POBIERZ (PDF)

 

Cele Kodeksu

Kodeks Etyki Lustratora - przyjęty Uchwałą nr 10/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z 1 lipca 2010 r. - stanowi zestawienie zasad postępowań, wartości i norm zachowań, którymi powinien kierować się Lustrator1 w trakcie wykonywania badania lustracyjnego w jednostce kontrolowanej (spółdzielni) na podstawie przepisów ustawy – Prawo spółdzielcze2. Lustrator powinien wykonywać swoje zadania w sposób wysoce etyczny i profesjonalny, przy poszanowaniu interesu spółdzielni i jej członków oraz systemu prawnego, uwzględniając postanowienia niniejszego Kodeksu Etyki Lustratora.

Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich Lustratorów posiadających uprawnienia Krajowej Rady Spółdzielczej.


Zasady etyki lustratora

Podstawowymi zasadami, którymi powinni kierować się Lustratorzy są:

1. Rzetelność i uczciwość
2. Obiektywizm, bezstronność, niezależność
3. Kompetencje i staranność
4. Zachowanie tajemnicy
5. Profesjonalizm

 

1. Rzetelność i uczciwość.

Lustratora obowiązuje rzetelność i uczciwość. Oznacza to, że na wszystkich etapach badania lustracyjnego powinien pracować rzetelnie, uczciwie i odpowiedzialnie, dążąc do uzyskania jak najlepszych rezultatów swojej pracy, w szczególności przez:
– uzyskanie rzetelnej wiedzy o przedmiocie, celach i obszarze badania lustracyjnego sumienne, terminowe oraz wnikliwe i rozważne wypełnianie czynności w ramach przeprowadzania badania lustracyjnego
– pełne i uczciwe przedstawianie wyników kontroli lustracji oraz ich rzetelne dokumentowanie
– ochrona interesów spółdzielni oraz jej członków.

 1. Lustrator ma obowiązek przestrzegać prawa oraz zasad postępowania określonych w Instrukcji o lustracji organizacji spółdzielczych3.
 2. Lustrator podczas badania lustracyjnego nie ulega naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań, nie podejmuje żadnych prac kolidujących z przeprowadzanym badaniem lustracyjnym.

2. Obiektywizm, bezstronność i niezależność.

 1. Lustratora obowiązuje obiektywizm, bezstronność i niezależność. Oznacza to, że jego postępowanie powinno być obiektywne i bezstronne w gromadzeniu faktów i analizowaniu informacji o jednostce kontrolowanej. Niezależność lustratora polega na tym, że w trakcie wykonywania swoich czynności lustrator jest niezależny, samodzielny kierując się wyłącznie przepisami prawa, Instrukcji o lustracji organizacji spółdzielczych4 oraz zasadami etyki.
 2. Lustrator powinien zachować pełną niezależność, tj. postępować w sposób wolny od uprzedzeń i nie ulegać naciskom oraz wpływom innych osób.
 3. Lustrator nie może brać udziału w jakiejkolwiek działalności, która mogłaby mieć wpływ na jego niezależność i obiektywizm, a w konsekwencji na niezależność i obiektywizm lustracji.
 4. Przy formułowaniu protokołu, lustrator kieruje się stwierdzonymi faktami przedstawiając obiektywnie wszystkie stwierdzone w toku prowadzonej lustracji okoliczności.
 5. Lustrator nie może przyjmować żadnych korzyści od jednostki kontrolowanej, jej przedstawicieli, lub innych zainteresowanych osób oraz unikać zaciągania jakichkolwiek zobowiązań, które mogłyby mieć wpływ na jego stronniczość.

3. Kompetencje i staranność.

 1. Lustrator powinien wykonywać swoje czynności w sposób staranny i kompetentny zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami przeprowadzania lustracji oraz dokumentowania jej ustaleń określonymi w Instrukcji5.
 2. Lustrator powinien stale doskonalić swoje kwalifikacje w tym w szczególności poprzez uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą lub związek rewizyjny w zakresie przepisów prawa związanych z działalnością spółdzielni.
 3. W przypadku konieczności dokładniejszego rozpoznania zagadnień wymagających specjalistycznej wiedzy, może skorzystać z pomocy właściwych biegłych lub rzeczoznawców.
 4. Lustrator wykonując swoje zadania powinien dbać o jak najwyższą jakość merytoryczną dokonanych ustaleń w ramach przeprowadzanej lustracji.

4. Zachowanie tajemnicy.

 1. Lustrator jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje o działalności spółdzielni uzyskane w ramach przeprowadzonego badania lustracyjnego, za wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie – Prawo spółdzielcze6.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji o działalności spółdzielni nie jest ograniczony w czasie.
 3. Lustrator nie może wykorzystywać lub ujawniać uzyskanych informacji o spółdzielni w celu osiągnięcia korzyści osobistych lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem, bądź szkodliwy dla działalności spółdzielni.
 4. Lustrator powinien zachować należytą ostrożność przy korzystaniu z informacji w ramach przeprowadzonej lustracji i chronić je przed nieuprawnionym ujawnieniem.

5. Profesjonalizm

Lustrator powinien wykonywać swoje zadania profesjonalnie i godnie w każdych okolicznościach, przestrzegając i przyczyniając się do wypełniania ustawowych celów lustracji oraz zasad i trybów przeprowadzania lustracji określonych w Instrukcji7 oraz Kodeksu Etyki.
Lustrator dąży do pełnej znajomości aktów prawnych niezbędnych do realizacji przeprowadzania badania lustracyjnego. Jasno i klarownie przedstawia w protokole lustracji oraz w projekcie wystąpienia polustracyjnego ustalenia lustracji.
Lustrator powinien działać w sposób utrwalający dobrą opinię o lustracji, przyczyniając się do utrzymania i doskonalenia zawodu lustratora.

Odpowiedzialność lustratora

Lustrator odpowiada za efekty swojej pracy przed podmiotem zarządzającym lustrację, w tym w szczególności za ustalenia przedstawione w protokole oraz przygotowany projekt wystąpienia polustracyjnego wraz z wnioskami dla zarządzającego lustrację. Wszelkie działania w tym również w ramach instruktażu, a w szczególności rodzące skutki finansowe dla spółdzielni oraz jej członków, muszą być podejmowane z pełną świadomością konsekwencji, jakie przyniosą lub mogą przynieść. Lustrator jest obowiązany do zachowania w tajemnicy wiadomości o działalności spółdzielni uzyskanej w ramach lustracji. Konsekwencją nie przestrzegania niniejszych zasad jest pozbawienie przez Krajową Radę Spółdzielczą uprawnień lustratora8 oraz odpowiedzialność cywilna wynikająca z przepisów prawa.

 1. osoby posiadające uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą
 2. art. 91 ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.)
 3. Instrukcja o lustracji organizacji spółdzielczych, uchwalona uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 01.07.2010 r.
 4. Instrukcja o lustracji (...)
 5. art. 91 § 5 zd. 2 ustawy – Prawo spółdzielcze
 6. Instrukcja o lustracji (...)
 7. Instrukcja o lustracji (...)
 8. art. 91 § 5 ustawy – Prawo spółdzielcze

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie