Rozstrzygnięcie Konkursu za najlepsze prace

złożone w latach 2013 /2014

 

Zakończona została X edycja Konkursu KRS na najlepsze prace badawcze z zakresu spółdzielczości. Na Konkurs nadesłano 20 prac, w tym 5 badawczych,  11 magisterskich i 4 dyplomowe lub licencjackie. Cztery spośród nich miały charakter ogólnospółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości wiejskiej, 5 - spółdzielczości  mieszkaniowej, 3 - spółdzielczości bankowej, 2 - spółdzielczości spożywców i  1- uczniowskiej. 12 prac dotyczyło ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 2 - prawa, 6 miało charakter mieszany. Komisja Konkursowa postanowiła zakwalifikować do Konkursu wszystkie prace i przyznać w kategorii prac badawczych:  jedną nagrodę I stopnia,   jedną nagrodę II stopnia, 2 wyróżnienia oraz dyplom uznania, a w kategorii prac  magisterskich i licencjackich: 4 równorzędne nagrody I stopnia, 4 równorzędne nagrody  II  stopnia i  7 wyróżnień.

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej, 16 czerwca 2014 r.


Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu KRS, Alfreda Domagalskiego, w celu przyznania nagród w X edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, w składzie:
prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Doradczej KRS - Przewodniczący Komisji),
dr Krzysztof Lachowski (SIB/KRS - Sekretarz Komisji),
dr Adam Piechowski (Dyrektor Zespołu SIB/KRS - Członek Komisji),
Zdzisław Gumkowski (Doradca Prezesa - Członek Komisji),
mec. Jacek Urbański (Zespół Prawny KRS),


po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, na posiedzeniu w dnia 16 czerwca 2014 r., ustaliła, co następuje:

1. Na konkurs nadesłano 20 prac. Komisja uznała, że wszystkie spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu i mogą zostać zakwalifikowane do X edycji konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac 5 zgłoszono w kategorii prac badawczych i 15 w kategorii prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych.

2. Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

w kategorii prac badawczych:

przyznać Nagrodę I Stopnia dr hab. Józefowi  Kani, dr Leszkowi Leśniakowi i mgr Jackowi Bombie za pracę badawczą  „Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz  praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

przyznać Nagrodę II Stopnia dr Anecie Suchoń za cykl artykułów:

 • Spółdzielczość wiejska w Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii
 • Spółdzielnie jako istotne podmioty funkcjonujące na rynku mleka – zagadnienia prawne i ekonomiczne
 • Cooperatives as an instrument of the development of agriculture and rural areas in Poland
 • Grupy producentów jako instrument rozwoju agrologistyki na rynku owoców i warzyw
 • Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne  i inne spółdzielnie rolnicze w Niemczech
 • Spółdzielnie rolnicze w Eurpie zachodniej
 • Prawa i obowiązki członków spółdzielni mleczarskich
 • Spółdzielnie socjalne na wsi
 • Spółdzielcze grupy producentów rolnych
 • W kwestii nowego modelu spółdzielczości rolniczej
 • Genossenschaften in der Landwirrtschawt und in landlichem
 • Spółdzielnie rolnicze na terenach wiejskich we Włoszech
 • Zasady organizacji spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w świetle obowiązujących przepisów
 • Legal principles of running a farm by agricultural production cooperatives
 • Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności przez wstępnie uznane grupy oraz organizacje producentów owoców i warzyw
 • Gminne spółdzielnie socjalne
 • Rechtliche und okonomische Aspekte des Milchmarkts in Polen – aktueller Stand und Entwicklungsperspektiven

przyznać 2 Wyróżnienia:

 

dr Marii Zubie za cykl artykułów:

 • Zmiany poziomu bezpieczeństwa finanasowego banków spółdzielczych w woj. lubelskim w latach 2000-2011
 • Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004 - 2011
 • Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce i Europie w latach 2007 - 2011
 • Zmiany podstawowych uwarunkowań i zadań spółdzielni rolniczych w Polsce

dr Rafałowi Balinie za cykl artykułów:

 • Zadania banków zrzeszających i ich znaczenie w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi
 • Koszty usług finansowych a zadowolenie klientów banków spółdzielczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • Znaczenie nowoczesnych rozwiązań i technologii w bankowości spółdzielczej
 • Jakość oferty i obsługi w opinii klientów banków spółdzielczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru prowadzonej działalności
 • Efektywność banków spółdzielczych w zależności od poziomu dynamiki obliga kredytowego


oraz przyznać dyplom uznania dr inż. Ireneuszowi Żuchowskiemumgr Beacie Piekarskiej za artykuł „Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży


w kategorii prac licencjackich, dyplomowych i magisterskich:

przyznać 4 równorzędne Nagrody I Stopnia:

 • Filipowi Leszczyńskiemu za pracę „Kształtowanie się więzi społecznych w wybranych modelach gospodarki społecznej”
 • Monice Puchalskiej za pracę „Wpływ fuzji i przejęć na sytuację finansowo - ekonomiczna spółdzielni mleczarskich w latach 2006-2010”
 • Joannie Siódmiak-Niemczewskiej za pracę „Spółdzielczość Rolnicza i wiejska w powiecie sępoleńskim po 2000 roku. Przypadek SRI „Rolnik” i Gminnej Spółdzielni „S.Ch.”
 • Ewie Starba za pracę „Likwidacja spółdzielni”.przyznać 4 równorzędne Nagrody II Stopnia:

 • Aleksandrze Burczyńskiej za pracę  „Skuteczność i efektywność w procesie gospodarowania nieruchomościami”
 • Janinie Krakowskiej za pracę „Rola małych organizacji w życiu społeczności na przykładzie Banku Spółdzielczego Pawłowice i Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice”
 • Karolinie Janowskiej za pracę „Ekonomiczne i Prawne aspekty funkcjonowania wybranych spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w woj. Wielkopolskim – stan i możliwości rozwoju”
 • Ewelinie Rybickiej za pracę „Analiza kondycji finansowej „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście”.


przyznać  7  Wyróżnień:

 • Joannie Białej za pracę „Uwarunkowania rozwoju spółdzielczości”,
 • Jolancie Drabik za pracę „Produkty i usługi banków spółdzielczych ze szczególnym uwzględnieniem depozytów na przykładzie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie”,
 • Beacie Jachimczak za pracę „Postępowanie sądowe wywołane zaskarżeniem uchwały organów spółdzielni mieszkaniowej”,
 • Agnieszce Kasztankiewicz za pracę „Funkcjonowanie spółdzielni w Polsce na przykładzie Społem PSS w Chełmie”,
 • Paulinie Sobieszczańskiej za pracę „Rola bankowości spółdzielczej w finansowaniu rozwoju lokalnych form aktywności gospodarczej na przykładzie Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie, filia Grzegorzew”,
 • Dorocie Waliszewskiej za pracę „Spółdzielnia uczniowska źródłem wiedzy i przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy”,
 • Agnieszce Zakrzewskiej za pracę  „Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych na tle prawa bilansowego i podatkowego i ich wpływ na jakość sprawozdania finansowego na przykładzie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”.


Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego spotkania organizowanego przez KRS z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości  26 czerwca br. Nadesłane prace włączone zostaną do zbiorów Biblioteki KRS.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie