Regulamin odznaki

Złota Odznaka Spółdzielczość Polska

 

I. Regulamin przyznawania odznaki „Złota Odznaka Spółdzielczość Polska”

 1. Odznaka „Złota Odznaka Spółdzielczość Polska", zwana dalej "odznaką" nadawana jest w trybie niniejszego regulaminu przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej.

2. Dokumentem potwierdzającym nadanie i uprawniającym do noszenia odznaki jest legitymacja.

3. Pozbawienie osoby odznaki i tytułu następuje, gdy:

  • nadanie odznaki nastąpiło w oparciu o nieprawdziwe dane
  • osoba wyróżniona została prawomocnie skazana na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych
  • wystąpiła o to organizacja wnioskująca

4. O cofnięciu nadanej odznaki po powzięciu wiadomości stanowiących podstawę pozbawienia orzeka Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej.

5. Wzór odznaki stanowi zał.nr 2.

 

II. Warunki i tryb nadawania odznaki 

1. Warunkiem przyznania odznaki „Złota Odznaka Spółdzielczość Polska" jest posiadanie od co najmniej 5 lat otrzymanej odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”.

2. Odznakę może uzyskać:

  • osoba fizyczna
  • członek statutowego organu samorządu organizacji spółdzielczej, który aktywnie pracuje w tym organie przez okres nie krótszy niż 12 lat
  • pracownik organizacji spółdzielczej zatrudniony w niej co najmniej 20 lat
  • emerytowany pracownik będący członkiem organizacji spółdzielczej lub w wyjątkowych przypadkach, szczególnie uzasadnionych, inna osoba działająca na rzecz organizacji spółdzielczej.

3. Osoby wymienione w punkcie 1 mogą uzyskać odznakę, o ile: wzorowo wykonują swoje obowiązki, wyróżniają się wysokim poziomem moralnym oraz wykazują się inicjatywami i troską o rozwój organizacji spółdzielczej.

4. Odznaka tej samej osobie może być nadana tylko jeden raz.

5. Odznaka nadawana jest na wniosek rady nadzorczej i zarządu organizacji spółdzielczej z okazji jubileuszy spółdzielni, jednak nie częściej niż co 5 lat lub przy innych ważnych dla spółdzielni okazjach. 

6. Wniosek, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinien być złożony na druku przedstawionym we wzorze nr 1, na 3 miesiące przed planowanym terminem uroczystości wręczenia odznaki. Warunkiem przyjęcia wniosku jest regularne wnoszenie przez wnioskującą organizację spółdzielczą oraz spółdzielnię z której zgłaszane są osoby we wniosku składek na pokrycie wydatków Krajowej Rady Spółdzielczej według zasad określonych przez Kongres Spółdzielczości, poddanie się lustracji zgodnie z art. 91 paragrafem 1 Prawa Spółdzielczego i uzyskanie pozytywnej oceny z ostatniej lustracji oraz prenumerowanie miesięcznika „Tęcza Polska”; co najmniej przez pełne 3 lata przed rokiem złożenia wniosku.

7. Wnioski będą analizowane pod względem formalnym a liczba przyznanych odznak będzie uzależniona od wielkości spółdzielni, jednak nie będzie przekraczała 5. W szczególnych przypadkach wnioski będą analizowane przez Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, który będzie mógł zdecydować o przyznaniu większej liczby odznak.

8. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu decyzję o przyznaniu odznaki podejmuje Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Informacja o przyznaniu odznaki w tym trybie zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 


III. Przepisy końcowe

1. Wręczenie odznaki odbywa się w sposób uroczysty.

2. Uprawnionymi do wręczenia odznaki  są członkowie Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz członkowie rad i zarządów spółdzielczych związków rewizyjnych.

3. Ewidencję nadanych i cofniętych odznak prowadzi biuro Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

4. Koszty związane z nadawaniem odznaki pokrywane są przez Krajową Radę Spółdzielczą.

5. Formularz wniosku przyznawania odznaki „Złota Odznaka Spółdzielczość Polska” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej: www.krs.com.pl

6. Dane osobowe wskazane we wniosku przetwarzane są celu realizacji ustawowych zadań Krajowej Rady Spółdzielczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 259 § 2 pkt. 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

7. Klauzula informacyjna i polityka bezpieczeństwa dostępne są na stronie internetowej KRS pod adresem www.krs.org.pl/RODO 

 

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie odznaki ZŁOTA ODZNAKA SPÓŁDZIELCZOŚĆ POLSKA - POBIERZ

Załącznik nr 2 - Wzór odznaki - POBIERZ

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie