Rozstrzygnięcie Konkursu za najlepsze prace

złożone w latach 2015/2016

 

Zakończona została XII Edycja Konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na Najlepsze Prace Badawcze z Zakresu Spółdzielczości. Prace konkursowe można było składać w okresie od 1 maja 2015 r. – do 30 kwietnia 2016 r. Z nadesłanych 18 prac, wszystkie zakwalifikowano do Konkursu, w tym 7 badawczych (nie na stopień), 3 doktorskie, 3 magisterskie, 5 licencjackich. Dwie spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości rolniczej ("SCh" RSP, GPR, lub mleczarskiej), 2 – spółdzielczości mieszkaniowej, 4 – spółdzielczości finansowej, 2 – spółdzielczości socjalnej i 2 – spółdzielczości spożywców; 1 – sztuki (Cepelia).
Zdecydowana większość prac – 10 - była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 3 z zakresu prawa, 5 z historii i socjologii. Powołana przez prezesa Zarządu KRS Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:
• w kategorii prac badawczych: 3 nagrody I stopnia, 1 nagrodę II stopnia oraz 3 wyróżnienia;
• w kategorii prac doktorskich przyznać: dwie nagrody I stopnia i jedną nagrodę II stopnia,
• a w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich: jedną nagrodę I stopnia, 3 równorzędne nagrody II stopnia i 4 wyróżnienia.

 

Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości w dniu 21 czerwca 2016 r.


Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu KRS Alfreda Domagalskiego w celu przyznania nagród w XII edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, w składzie: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Doradczej KRS – Przewodniczący Komisji), dr Krzysztof Lachowski (SIB/KRS – Sekretarz Komisji), dr Adam Piechowski ( Dyrektor Zespołu SIB/KRS – Członek Komisji), Marcin Martynowski (SIB/KRS – Członek Komisji), mec. Łukasz Lubowicki (Zespół Lustracji KRS), po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, na posiedzeniu w dnia 21 czerwca 2016 r., ustaliła, co następuje:

1. Na konkurs nadesłano 18 prac. Komisja uznała, że wszystkie prace spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac: 7 zgłoszono w kategorii prac badawczych, 3 w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich oraz 8 w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.

2. Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

1) w kategorii prac badawczych

przyznać 3 równorzędne Nagrody I Stopnia:

 • Panom: Prof. Zbigniewowi Brodzińskiemu, Jarosławowi Bombie i dr Leszkowi Leśniakowi za zbiorową pracę badawczą: „Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce,
 • Pani dr Emilii Kamińskiej za zbiorową pracę badawczą: „SZTUKAteria, społeczne funkcjonowanie spółdzielni artystycznych, strategie uczenia się, a zrównoważony rozwój miast”,
 • Pani dr Anecie Suchoń za pracę badawczą: „Prawna Koncepcja spółdzielni rolniczych” + cykl 4 artykułów.

przyznać Nagrodę II Stopnia:

 • Panu Robertowi Pakli za pracę badawczą: „Spółdzielnia europejska - potencjał transgranicznej formy gospodarczej”.

przyznać 3 Wyróżnienia:

 • Panu dr Rafałowi Balinie za cykl 8  artykułów z zakresu spółdzielczości bankowej;
 • Państwu: Albertowi Izdebskiemu, Tomaszowi Meringowi, Małgorzacie Ołdak, Ryszardowi Szarfenbergowi za pracę badawczą: „Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014. Raport z badań”;
 • Pani dr Marii Zubie za cykl  5 artykułów z zakresu spółdzielczości mleczarskiej.

2) w kategorii prac  doktorskich i habilitacyjnych

przyznać 2 równorzędne Nagrody I Stopnia:

 • Pani Dr Aleksandrze Bilewicz za pracę doktorską: „W stronę gospodarki społecznie zanurzonej ? Kooperatywy spożywcze w Polsce”
 • Panu Dr Michałowi Jerzemu Sobczakowi za pracę doktorską: „Spółdzielczość socjalna jako metoda ograniczania wykluczenia społecznego w Polsce na przykładzie woj. Łódzkiego”;

przyznać Nagrodę II Stopnia:

 • Pani Dr Magdalenie Rajchelt za pracę doktorską: „Zasobowe czynniki potencjału konkurencyjnego, a wyniki ekonomiczne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych”;


3) w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich

przyznać Nagrodę I Stopnia:

 • Pani Magdalenie Lew za pracę „Wpływ Warunków gospodarki rynkowej na działalność spółdzielni „Rolnik” w Łańcucie”;

przyznać 3 równorzędne Nagrody II Stopnia:

 • Pani Ewelinie Surdackiej (Boruch) za pracę:  „Ocena płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej „Michowianka” w latach 2009-2013 na podstawie analizy wskaźnikowej”,
 • Panu Cyprianowi Kraszewskiemu za pracę „Projekty graficzne związane ze spółdzielnią spożywców <Społem> – logo, reklamy i rysunki satyryczne”,
 • Panu Radosławowi Pacławskiemu za pracę „Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce”,

przyznać 4 Wyróżnienia:

 • Panom Łukaszowi Bołek i Rafałowi Kuta za pracę „Analiza finansowa w ocenie działalności przedsiębiorstwa na podstawie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu”,
 • Pani Katarzynie Orzeł za pracę „Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym w latach 2010-2014 na przykładzie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie”,
 • Pani Sylwii Sacharzec za pracę „Rola instrumentów marketingu mix w rozwoju jednostki sektora bankowego na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego SA”;
 • Panu Camillowi Trepka za pracę „Koncepcje mieszkalnictwa w ideologii Polskiej Partii Socjalistycznej na przykładzie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego”.

3. Nagrody wręczyć podczas uroczystego spotkania organizowanego przez KRS z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 30 czerwca 2016 r.

4. Włączyć nadesłane prace do zbiorów Biblioteki KRS. O ich innym wykorzystaniu w postaci publikacji itp. zadecyduje Prezes Zarządu KRS.

5. Wystąpić do prezesów Zarządów odpowiednich Związków Rewizyjnych z prośbą o rozważenie możliwości ufundowania dodatkowych nagród dla najlepszych nadesłanych na Konkurs prac dotyczących ich branży spółdzielczej.  

6. O powyższych decyzjach poinformować Prezesa Zarządu KRS oraz Radę Konsultacyjno-Programową przy KRS na jej najbliższym posiedzeniu.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie