Po długiej chorobie zmarł prof. Johnston Birchall, jeden z najwybitniejszych współczesnych badaczy spółdzielczości, niemal legendarna postać międzynarodowego ruchu spółdzielczego, zarówno w kręgach akademickich jak i działaczy MZS i innych organizacji.

Brytyjczyk, absolwent renomowanego Uniwersytetu Oxfordzkiego, doktorat uzyskał na Uniwersytecie w York, jednak potem postanowił zebrać praktyczne doświadczenia i przez pięć lat pracował jako menedżer spółdzielni mieszkaniowej. Powrócił do świata akademickiego jako wykładowca na londyńskim Uniwersytecie Brunel, następnie w szkockim Stirling, gdzie został profesorem na Wydziale Nauk Społecznych i po 25 latach doczekał się tytułu professor emeritus.

W dniu 31 maja 2021 roku odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, po raz kolejny zorganizowane w sposób zdalny. KRS reprezentowana była przez prezesa Zarządu dr. inż. Mieczysława Grodzkiego. Zgromadzenie zaakceptowało m.in. sprawozdania z działalności i finansowe za 2020 rok, przyjęło plan pracy i budżet na rok 2021 i udzieliło absolutorium członkom Rady.

Wybory nowej Rady i Prezydenta, wypadające w tym roku, postanowiono przełożyć do 24 września, kiedy to – jak wszyscy mają nadzieję – poprawiająca się sytuacja pandemiczna pozwoli na przeprowadzenie drugiej, wyborczej części Zgromadzenia podczas fizycznego już a nie wirtualnego spotkania członków, które planowane jest w Paryżu.

Przed kilku laty Międzynarodowa Spółdzielcza Grupa Badawcza działająca w ramach amerykańskiej organizacji OCDC (Rada Międzynarodowego Rozwoju Spółdzielczego) i finansowana przez agencję pomocy rozwojowej USAID podjęła projekt badawczy, w którym próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie: czy obecność spółdzielni czyni jakąś różnicę w rozwoju ekonomicznym i społecznym różnych krajów? Badania prowadzono w czterech państwach różnych regionów świata – na Filipinach, w Kenii, Peru i w Polsce.

W naszym przypadku na etapie konceptualizacji badań konsultowany był Spółdzielczy Instytut Badawczy KRS, a same badania terenowe realizowała w 2017 r. krakowska firma badań marketingowych BBS „Obserwator” przy wsparciu naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2018 r. sukcesywnie prezentowano wyniki badań poszczególnych krajów, a w maju obecnego roku opublikowany został końcowy raport zbiorczy z całości badań, natomiast 26 maja odbyła się konferencja on-line podsumowująca projekt. Wśród panelistów byli przedstawiciele obydwu amerykańskich organizacji, Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, świata naukowego i administracji krajów objętych analizą oraz badacze zaangażowani w projekt; z Polski prof. Zofia Chyra-Rolicz i prof. Piotr Nowak.

Komisja Europejska regularnie przygotowuje kolejne „Mapy Drogowe”, jak w eurobiurokratycznym żargonie określa się szczegółowe harmonogramy stopniowo realizowanych czynności, mające doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Szczególnie ważna dla spółdzielczości jest opracowywana obecnie „Mapa Drogowa: Plan działania UE na rzecz gospodarki społecznej”, która ma zostać przyjęta przez Komisję pod koniec tego roku.

Swój wkład do przygotowywanego dokumentu wniosła Cooperatives Europe za pośrednictwem Komitetu Koordynacyjnego ds. Unii Europejskiej. W przekazanym stanowisku ta najważniejsza organizacja spółdzielcza naszego kontynentu podkreśliła następujące priorytety, które powinny zostać uwzględnione w planie działania:

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy poinformował o powołaniu specjalnego funduszu na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych i zapewnienie środków do życia w Indiach i Nepalu. Jak stwierdza w wydanej odezwie do organizacji członkowskich:

Indie i Nepal doświadczają bezprecedensowego wzrostu liczby zakażeń i zgonów spowodowanych wirusem COVID-19. Spółdzielnie i ich członkowie nie są odporni na skutki pandemii. Straciliśmy wielu zasłużonych spółdzielców, ucierpiało zdrowie, życie i środki egzystencji członków spółdzielni i ich rodzin, a działalność spółdzielni została zakłócona.

Na początku marca Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ogłosił interesujący raport z badań Młodzi ludzie a spółdzielnie – idealne połączenie mający na celu promowanie mocniejszego zaangażowania młodzieży w spółdzielczość. W oparciu o obszerną analizę wyzwań i oczekiwań młodych ludzi z ruchu spółdzielczego i spoza niego w 20 krajach, raport przedstawia listę siedmiu zaleceń skierowanych do liderów spółdzielczych w celu lepszego wspierania młodzieży przez spółdzielnie.

Są to:

  1. zwiększanie wiedzy – wspieranie edukacji i budowanie wiedzy na temat spółdzielni;

  2. poprawa wizerunku – skuteczniejsze informowanie o korzyściach płynących z funkcjonowania spółdzielni;

  3. rozwój struktury – tworzenie autentycznych struktur spółdzielni zorientowanych na młodzież;

W dniu 27 kwietnia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe – jak wszystkie ostatnie w formule zdalnej. Uczestniczył w nim polski członek Rady, prezes Zarządu KRS dr inż. Mieczysław Grodzki. Najważniejszym punktem obrad był przegląd statutu.

W związku z wprowadzeniem w Belgii w 2019 r. zmian przepisów dotyczących stowarzyszeń non-profit zawartych w nowo uchwalonym Kodeksie Spółek i Stowarzyszeń, na podstawie którego zarejestrowana jest organizacja, zaszła konieczność dostosowania statutu do nowych przepisów, a przy okazji jego unowocześnienia i udoskonalenia oraz uczynienia bardziej czytelnym i klarownym, jak również ściślej powiązanym ze statutem MZS, którego europejskim ramieniem jest Cooperatives Europe.

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ogłosił hasło Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2021, który w obecnym roku obchodzony będzie na świecie 3 lipca. Brzmi ono: RAZEM ODBUDUJEMY SIĘ LEPIEJ (Rebuild better together).

Jak stwierdza MZS w specjalnej odezwie:

W dziedzinie zdrowia, rolnictwa, produkcji, handlu detalicznego, finansów, mieszkalnictwa, zatrudnienia, edukacji, usług społecznych i wielu innych sfer, w których działają spółdzielnie, ponad miliard ich członków na całym świecie nadal udowadnia, że nikt nie musi samotnie stawiać czoła kryzysowi takiemu jak pandemia.

W dniu 13 kwietnia 2021 roku odbyło się zdalne spotkanie przedstawicieli dwóch ważnych organizacji spółdzielczego sektora finansowego – Międzynarodowego Stowarzyszenia Spółdzielczości Bankowej MZS (ICBA) i Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU).

Inicjatorem spotkania był prezydent ICBA Bhima Subrahmanyam, zachęcony do tego przez członka Rady ICBA Mieczysława Grodzkiego w związku z niedawnym wyborem prezesa Kasy Krajowej SKOK Rafała Matusika na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU. W jego opinii dobre stosunki polskich banków spółdzielczych ze SKOK-ami w ramach KRS mogłyby stać się modelem korzystnej współpracy światowych organizacji obydwu typów spółdzielni finansowych na szczeblu międzynarodowym. I temu właśnie poświęcone było spotkanie on-line.

Ważnym organem doradczym Komisji Europejskiej są tzw. Grupy Eksperckie powoływane przez Komisję lub jej działy w celu służenia im radami i wiedzą w konkretnych dziedzinach, a złożone z członków wywodzących się z sektora publicznego lub prywatnego. Jedną z takich grup szczególnie ważną dla europejskiej spółdzielczości jest grupa zwana GECES, zajmująca się sprawami ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w której skład wchodzą przedstawiciele Cooperatives Europe i innych organizacji spółdzielczych.

Swoje ostatnie posiedzenie grupa GECES odbyła w dniu 23 marca 2021 r., aby przedyskutować dwa punkty związane z nowym europejskim Planem Działania na rzecz Ekonomii Społecznej, a w szczególności sprawy warunków pracy i stosunków międzynarodowych.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie