W Buenos Aires mieści się siedziba COOPERAR, Konfederacji Spółdzielczej Republiki Argentyny – a spółdzielczość tego kraju jest jedną z najlepiej, obok Brazylii, rozwiniętych w państwach całej Ameryki Łacińskiej, obejmuje 10 milionów członków zrzeszonych w 5 tysiącach spółdzielni w 11 branżach. Argentyńczykiem jest obecny prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariel Gaurco, który w emocjonalnym posłaniu zaprosił liderów spółdzielczych z całego świata do przyjazdu do Buenos Aires i uczestnictwa w organizowanych tu ważnych spotkaniach spółdzielczych. Odbyły się one, niemal przy samym El Obelisco, w salach konferencyjnych hotelu Panamericano w październiku tego roku.

Najważniejszym wydarzeniem było doroczne Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w dniu 22 października 2018 r. Mimo, iż zorganizowano je tak daleko, wzięło w nim udział przeszło 250 uczestników z 70 krajów świata; oczywiście najliczniejsza była reprezentacja obu Ameryk, ale nie brakowało również i spółdzielców z Afryki, Azji czy Europy – w tym delegacji KRS z prezesem dr. inż. Mieczysławem Grodzkim. Bezpośrednio przed Zgromadzeniem przeprowadzono dyskusję panelową, podczas której Vic Van Vuuren, dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Międzynarodowej Organizacji Pracy, Marco Marzano de Marinis z Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa wraz z Arielem Guarco, prezydentem MZS, dyskutowali jak organizacje międzynarodowe wspólnie ze spółdzielczymi mogą tworzyć partnerstwa w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Wyrażono żal, że spółdzielczość wciąż jest słabo obecna w debacie ONZ i zadeklarowano chęć wspólnego doprowadzenia do nadania jej większej rangi na tym forum, skoro od dawna już wskazuje się, że praktycznie wszystkie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ mogą być realizowane przez spółdzielnie.

Samo Zgromadzenie było okazją do podsumowania pracy nowej Rady MZS i prezydenta Ariela Guarco, wybranych rok temu w Kuala Lumpur oraz powołanego nieco później dyrektora generalnego Bruno Roelantsa. Wydaje się, że Związek z nowymi władzami powoli przezwycięża swoje trudności i wychodzi na prostą, czemu dali wyraz delegaci przyjmując przedstawione sprawozdania finansowe, udzielając absolutorium Radzie i Prezydentowi oraz przyjmując budżet i plan pracy na 2019 rok. Podpisana również została umowa pomiędzy MZS a kanadyjską organizacją Międzynarodowego Szczytu Spółdzielczego o przeznaczeniu przez tę ostatnią niebagatelnej sumy 250 tys. dolarów w ciągu pięciu lat na wsparcie działalności Sieci Młodzieży MZS. Jednogłośnie uchwalono deklaracje w sprawie godnej pracy i przeciwdziałania nękaniu i przemocy w miejscu pracy oraz o organizacji w 2020 roku Światowego Kongresu Spółdzielczego dla upamiętnienia 125. rocznicy powstania MZS; rozpocząć on ma kolejną Światową Dekadę Spółdzielczą. Dokonano ratyfikacji nowych Wiceprezydentów, którymi z urzędu zostali nowo wybrani, już po ostatnim Zgromadzeniu w Kuala Lumpur, Prezydenci Regionów – Graciela Fernandez Regionu Ameryk i Japheth Magomere z Afryki. Prezydent Guarco zaproponował na koniec, by następne Zgromadzenie odbyło się za rok w Kigali, stolicy Rwandy, po raz drugi w historii Związku w Afryce.

Innym ważnym wydarzeniem, w którym uczestniczyli delegaci KRS, było Zgromadzenie Ogólne i Seminarium ICAO – Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej, jednej z ośmiu branżowych organizacji działających w ramach MZS – które miały miejsce 19 października. W spotkaniach wzięło udział niemal 30 delegatów z Brazylii, Chin, Indii, Japonii, Malezji, Norwegii, Polski i Turcji, poza członkami ICAO obecni też byli liczni goście z krajów Ameryki Południowej. W ICAO wiodącą rolę odgrywa koreańska federacja spółdzielni rolniczych NACF, która prowadzi u siebie sekretariat ICAO i w dużym stopniu pokrywa budżet organizacji. Ona też dofinansowała udział Polaków w wydarzeniu, za co należą się jej podziękowania. Podczas spotkania delegacje poszczególnych organizacji prezentowały najważniejsze aktualne problemy rolnictwa i spółdzielczości rolniczej swoich krajów – przedstawiciele KRS, prezes M. Grodzki i A. Piechowski, mówili m. in. o problemach wynikających z tegorocznej suszy i ASF oraz o sytuacji spółdzielczych grup producentów rolnych. Zainteresowanie wzbudziła informacja o uchwaleniu ustawy o spółdzielniach rolników; jest to, jak się okazuje, przykład jednego z nielicznych w ostatnich latach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie nowoprzyjętego aktu prawnego sprzyjającego rozwojowi spółdzielczości. Przedstawiono także ostatnie inicjatywy międzynarodowe KRS – w sprawie nadania Zasadom Spółdzielczym rangi prawa Unii Europejskiej oraz w sprawie zaangażowania organizacji spółdzielczych w przeciwdziałanie marnowaniu żywności. W związku z tym ostatnim prezydent ICAO Kim Byeongwong podziękował KRS za tę ściśle związaną z Celami Zrównoważonego Rozwoju i niezwykle doniosłą i, jak to określił, inicjatywę i zapowiedział, że zostanie ona wpisana w plan pracy ICAO oraz będzie jednym z punktów obrad przyszłego posiedzenia Komitetu Wykonawczego i Zgromadzenia Ogólnego. Podczas spotkania dyskutowano też o wniesionych przez niektóre kraje członkowskie sprawach takich jak wycofywanie ustaw dotyczących nasiennictwa (Japonia), czy o zagrożeniach dla rolników wynikających z wprowadzania embarga na olej palmowy (Malezja), a także o sprawach ogólnych, zwłaszcza o rozwijaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych pomiędzy spółdzielniami z różnych państw. Podpisane zostało Porozumienie o Współpracy pomiędzy ICAO i REDA-COOP – Siecią Spółdzielni Rolniczych Regionu Ameryk. Postanowiono też, że następne posiedzenie Komitetu Wykonawczego odbędzie się wiosną przyszłego roku w Oslo, a Zgromadzenie Ogólne na jesieni w Seulu.

Argentyńscy gospodarze zorganizowali dla uczestników Zgromadzenia wizyty studyjne w kilku spółdzielniach Buenos Aires: banku Credicoop, spółdzielczej drukarni Campichuelo, spółdzielczej restauracji Los Chanchitos i Spółdzielczym Centrum Kultury im. Floreal Golini. Warto podkreślić, że dwie spośród tych inicjatyw to spółdzielnie pracy powstałe z przekształcenia przez dotychczasowych zatrudnionych w spółdzielnie dawnych firm państwowej (drukarnia) i prywatnej (restauracja). Procesy takie w Argentynie, podobnie jak w niektórych krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych, są coraz popularniejsze i często wspomagane przez państwo. Credicoop to jedyny obecnie bank spółdzielczy w Argentynie, ale obejmujący swym zasięgiem cały kraj i będący jednym z największych tutejszych banków, powstały przez konsolidację 44 istniejących niegdyś samodzielnych spółdzielni kredytowych. Spółdzielcze Centrum Kultury zaś, położone przy jednej z głównych ulic w centrum Buenos Aires, stanowi prężną i popularną placówkę kulturalno-oświatową, zasłużoną nie tylko dla promowania idei spółdzielczych, ale również znaną z wielu innych inicjatyw, w tym zwłaszcza na polu kultury niezależnej. Wizyty w tych jednostkach i rozmowy ze spółdzielcami umożliwiły uczestnikom zapoznanie się choć z niewielkim fragmentem tak różnorodnej i pod wieloma względami nowatorskiej spółdzielczości Argentyny.

Zgromadzenia Ogólne MZS i ICAO nie były jedynymi spółdzielczymi wydarzeniami w tych dniach w Buenos Aires. Obradowała Międzynarodowa Organizacja Spółdzielni Zdrowia, Rada całego MZS, a bezpośrednio po nich miało miejsce Zgromadzenie Regionalne MZS dla Ameryk i Szczyt Spółdzielni Ameryk, który zorganizowano pod hasłem „Inspirująca siła zasad i wartości spółdzielczych jako podstawa do osiągnięcia naszych celów”. W tych wydarzeniach jednak delegacja KRS już nie uczestniczyła. Wykorzystano natomiast sposobność do wielu dwustronnych spotkań i rozmów. Między innymi prezes M. Grodzki wręczył pamiątkowe medale KRS wybite z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości prezydentowi ICAO Kimowi Byeongwongowi oraz prezydentowi MZS Arielowi Guarco. Z tym ostatnim rozmawiano też o dalszym współdziałaniu w ramach MZS, m. in. w związku z wzmiankowanymi inicjatywami KRS, a także prezes M. Grodzki zaprosił prezydenta do przyjazdu do naszego kraju – z poprzedniego pobytu, jeszcze przed wyborem na swe obecne stanowisko, A. Guarco ma bardzo dobre wspomnienia. Rozmawiano też z przedstawicielami Indii o wznowieniu wcześniejszej współpracy i wymiany grup studyjnych, z delegacją ukraińskiej UKOOPSPILKI o możliwościach tworzenia spółdzielni dla pracowników z tego kraju w Polsce (w tej sprawie postanowiono odbyć specjalne spotkanie w ciągu najbliższych miesięcy), z członkiem Rady Cooperatives Europe Edem Mayo o przyszłości Europejskiego Domu Spółdzielczego w Brukseli, a także o rozmaitych możliwościach współpracy z reprezentantami Brazylii, Kenii, Malezji, Norwegii, Turcji i innych krajów.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie