Rozstrzygnięcie Konkursu za najlepsze prace

złożone w latach 2017/2018

Prace konkursowe można było składać w okresie od 1 maja 2017 r. – do 30 kwietnia 2018 r. Z nadesłanych 20 prac, wszystkie zakwalifikowano do Konkursu, w tym 6 badawczych, 2 doktorskich, 6 magisterskich i 6 licencjackich.
Cztery spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości bankowej, 1 spółdzielczości mieszkaniowej, 1 spółdzielczości pracy, 9 spółdzielczości rolniczej (w tym: 6 - mleczarskiej, 1 - RSP, 1 - SGPR).
Zdecydowana większość prac była z dziedziny ekonomii i prawa.

Powołana przez Zarząd KRS Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:

  • w kategorii prac badawczych: 1 nagrodę I stopnia oraz 3 wyróżnienia;
  • w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych przyznać 1 nagrodę I stopnia;
  • a w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych: 1 nagrodę I stopnia, 1 nagrodę II stopnia oraz 3 wyróżnienia.

Poniżej przytaczamy Protokół Komisji Konkursowej.

 

P r o t o k ó ł
z Posiedzenia Komisji  Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości
w dniu 14 czerwca 2018 r.

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd KRS w celu przyznania nagród w XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, w składzie: dr hab. Antoni Magdoń prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego (Przewodniczący Komisji), dr Krzysztof Lachowski (Spółdzielczy Instytut Badawczy/KRS – Sekretarz Komisji), dr Adam Piechowski (Współpraca z KRS – Członek Komisji), dr Marcin Kwiecień (Zespół Samorządu i Promocji KRS – Członek Komisji), Jan Machynia (ZSiP/KRS – Członek Komisji), Marcin Martynowski (SIB/KRS – Członek Komisji), po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. ustaliła, co następuje:


1. Na konkurs nadesłano 20 prac. Komisja uznała, że wszystkie prace spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac: 6 zgłoszono w kategorii prac badawczych, 2 w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 12 w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.

2. Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

1) w kategorii prac badawczych

przyznać Nagrodę I Stopnia:

Panu mgr Filipowi Karolowi Leszczyńskiemu za pracę badawczą: „Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP. Wybór pism”

przyznać 3 równorzędne Wyróżnienia:

  • Pani dr Marii Zuba-Ciszewskiej  za dwa artykuły w zagranicznym periodyku z zakresu spółdzielczości pt. „The role of dairy cooperatives In reducing waste of dairy products In the Lubelskie voivodeship” oraz „The role of cooperative movement In development of rural areas: a case study of Poland”;
  • Panu dr Tomaszowi Dąbrowskiemu za cykl czterech artykułów pt. „Walne zgromadzenie spółdzielni w prawie niemieckim”, „Wykluczenie członka ze spółdzielni w orzecznictwie sądowym”, „Glosa do wyroku SN z dnia 9 listopada 2016 r.”, „Glosa do wyroku NSA z dnia 22 września 2017 r.”
  • Panu dr Bartłomiejowi Błesznowskiemu za pracę badawczą „Cooperativism and Democracy. Selected Works of Polish Thinkers”

2) w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych

przyznać Nagrodę I Stopnia:

Panu dr Krzysztofowi Łukaszowi Kil za pracę doktorską pt. „Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych”

3) w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych:

przyznać Nagrodę I Stopnia:

Pani mgr Dorocie Wszołek za pracę magisterską pt. „Bariery rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwie bankowym na przykładzie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie”

przyznać Nagrodę II Stopnia:

Pani mgr Marcie Cichockiej za pracę magisterską pt. „Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz”

przyznać 3 równorzędne Wyróżnienia:

  • Pani mgr Annie Pawliszak za pracę magisterską pt. „Ocena ryzyka kredytowego w działalności banku spółdzielczego na przykładzie Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej w latach 2014 – 2016”;
  • Pani Magdalenie Baczewskiej za pracę licencjacką pt. „Specyfika spółdzielczego systemu zarządzania na przykładzie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”
  • Pani Malwinie Marach za pracę licencjacką pt. „Działalność grup producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Wielopolski”. 

 

3. Nagrody wręczyć podczas uroczystego spotkania organizowanego przez KRS z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 3 lipca 2018 r. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uznania.

4. Włączyć nadesłane prace do zbiorów Biblioteki KRS. O ich innym wykorzystaniu w postaci publikacji itp. zadecyduje Prezes Zarządu KRS.

5. Wystąpić do prezesów Zarządów odpowiednich Związków Rewizyjnych z prośbą o rozważenie możliwości ufundowania dodatkowych nagród dla najlepszych nadesłanych na Konkurs prac dotyczących ich branży spółdzielczej.  

6. O powyższych decyzjach poinformować Prezesa Zarządu KRS.

 

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie