W dniu 4 grudnia w hiszpańskim Toledo odbyło się spotkanie wysokiego szczebla, w którym uczestniczyli przedstawiciele rządów 18 krajów Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Hasłem spotkania było Ekonomia społeczna na rzecz sprzyjającego włączeniu społecznemu, zrównoważonego i sprawiedliwego ożywienia gospodarczego. Choć spotkanie dotyczyło ekonomii społecznej, jego ustalenia odnoszą się również do spółdzielczości, która powszechnie uznawana jest w Unii Europejskiej za kluczowy filar ekonomii społecznej.

Efektem spotkania było podpisanie dokumentu nazwanego „Deklaracja z Toledo”, w którym kraje-sygnatariusze zobowiązują się do zwiększenia widoczności ekonomii społecznej i uznania dla niej poprzez konkretne polityki i działania, we współpracy z obywatelami i innymi podmiotami . W deklaracji wzywa się również do promowania zbiorowej przedsiębiorczości wśród młodzieży i słabszych grup społecznych, a także do wspierania badań naukowych i edukacji w zakresie gospodarki społecznej i solidarnej na wszystkich poziomach systemu oświaty. Promowany będzie model rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego realizowany przez ekonomię społeczną i solidarną, wspierane otoczenie sprzyjające ekonomii społecznej i tworzona synergia między administracją publiczną a podmiotami tego sektora. Państwa-sygnatariusze zobowiązują się w deklaracji do zagwarantowania niezbędnego wsparcia finansowego na rzecz konsolidacji rentownej i zrównoważonej ekonomii społecznej, wzywając do wykorzystania funduszy europejskich w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 oraz funduszy naprawczych. Dokument odnosi się też do obecnego kryzysu COVID-19 proponując uznanie ekonomii społecznej za niezbędny czynnik trwałej, egalitarnej i sprawiedliwej odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa; przyczynienie się do międzynarodowego rozpowszechniania tego modelu społecznego i solidarnego poprzez promowanie wymiany doświadczeń oraz tworzenie mechanizmów współpracy i dialogu na wysokim szczeblu w celu koordynacji działań na rzecz wspierania ekonomii społecznej i solidarnej.

Szkoda, że wśród  uczestników spotkania i sygnatariuszy Deklaracji z Toledo zabrakło Polski, choć są bliskie nam kraje takie jak Chorwacja, Łotwa, Rumunia czy Słowacja. Znaczenie ekonomii społecznej i spółdzielczości wciąż nie może się przebić do świadomości naszych decydentów.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie