W dniu 15 września 2017 roku w Paryżu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady europejskiej organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe, w którym uczestniczył jako jej członek Prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki. Tematem posiedzenia – które określono jako „strategiczne” – były działania, jakie organizacja powinna podjąć w najbliższych latach by zapewnić sobie trwałe podstawy funkcjonowania, a swym członkom prawdziwą użyteczność.

Punktem wyjścia do dyskusji były wystąpienia czterech wiceprezydentów, którzy zaprezentowali swoje przemyślenia na temat kluczowych wyzwań, przed którymi stoi Cooperatives Europe. Ed Mayo (Wielka Brytania) zastanawiał się co zrobić, by lepiej promować w Europie sektor spółdzielczy, który mimo swoich osiągnięć i potencjału wciąż pozostaje słabo zauważalny w wielu krajach i na szczeblu Unii Europejskiej, wśród ich decydentów i w opinii publicznej. Stefania Marcone (Włochy) mówiła o tym, jak w optymalny sposób wykorzystać skromne zasoby finansowe, jakimi dysponuje organizacja i jak poszukiwać dodatkowych środków. Susanne Westhausen (Dania) podzieliła się swoimi refleksjami, co mogą uczynić Cooperatives Europe i władze Unii Europejskiej by zapewnić członkom mocną i trwałą infrastrukturę dla rozwijania przedsiębiorczości spółdzielczej. I wreszcie Vania Bouyklieva (Bułgaria) przeanalizowała sprawy członkostwa w Cooperatives Europe pod kątem możliwości pozyskania nowych organizacji członkowskich – obecnie bowiem aż 17 krajów europejskich (tj. 1/3 wszystkich) nie jest reprezentowane w Cooperatives Europe, w tym 4 państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Wszyscy prelegenci i dyskutanci zgodzili się, że utrzymanie dotychczasowych członków i zachęcenie nowych do przystąpienia jest kluczową sprawą dla przyszłości organizacji, gdyż tylko to zapewni jej stabilne finansowanie ze składek; nie można opierać budżetu na niepewnym finansowaniu z projektów czy grantów Unii Europejskiej, co zbyt często czyniono do tej pory. Sugerowano też lepszą współpracę i koordynowanie działań z europejskimi branżowymi organizacjami spółdzielczymi, zwłaszcza CECOP (spółdzielczość pracy), COGECA (spółdzielczość rolnicza), EACB (bankowość spółdzielcza) czy EuroCoop (spółdzielczość spożywców), intensyfikację więzi z Parlamentem Europejskim oraz nawiązanie kontaktów z tymi organizacjami europejskimi i światowymi, z którymi spółdzielczość ma wiele wspólnego, ale dotychczas nie współdziałała, na przykład z Radą Europy czy UNESCO.

We wszystkich działaniach na forum europejskim, Cooperatives Europe powinno być przede wszystkim rzecznikiem ludzi – wsłuchiwać się w potrzeby członków i przekazywać je dalej, w myśl zasady „people first”. Szczegółowe wnioski z dyskusji zostaną w najbliższym czasie opracowane i przedstawione na następnym posiedzeniu Rady jako dokument strategiczny na kolejne Zgromadzenie Ogólne w Helsingorze w Danii w maju 2018 roku.

Podczas posiedzenia dyskutowano również o sytuacji w Międzynarodowym Związku Spółdzielczym w kontekście zbliżających się wyborów do Rady i na stanowisko prezydenta tej organizacji. Przygotowano projekt dokumentu przedstawiającego punkt widzenia spółdzielczości europejskiej na najpilniejsze zadania nowych władz organizacji i stanowiącego dla nich rekomendację. Prezes KRS Mieczysław Grodzki podziękował Prezydentowi Cooperatives Europe Jean-Louis Bancelowi za wystosowanie listu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o zawetowanie szkodliwej dla spółdzielni nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak wiemy, prezydent, mimo protestów spółdzielców z kraju i na szczeblu międzynarodowym, ostatecznie ustawę podpisał – prezes M. Grodzki zapowiedział podjęcie przez KRS dalszych kroków, a prezydent J.-L. Bancel obiecał tu swoje dalsze wsparcie. Prezes M. Grodzki zaprosił również Radę do odbycia posiedzenia w czerwcu 2018 roku w Warszawie.


Przy okazji posiedzenia Rady Cooperatives Europe, w Paryżu zorganizowano także Walne Zgromadzeni członków Europejskiego Domu Spółdzielczego (spółdzielni osób prawnych będącej właścicielem nieruchomości w Brukseli, której jednym z członków, obok innych organizacji spółdzielczych z krajów europejskich, jest KRS). Zgromadzenie przyjęło sprawozdania Zarządu za lata 2015 i 2016 (zgromadzenia w 2016 roku nie udało się zwołać), udzieliło Zarządowi absolutorium i przedyskutowało dalsze kroki, które należy podjąć, by zmniejszyć straty, do jakich doszło w ostatnich latach i wyprowadzić spółdzielnię na prostą. Postanowiono kontynuować rozmowy z bułgarską organizacją CCU na temat jej oferty wykupienia Domu, a także zaproponować taką możliwość Międzynarodowemu Związkowi Spółdzielczemu, który obecnie jest głównym najemcą Domu. Zdecydowano się też powołać niewielką grupę roboczą, która ma opracować plan naprawczy i po następnym walnym zgromadzeniu ewentualnie zastąpić obecny Zarząd.


Gospodarzem paryskich spotkań była francuska organizacja spółdzielcza CoopFR, która obchodziła uroczyście 70-lecie uchwalenia we Francji niezwykle ważnej dla rozwoju spółdzielczości w kraju Ustawy o spółdzielniach. Z tej okazji bezpośrednio przed posiedzeniem Rady odbyło się dwudniowe seminarium, na które zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady. Podczas trzech sesji seminarium zaprezentowano między innymi szereg innowacyjnych inicjatyw francuskiej i światowej spółdzielczości ostatnich lat oraz dyskutowano na temat aktualności i roli Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych oraz ich umocowaniu w prawie krajowym i międzynarodowym.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie