Rozstrzygnięcie Konkursu za najlepsze prace

złożone w latach 2016/2017

Prace konkursowe można było składać w okresie od 1 maja 2016 r. – do 30 kwietnia 2017 r. Z nadesłanych 20 prac, wszystkie zakwalifikowano do Konkursu, w tym 5 badawczych (nie na stopień), 5 doktorskich, 2 magisterskie, 7 licencjackich i 1 inżynierska. Trzy spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 7 dotyczyło spółdzielczości bankowej, 3 socjalnej, 2 mieszkaniowej, 4 spółdzielczości rolniczej (1- RSP, 2- GPR, 1- mleczarskiej), 1 – spółdzielczości mieszkaniowej i socjalnej.
Zdecydowana większość prac – 10 - była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 4 z zakresu prawa, 4 z polityki społecznej, 1 z prawa i zarządzania, 1 z historii. Powołana przez Zarząd KRS Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:

 • w kategorii prac badawczych: 1 nagrodę I stopnia, 3 nagrody II stopnia oraz 1 wyróżnienie;
 • w kategorii prac doktorskich przyznać: dwie nagrody I stopnia i trzy nagrody II stopnia:
 • a w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich: nie przyznano nagrody I stopnia, 4 równorzędne nagrody II stopnia i 6 wyróżnień.

Poniżej przytaczamy Protokół Komisji Konkursowej.

Jednocześnie przypominamy o rozpoczęciu naboru prac do XIV  Edycji Konkursu. Prace, wykonane (obronione lub opublikowane) po 1 maja 2017 r. można nadsyłać do Krajowej Rady Spółdzielczej w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres:
Krajowa Rada Spółdzielcza
Spółdzielczy Instytut Badawczy
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
z dopiskiem na kopercie "Konkurs na pracę badawczą"

P r o t o k ó ł
z Posiedzenia Komisji  Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości
w dniu 30 czerwca 2017 r.

Komisja Konkursowa powołana przez Zarządu KRS w celu przyznania nagród w XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, w składzie: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Przewodniczący Komisji), dr Krzysztof Lachowski (SIB/KRS – Sekretarz Komisji), dr Adam Piechowski (SIB/KRS – Członek Komisji), Marcin Martynowski (SIB/KRS – Członek Komisji), dr Marcin Kwiecień (Zespół Samorządu i Promocji KRS),  po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, na posiedzeniu w dnia 30 czerwca 2017 r., ustaliła, co następuje:

1. Na konkurs nadesłano 20 prac. Komisja uznała, że wszystkie prace spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac: 5 zgłoszono w kategorii prac badawczych, 5 w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich oraz 10 w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.

2. Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

1) w kategorii prac badawczych

przyznać Nagrodę I Stopnia:
Panu Januszowi Ossowskiemu za pracę badawczą: Społeczne instytucje oszczędności i kredytu w Polsce do 1939 roku. Słownik historyczny.;            

przyznać trzy równorzędne  Nagrody II Stopnia:

 • Panu Dr Rafałowi Balinie za cykl artykułów z badań banków spółdzielczych;
 • Panu Dr Tomaszowi Dąbrowskiemu za cykl artykułów na temat spółdzielni lokatorskich, socjalnych i spółdzielczości włoskiej;
 • Panu mgr Krzysztofowi Kilowi i Pani dr hab. Ewie Miklaszewskiej za artykuł w zagranicznym periodyku z zakresu spółdzielczości bankowej pt. The competitive threats and strategic challenges to Polish cooperative banks: a post crisis perspective;

przyznać 1 Wyróżnienie:

 • Pani dr Marii Zuba-Ciszewskiej  za dwa artykuły w zagranicznym periodyku z zakresu spółdzielczości pt. „The contribution of the cooperative movement to the CSR idea – the aspect of ethical responsibility” i  “The role of cooperatives in the development of Poland.”


2) w kategorii prac  doktorskich i habilitacyjnych

przyznać 2 równorzędne  Nagrody I Stopnia:

 • Panu dr Janowi Kaczmarczykowi za pracę doktorska pt. Rachunek sozoekonomiczny inwestycji termomodernizacyjnych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowych województwa zachodniopomorskiego;
 • Pani dr Annie Waligóra za pracę doktorską pt. Uwarunkowania zróżnicowania typów przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

przyznać  3 równorzędne Nagrody II Stopnia:

 • Panu dr Łukaszowi Bączak za pracę doktorską pt.: „Związki spółdzielcze”;
 • Pani dr Katarzynie Delikowskiej za pracę doktorską pt. „Spółdzielnie socjalne jako aktywne formy zapobiegania wykluczeniu społecznemu”;
 • Panu Dr Przemysławowi Piaseckiemu za pracę doktorską pt. „Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce”


3) w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich

przyznać 4 równorzędne Nagrody II Stopnia:

 • Pani  Monice Klat za pracę pt. „Zużycie mediów w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik”;
 • Pani Paulinie Lasota  za pracę pt. „Wpływ działań marketingowych na rozwój Banku Spółdzielczego w Tyczynie”;
 • Pani Roksanie Sędłak za pracę pt. „Spółdzielnie socjalne jako forma walki z wykluczeniem społecznym”;
 • Pani Annie Marii Weiss za pracę pt. „Zakładanie i prowadzenie działalności przez grupy producentów rolnych”.

przyznać  6  równorzędnych Wyróżnień:

 • Pani Aleksandrze Cieślak za pracę pt. „Prawne aspekty funkcjonowania rolniczych spółdzielni produkcyjnych w gospodarce rynkowej”;  
 • Pani Karolinie Pałka za pracę pt. „Sprawozdawczość finansowa jako podstawa analizy finansowej banków na przykładzie Krakowskiego Banku Spółdzielczego”;
 • Pani Joannie Rybskiej za pracę pt.” Analiza ryzyka kredytowego w działalności bankowej oraz sposoby jego ograniczenia na podstawie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu”;
 • Pani Martynie Śniegula za pracę pt. „Prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni mleczarskich na rynku mleka”;
 • Pani Oli Świątnickiej za pracę pt. „Spółdzielnie socjalne w Wielkopolsce”;
 • Pani Małgorzacie Woźniak za pracę pt. „Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności przez spółdzielnie wstępnie uznane grupy i organizacje producentów owoców i warzyw”. 

3.  Nagrody wręczyć podczas uroczystego spotkania organizowanego przez KRS z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 4 lipca 2017 r.

4. Włączyć nadesłane prace do zbiorów Biblioteki KRS. O ich innym wykorzystaniu w postaci publikacji itp. zadecyduje Prezes Zarządu KRS.

5. Wystąpić do prezesów Zarządów odpowiednich Związków Rewizyjnych z prośbą o rozważenie możliwości ufundowania dodatkowych nagród dla najlepszych nadesłanych na Konkurs prac dotyczących ich branży spółdzielczej.  

6. O powyższych decyzjach poinformować Prezesa Zarządu KRS.
   

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie