Środki wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, w których zapisane zostały potrzeby rozwojowe województw, w tym w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, świadczonych usług dla ludności, zatrudnienia, adresowane są również do spółdzielni. Równolegle wdrażane są Programy Krajowe, wspierające przedsiębiorstwa w różnych obszarach działania. Podmiotami, które realizują działania dla w/w rozwoju oraz prowadzącymi działalność w różnych sektorach gospodarki są niewątpliwie spółdzielnie wszystkich branż spółdzielczych.

Dlatego też warto uczestniczyć w podejmowaniu działań, celem uzyskiwania jak najlepszych efektów z rozwoju produktów i usług, przy ciągle dostępnym dofinansowaniu ze środków UE w dość szerokim zakresie ponoszonych kosztów. Głównym źródłem wsparcia z funduszy Polityki Spójności (PS) rozwoju produktów lub usług wytwarzanych i świadczonych przez spółdzielnie różnych branż są środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programów krajowych: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Instytucją odpowiadającą za zarządzanie systemem wdrażania funduszy Polityki Spójności jest Ministerstwo Rozwoju.

 

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

RPO wdrażane są przez Urzędy Marszałkowskie lub wyznaczone przez Marszałków Instytucje. Dotacje dedykowane są m.in. dla przedsiębiorstw, w tym spółdzielni, na rozwój ekonomiczny przedsiębiorstwa, w tym rozwój produktów i usług, badania, wsparcie zatrudnienia, inwestycji. Ważną rolę w obecnym programowaniu pełnią innowacje, w szczególności dofinansowanie działań polegających na przeprowadzeniu badań, połączonych z inwestycjami.

O środki wsparcia mogą wnioskować spółdzielnie różnych branż, m.in.: konsumenckie, mieszkaniowe, rzemieślnicze, pracy, socjalne, rolnicze i wiejskie. W ramach RPO znaczące środki pomocowe mogą uzyskać również spółdzielnie sektora rolno-przetwórczego, na w/w działania (z wyłączeniem działań bezpośrednio związanych z produkcją rolną. Działania dotyczące produkcji rolnej wspierane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).


Przykładowe główne działania i poddziałania w ramach poszczególnych RPO, w zakresie których mogą wnioskować spółdzielnie o wsparcie:

 • 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.4 Tereny inwestycyjne
 • 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach / 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
 • 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
 • 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
 • 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R
 • 4.1.Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii / 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”
 • 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

Numery działań i poddziałań oraz ich nazwy dotyczące wsparcia rozwoju działalności mogą się różnić w ramach RPO dla poszczególnych województw (zgodnie z potrzebami rozwojowymi danego województwa).

Linki do przykładowych naborów:

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

O wsparcie z POIR występować mogą przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • jednostki naukowe konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 • instytucji otoczenia biznesu.

Projekty finansowane z Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój podzielone są na dwie grupy.

Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielające wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych.

Projekty takie w Programie Inteligentny Rozwój kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

Broszura informacyjna POIR 2014-2020

Harmonogram naborów w ramach POIR

Przykładowe konkursy ogłaszane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP):

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R - Badania na rynek 


Linki do informacji o spotkaniu nt. „Finansowania działalności z funduszy UE. Instrumenty dla MŚP” organizowanym przez PARP w dniu 7 września 2017 r. oraz najbliższych naborów: www.parp.gov.pl/finansowanie-dzialalnosci-z-funduszy-ue-instrumenty-dla-msp-spotkanie-informacyjne

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Broszura POIiŚ 2014-2020

Harmonogram naborów w ramach POIiŚ

Przykładowe nabory:

Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej - dotacja udzielana podmiotowi będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii 

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - przeznaczone będą w części na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  

Harmonogram naborów w ramach POPW

 

Spółdzielnie energetyczne i klastry energii

Zachęcamy spółdzielnie i związki spółdzielcze do tworzenia spółdzielni energetycznych, podejmowania roli koordynatora lub członka klastra energii. Rola spółdzielni energetycznych, koordynatorów klastrów oraz klastrów energii została zapisana w nowelizacji Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148).

Nowelizacja Ustawy o OZE – zmiany sierpień 2017 

Spółdzielnie energetyczne, klastry, zmiany  

Spółdzielnie energetyczne i klastry energii na obszarach wiejskich  

Materiały z Konferencji pn. "Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020” – Ministerstwo Energii, 30 czerwca 2017 r.

 

Więcej informacji

W celu uzyskania informacji o realizowanych i planowanych naborach w poszczególnych województwach oraz w ramach programów krajowych prosimy o odwiedzanie stron internetowych Urzędów Marszałkowskich oraz:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.ncbr.gov.pl
https://www.nfosigw.gov.pl
www.mr.gov.pl
www.polskawschodnia.gov.pl


Biuletyn Informacyjny - Fundusze Europejskie w Polsce

Aby uzyskać szczegółowe informacje zachęcamy Państwa do kontaktu z Centralnym, Wojewódzkimi i Lokalnymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
pn. - pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00
tel. 22 626 06 32, 22 626 06 33

Wojewódzkie i Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
 

Informacja dodatkowa

Wsparcie dla spółdzielni, ale również związków spółdzielczych z w/w funduszy dostępne jest w ramach działań i poddziałań, których beneficjentami mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, a czasami beneficjenci wpisani wprost jako spółdzielnie. W niektórych działaniach jako podmioty uprawnione do wsparcia wskazane są również duże przedsiębiorstwa, w tym spółdzielnie których wielkość ekonomiczna przekracza definicję MŚP.

KRS uczestniczyła w konsultacjach społecznych dla funduszy Polityki Spójności, na etapie ich projektowania oraz projektu „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie