Rozstrzygnięcie Konkursu za najlepsze prace

złożone w latach 2012 /2013

 

Zakończona została IX edycja Konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na Najlepsze Prace Badawcze z Zakresu Spółdzielczości.  Nadesłano 24 prace, w tym 2 badawcze (nie na stopień), jedną  habilitacyjną, 3 doktorskie, 9 magisterskich i 9 licencjackich lub podyplomowych. Dwie spośród nich miały charakter ogólnospółdzielczy, 8 dotyczyło spółdzielczości rolniczej ("SCh" lub mleczarskiej), 6 - spółdzielczości  mieszkaniowej, 3 - finansowej (BS), po jednej na temat spółdzielczości:  pracy, socjalnej, Społem, Cepelii.


Zdecydowana większość prac była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 5 z prawa, jedna z kulturoznawstwa i jedna z socjologii. Powołana przez prezesa Zarządu KRS Komisja Konkursowa postanowiła zakwalifikować do Konkursu 23 prace oraz przyznać w kategorii prac badawczych:  jedną nagrodę II stopnia oraz dyplom uznania, w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych:  2 równorzędne nagrody I stopnia i dwie nagrody II stopnia, a w kategorii prac  magisterskich i licencjackich: 2 równorzędne nagrody I, 6 równorzędnych nagród II  stopnia, 7 wyróżnień i 2 dyplomy  uznania.

 

Protokół Komisji Konkursowej

 

Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu KRS Alfreda Domagalskiego w celu przyznania nagród w IX edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, w składzie:

 

 

prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Doradczej KRS – Przewodniczący Komisji)
dr Krzysztof Lachowski
(SIB/KRS – Sekretarz Komisji)
dr Adam Piechowsk
i (p. o. dyrektora SIB/KRS – Członek Komisji)
mec. Jacek Urbańsk
i ( dyrektor Zespołu Prawnego KRS)
dr Iwona Drozd-Jaśniewicz
(SIB/KRS – członek Komisji),
Zdzisław Gumkowski (SIB/KRS – Członek Komisji)

 

po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, na posiedzeniu w dnia 17 czerwca 2013 r., ustaliła, co następuje:


1.    Na konkurs nadesłano 24 prac. Komisja uznała, że 23 spośród nich w pełni spełnia wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu i może zostać zakwalifikowanych do IX edycji konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac 2 zgłoszono w kategorii prac badawczych; 4 - w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich i 18 w kategorii prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych. Komisja uznała również, że publikacje: dr Anety Suchoń i  dr Marii Zuby można uznać za cykle oparte na wspólnych badaniach i oceniać je jako jedną pracę badawczą.

2.    Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

•    w kategorii prac badawczych przyznać  Nagrodę II Stopnia w wysokości 1000 zł netto Pani dr Anecie Suchoń za cykl publikacji za pracę  badawczą w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki z Krakowa: „Spółdzielczość w rolnictwie i na terenach wiejskich w ustawodawstwie polskim oraz wybranych państw europejskich”

oraz przyznać dyplom uznania Pani dr Marii Zubie za cykl prac:

 1. Wpływ liczby gospodarstw sprzedających mleko do spółdzielni mleczarskich na ich rentowność i bezpieczeństwo finansowe.
 2. Wykorzystanie trzyczynnikowej funkcji produkcji w badaniu korzyści skali w spółdzielczym przemyśle mleczarskim.
 3. Zmiany struktur produkcyjnych polskiego mleczarstwa w okresie przekształceń własnościowych w gospodarce żywnościowej.


w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych przyznać 2 równorzędne Nagrody I Stopnia w wysokości 1500 zł netto:
•    Panu Piotrowi Kordubie za pracę „Ludowość na sprzedaż”,
•    Pani Małgorzacie Matyji (Gajewskiej) za pracę „Ekonomiczne i społeczne czynniki działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych w województwie opolskim”

przyznać 2 równorzędne Nagrody II Stopnia w wysokości 1000 zł netto:

•   Panu Sławomirowi Czopurowi za pracę „Kapitał finansowy banków spółdzielczych”,
•   Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu za pracę „Sytuacja prawna spółdzielni mleczarskich w Polsce”;

 

w kategorii prac licencjackich i magisterskich przyznać 2 równorzędne Nagrody I Stopnia w wysokości 1000 zł netto:

 • Pani  Aleksandrze Małgorzacie Lota za pracę „Spółdzielnia mieszkaniowa jako organizacja sprawnie zarządzająca zasobami mieszkaniowymi na przykładzie Między zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”,
 • Panu Mateuszowi Misiurze za pracę „Bankowość spółdzielcza w dobie kryzysu finansowego (na przykładzie banków spółdzielczych w Polsce, Niemczech i Holandii w latach 2006- 2011)”;

 

przyznać 6 równorzędnych Nagród II Stopnia w wysokości 750 zł netto:

 • Pani  Barbarze Bernasińskiej za pracę „Implementacja rachunku kosztów działań w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,
 • Panu Dariuszowi Bralskiemu za pracę „Proces motywacji pracowniczej na przykładzie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,
 • Pani Barbarze Chrzanowskiej za pracę „Współczesny wizerunek spółdzielczości spożywców Społem w Mińsku Mazowieckim”,
 • Pani Ewie Jakubiak za pracę „Technika wspierania i sterowania przedsiębiorczością na przykładzie fuzji Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Piątnica”;
 • Pani Alicji Ordowskiej za pracę „Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w świetle dokonywanych zmian legislacyjnych”,
 • Pani Emilii Tamm za pracę „Ocena ekonomiczno-prawna spółdzielni socjalnych”;


przyznać 7 Wyróżnień w wysokości 500 zł netto:

 • Pani Agnieszce Buzalskiej za pracę „Analiza i porównanie funduszy remontowych wybranych spółdzielni mieszkaniowych w Bydgoszczy”
 • Panu Krystianowi Rozbickiemu za pracę „Systemy telemetryczne w spółdzielniach mieszkaniowych na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie”
 • Pani Monice Kloc za pracę „Analiza Finansowa Banku Spółdzielczego w Parczewie w latach 2009-2011”
 • Pani Joannie Świergiel za pracę „Analiza sytuacji finansowej i prawnej Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JANA”
 • Pani Annie Pawlukiewicz za pracę „Motywacja pracowników na przykładzie Spół. Handlowo-Usługowej „Samopomoc Chłopska” w Łomiankach”
 • Pani Halinie Beacie Kapeckiej za pracę „Lustrator w spółdzielni”
 • Pani Magdalenie Waniewskiej za pracę „Stan i perspektywa ruchu spółdzielczego w Polsce na podstawie informacji Krajowej Rady Spółdzielczej”


oraz przyznać dyplomy uznania:

 • Panu Piotrowi Krasnodębskiemu za pracę „Struktura i funkcjonowanie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska””,
 • Pani Katarzynie Ksepko za pracę „Analiza potrzeb edukacyjnych pracowników spółdzielczości pracy”.

 

Komisja ustaliła, co następuje:

 1. Wystąpić z wnioskiem do prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej o zwiększenie puli nagród konkursowych do kwoty 16 tysięcy złotych w ramach dotychczasowych reguł konkursu z uwagi zwiększenie ogólnej liczby złożonych prac do 24 (najwięcej ze wszystkich edycji), zgłoszenie 4 prac w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich oraz na  wyższy poziom w kategorii prac magisterskich i licencjackich.
 2. Wystąpić do Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej o wystosowaniu dyplomu uznania dla Tadeusza Poloka za pracę magisterską na temat istotny dla spółdzielczości lokalnej jednak nie spełniającej wymogów Konkursu na pracę z zakresu spółdzielczości.
 3. Nagrody wręczyć podczas uroczystego spotkania organizowanego przez KRS z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 26 czerwca 2013 r.
 4. Włączyć nadesłane prace do zbiorów Biblioteki KRS. O ich innym wykorzystaniu w postaci publikacji itp. zadecyduje Prezes Zarządu KRS.
 5. Wystąpić do prezesów Zarządów odpowiednich Związków Rewizyjnych z prośbą o rozważenie możliwości ufundowania dodatkowych nagród dla najlepszych nadesłanych na Konkurs prac dotyczących ich branży spółdzielczej
 6. O powyższych decyzjach poinformować Prezesa Zarządu KRS oraz Radę Konsultacyjno-Programową przy KRS na jej najbliższym posiedzeniu.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie