Spółdzielczy Instytut Badawczy kontynuuje rozpoczętą w latach ubiegłych współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie wymiany informacji i danych statystycznych. Jej celem jest polepszenie wiedzy na temat potencjału ekonomicznego i społecznego poszczególnych pionów spółdzielczości w Polsce, zaś pierwszym krokiem była weryfikacja stanu jednostek spółdzielczych znajdujących się w bazach obydwu instytucji i doprowadzenie do ich zgodności. Zrealizowano już pierwszy etap polegający na przekazaniu przez KRS do GUS danych z bazy KRS celem dokonania połączenia z bazą GUS. W wyniku tego nastąpiło sparowanie ok. 15 tys. podmiotów, z czego ok. 9 tys. czynnych spółdzielni. Aktualnie weryfikacji podlegają jednostki, co do których ujawniono rozbieżności w obydwu bazach. Jednocześnie, na wniosek KRS, GUS wprowadził w swojej bazie możliwość wyróżnienia spółdzielni zgodnie z powszechnie stosowanym w spółdzielczości (i w bazie KRS) podziałem na 15 branż spółdzielczych.

 

W roku 2011 Krajowa Rada Spółdzielcza pozyskała dane ekonomiczno-finansowe od GUS dotyczące spółdzielni we wszystkich branżach (poza finansowymi, tj. Bankami Spółdzielczymi i SKOK-ami – te jednak publikowane są regularnie w rocznikach statystycznych GUS). W tych ramach GUS przekazał KRS wstępne dane za rok 2010 dotyczące 3,8 tys. jednostek spółdzielczych, pochodzące ze składanych przez nie sprawozdań F-01. Dotyczą one jednak tylko jednostek dużych, zatrudniających powyżej 9 osób z uwagi na fakt, iż spółdzielnie zaliczane do kategorii małych nie są zobligowane do sporządzania sprawozdawczości na rzecz, GUS. Po uzupełnieniu otrzymanego zestawienia o dane dotyczące BS i SKOK-ów, KRS dysponuje danymi z ok. 4,5 tys. spółdzielni, co stanowi ponad 50% spółdzielni czynnych gospodarczo. Szacunkowo można stwierdzić, iż reprezentują one przeważającą część potencjału ekonomicznego całej spółdzielczości.

Jak wynika z otrzymanych danych, najwyższe przychody odnotowano w branży mieszkaniowej (ok. 17 mld zł.), a najwyższy podatek dochodowy do budżetu w 2010 r. odprowadziły banki spółdzielcze (ok. 180 mln zł). Spółdzielczość mieszkaniowa natomiast w tej kategorii uplasowała się na drugiej pozycji (ok. 160 mln zł. podatku). Na kolejnej pozycji znalazła się spółdzielczość mleczarska, spółdzielnie pracy i usług, następnie spółdzielczość „Społem”, spółdzielnie GS „SCh”, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, SKR, RSP, ogrodniczo-pszczelarskie, rzemieślnicze i „Cepelie”.

Dodatkowo GUS przekazał dane ogólne dotyczące zatrudnienia w spółdzielczości. Jak wynika z nich, liczba osób stale zatrudnionych w spółdzielniach wynosi 278.163 osoby, w tym 39.489 osób niepełnosprawnych. Oznacza to, iż 14,2% osób zatrudnionych w spółdzielczości posiada orzeczenie o niepełnosprawności przy jednoczesnym ukształtowaniu się tego wskaźnika w skali kraju na poziomie 3,6%. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w naszym sektorze ukształtowało się na poziomie 2.746 zł i było wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pozostałych jednostkach sektora prywatnego krajowego o 12,4%. Dane te również nie zawierają informacji od podmiotów spółdzielczych małych, zatrudniających do 9 osób, oszacować jednak można, iż w całym sektorze spółdzielczym pracę znalazło ponad 300 tys. osób.

Współpraca z GUS, która w opinii obydwu partnerów układa się doskonale i jest pożyteczna dla obu stron, planowana jest w dłuższym okresie i będzie polegała na bieżącej i systematycznej (półrocznej) wymianie powyższych informacji pomiędzy KRS a GUS. Przedstawiciele SIB-KRS uczestniczą również corocznie w posiedzeniach Komisji Programowej GUS pracującej nad Programem Badań Statystycznych statystyki publicznej na kolejne lata oraz opiniują projekty aktów prawnych dotyczących statystyki publicznej.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie