Komitet Równouprawnienia Płci Międzynarodowego Związku Spółdzielczego ogłosił z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2022 następujące oświadczenie:

Tegoroczne hasło Międzynarodowego Dnia Kobiet brzmi:

Równość płci dziś dla zrównoważonego jutra",

co odzwierciedla wzajemne powiązania między prawami kobiet, równością płci i sprawiedliwością klimatyczną!

 

Liczne dane naukowe dowodzą, że zmiany klimatu mają większy , a wręcz nieproporcjonalny do swej wielkości wpływ na osoby najbardziej narażone na skutki zmian klimatu, zwłaszcza na kobiety i dziewczęta żyjące w ubóstwie, które swoje utrzymanie opierają głównie na zasobach naturalnych.

 

Kobiety i dziewczęta stanowią większość najuboższych ludzi na świecie, a ubóstwo ma wymiar płciowy, podobnie jak klimat. Stereotypy związane z płcią, a na które wpływają normy społeczne, ograniczają możliwości ekonomiczne kobiet, ponieważ narzucają role, jakie kobiety i mężczyźni powinni odgrywać w społeczeństwie, w domu i w sferze ekonomicznej. Skutkuje to tym, że kobiety mają znacznie mniejszy dostęp do informacji i sieci, aktywów i zasobów, które umożliwią im reagować na negatywne skutki zmian klimatu. Według Aloka Sharmy, przewodniczącego COP26 [Szczytu Klimatycznego], 80% osób przesiedlonych z powodu zagrożenia klimatycznego to kobiety i dzieci.

 

Najwyższy czas, by zrównoważoną przyszłość budować nie tylko w oparciu o równość płci, ale raczej o sprawiedliwość płci!

 

Zrównoważone jutro jest czymś znacznie szerszym niż zmiany klimatyczne i wymaga zrozumienia złożonych czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Spółdzielnie, jako modele ekonomiczne skoncentrowane na ludziach – dzięki swoim wartościom samopomocy, równości i sprawiedliwości, a także zasadom dobrowolnego i otwartego członkostwa oraz demokratycznej kontroli – są dobrze przygotowane do rozwiązywania wielu problemów, które negatywnie wpływają na sytuację kobiet, a zwłaszcza do rozwiązania wieloaspektowego problemu ubóstwa i kształtowania dobrobytu kobiet.

 

Spółdzielnie są narzędziem służącym osiągnięciu równości płci! Poprzez zwiększenie dostępu kobiet do zasobów i możliwości ekonomicznych; poprzez wzmocnienie ich pozycji nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także indywidualnym i społecznym, by mogły sprostać wyzwaniu norm społecznych i kulturowych; poprzez tworzenie środowiska sprzyjającego im w wykorzystaniu tych możliwości i aktywów w celu osiągnięcia takich samych wyników jak mężczyźni. Model spółdzielczy okazał się środkiem budowania długoterminowej odporności, umożliwiając społecznościom, a zwłaszcza kobietom i dziewczętom, przezwyciężyć liczne kryzysy i wstrząsy, w tym pandemii i konfliktów wojennych, które obecnie doświadczamy.

 

Kryzys klimatyczny wymaga odpornych rozwiązań, które pozwolą na szybką, sprawiedliwą i uczciwą transformację!

 

Komitet Równouprawnienia Płci MZS prowadzi intensywne prace w tym kierunku; w zakresie włączania wpływu modelu spółdzielczego w główny nurt polityki mającej na celu osiągnięcie równości płci i sprawiedliwości klimatycznej! Podjęcie tematu nierówności płci i wzmacniania pozycji kobiet jest istotnym filarem naszej pracy na rzecz praw człowieka oraz zrównoważonego i prężnego rozwoju gospodarczego.

 

Zgadzamy się z najnowszym raportem Międzyrządowego Panelu (IPCC), który stwierdza, że „Rozwój odporny na zmiany klimatu jest możliwy, gdy rządy, społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny dokonają wyborów rozwojowych sprzyjających włączeniu społecznemu, których priorytetem jest redukcja ryzyka, równość i sprawiedliwość...” i zobowiązujemy się do współpracy w tym zakresie ze społecznością światową!

 

Podsumowując, chcielibyśmy ponownie podkreślić zaangażowanie ruchu spółdzielczego na rzecz pozytywnego pokoju, jako celu i środka do budowania społeczeństwa opartego na wartościach demokracji, równości, solidarności, uczestnictwa i troski o społeczność (Deklaracja Międzynarodowego Związku Spółdzielczego o sprawiedliwym pokoju poprzez spółdzielnie). Komitet Równouprawnienia Płci MZS przyłącza się do głosów tych, którzy wzywają do pokoju i dyplomatycznych rozwiązań, które zapobiegną dalszemu cierpieniu milionów niewinnych ludzi, a w szczególności milionów niewinnych ludzi, zwłaszcza kobiet i dziewcząt w Europie Wschodniej, dotkniętych konfliktem na Ukrainie.

 

María Eugenia Pérez Zea

 

Przewodnicząca Komitetu Równouprawnienia Płci MZS

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie