Kryteria kwalifikacyjne lustratorów, szkolenie lustratorów oraz nadawanie i pozbawianie uprawnień lustratora zostały przyjęte Uchwałą nr 21/2018  Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

POBIERZ (PDF)

 

Uchwała Nr 21/2018

Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora

 

Na podstawie art. 91 § 4 oraz § 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2018 poz. 1285) oraz w celu wykonania uchwały nr 10/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 01.07.2010 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Lustratora (Monitor Spółdzielczy z 2010 r. nr 3), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Uprawnienia lustracyjne stwierdzają posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności lustracyjnych w spółdzielniach i organizacjach spółdzielczych.

 

§ 2

 1. Uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba spełniająca następujące kryteria kwalifikacyjne:

           1) Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku
           spółdzielczym;

           1A) Dopuszcza się osoby nie posiadające stażu o którym mowa w punkcie 1, a posiadające wykształcenie wyższe po odbyciu kursu specjalistycznego obejmującego co
           najmniej 150 godzin i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

           2) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

           3) Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;

           4) Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym;

           5) Swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora;

  2.   Posiadanie uprawnień lustracyjnych potwierdza się zaświadczeniem oraz legitymacją lustratora, wydanymi przez Krajową Radę Spółdzielczą.

  3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera następujące dane:

 1. imię i nazwisko;
 2. imiona rodziców;
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. PESEL
 5. numer uprawnień lustracyjnych;
 6. datę nadania uprawnień; 

 

§ 3

 1. Uprawnienia lustracyjne nadawane są przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej.
 2. Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzi rejestr ogólny lustratorów.
 3. Spółdzielcze związki rewizyjne prowadzą rejestr lustratorów współpracujących ze związkiem.

 

§ 4

 1. Spełnienie wymogu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt. 4 następuje po odbyciu, co najmniej 90 godzin szkolenia specjalistycznego i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.
 2. Organizatorem szkolenia specjalistycznego może być Krajowa Rada Spółdzielcza albo spółdzielczy związek rewizyjny.
 3. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza komisja powołana przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej na wniosek organizatora szkolenia.
 4. Ramowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu ze znajomości problematyki objętej programem szkolenia określa Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej.
 5. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który przechowuje Krajowa Rada Spółdzielcza.

 

 § 5

 1. Lustrator obowiązany jest do stałego pogłębiania wiedzy i podnoszenia posiadanych kwalifikacji zawodowych.
 2. Szkolenia uzupełniające organizują Krajowa Rada Spółdzielcza albo spółdzielcze związki rewizyjne. Związek rewizyjny powiadamia Krajową Radę Spółdzielczą o terminie i miejscu szkolenia.
 3. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji uznaje się za spełniony poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą lub spółdzielczy związek rewizyjny, w ilości, co najmniej 15 godzin rocznie lub 30 godzin w okresie dwuletnim.
 4. Osoby wchodzące w skład zarządów spółdzielczych związków rewizyjnych, posiadające uprawnienia lustracyjne lub z upoważnienia, uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń mogą spełniać obowiązek, o którym mowa w ust. 3 wyłącznie poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą.
 5. Dokumentem potwierdzającym zaliczenie szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia.
 6. Organizator szkolenia prowadzi ewidencję przeprowadzonych szkoleń lustratorów.
 7. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 stanowi warunek zlecenia lustratorowi przeprowadzenia lustracji.
 8. Osoba posiadająca uprawnienia lustracyjne, która w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej nr 20/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. nie odbyła szkolenia uzupełniającego, nie może otrzymać zlecenia na przeprowadzenie lustracji do czasu uzupełnienia obowiązku odbycia takiego szkolenia 

 

§ 6

 1. Krajowa Rada Spółdzielcza z inicjatywy własnej lub na wniosek spółdzielczego związku rewizyjnego może pozbawić lustratora uprawnień lustracyjnych z przyczyn wskazanych w art. 91 § 5 ustawy – Prawo spółdzielcze.
 2. Uchwałę w sprawie pozbawienia uprawnień lustracyjnych doręcza się zainteresowanemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
 3. Decyzje w sprawie nadania i pozbawienia uprawnień lustracyjnych ogłaszane są w Monitorze Spółdzielczym.

 

§ 7

Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzi ewidencję szkoleń organizowanych przez spółdzielcze związki rewizyjne. Po odbyciu szkolenia związek rewizyjny przedkłada Krajowej Radzie Spółdzielczej, informację o zorganizowanym szkoleniu wraz z listą przeszkolonych lustratorów.

 

§ 8

 1. Uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych na uprawnienia lustracyjne, jak i również w szkoleniach uzupełniających, jest odpłatne.
 2. Warunki i zasady odpłatności ustala organizator szkolenia.

 

§ 9

Uprawnienia lustracyjne nadane według dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

 

§ 10

Traci moc Uchwała Nr 11/2012 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora (Monitor Spółdzielczy z 2012 r. nr 2).

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

 

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie