgłoszono łącznie 8 prac przygotowanych przez zespoły uczniów ze z województwa: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Uchwała umożliwia rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską. Zakłada się, że w drugiej połowie 2022 roku projekt zostanie zaakceptowany przez KE, a od 2023 roku rozpocznie się jego wdrażanie.

Budżet Planu Strategicznego w latach 2023–2027 to ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.

Najważniejsze rozwiązania:

 • Plan będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich

 • Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. oferowanych form pomocy dla producentów trzody chlewnej. Agencja informuje o:

 • uruchomieniu naboru wniosków o pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów trzody chlewnej w związku z ASF - więcej informacji: Przejdź

 • pomocy dla rolników utrzymujących lochy i prosięta (Komisja Europejska zaakceptowała plan pomocy) - więcej informacji: Przejdź

 • wznowieniu pożyczek dla producentów świń z obszarów ASF - więcej informacji: Przejdź

Wcześniejsza zmiana zapisów Kodeksu, przyjęta przez Sejm w dniu 2 grudnia 2021 roku, praktycznie pozbawiła rolników dostępu do źródeł finansowania zewnętrznego. Było to wynikiem podjętej w tym dniu przez Sejm nowelizacji k.p.c., która wyłączyła spod egzekucji komorniczej budynki gospodarcze oraz grunty rolne. W zamyśle wnioskodawcy (projekt rządowy), chodziło o ochronę interesów rolników, ale w praktyce godziło to w ich interesy. Rolnik nie mógł bowiem przedstawić żadnemu swojemu wierzycielowi skutecznej formy zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania. Dotyczyło to nie tylko kredytów, w tym zaciąganych w bankach spółdzielczych, ale również innych zobowiązań majątkowych jak leasing czy z tytułu odroczonej zapłaty za otrzymane środki do produkcji rolnej. Pomimo jednoznacznie negatywnego stanowiska dla takiego rozwiązania ze strony KRS i wielu organizacji rolniczych, Prezydent wspomnianą ustawę podpisał i 10 stycznia 2022 r weszła ona w życie.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie