Uchwała nr 57/2018
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia Zasad rozpatrywania
przez Krajową Radę Spółdzielczą wniosków o wykreślenie spółdzielni
z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie
art. 133 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze
___________________________________________________________________


Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (Monitor Polski z 1996 r. nr 7, poz. 86) oraz § 1 Regulaminu Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej,

postanawia, że:

  1. W przypadku skierowania do Krajowej Rady Spółdzielczej wniosku o wykreślenie Spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 133 ustawy Prawo spółdzielcze, wystąpienie do Sądu z wnioskiem o wykreślenie Spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego poprzedzone jest podjęciem przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej uchwały „o wystąpieniu do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Spółdzielni z KRS z art.133”.
  2. Podstawą podjęcia uchwały Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, „o wystąpieniu do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Spółdzielni z KRS z art.133,” jest uprawdopodobnienie przez Wnioskującą Spółdzielnię spełnienia przesłanek z art. 133 ustawy Prawo spółdzielcze.
  3. W tym celu Wnioskująca Spółdzielnia składa dokumenty (sporządzone w formie oryginałów lub kopii notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałami):

1) aktualne sprawozdanie finansowego Spółdzielni tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień, 

2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

3) w przypadku uprzedniego składania przez Spółdzielnię wniosku o ogłoszenie upadłości - postanowienie Sądu o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak środków na pokrycie jego kosztów,

4) dokument potwierdzający zabezpieczenie dokumentacji Spółdzielni (umowa o archiwizację dokumentów lub dokument poświadczający ich przekazanie), bądź oświadczenie, iż dokumentacja taka nie została wytworzona,

5) oświadczenie o postępowaniach sądowych, w których stroną jest wnioskująca Spółdzielnia, 

6) wykaz wszystkich wierzycieli wraz ich adresami do korespondencji oraz wysokością należnych im wierzytelności, z zastrzeżeniem, że:

6a) w razie ustalenia okoliczności wskazujących na istnienie nieuregulowanych zobowiązań Wnioskująca Spółdzielnia jest zobowiązana wystąpić do wierzycieli z wnioskiem o ich umorzenie oraz przedłożyć Krajowej Radzie Spółdzielczej oświadczenia wierzycieli o umorzeniu wierzytelności, 

6b) jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 6) znajdują się wierzytelności przedawnione Wnioskująca Spółdzielnia jest zobowiązana uzyskać od wierzycieli zaświadczenie potwierdzającego wiarygodność zobowiązania.

7) pisma do wierzycieli oraz ich odpowiedzi w sprawie odmowy pokrycia kosztów postępowania upadłościowego (korespondencja powinna być przesłana za potwierdzeniem odbioru tak, aby każdy wierzyciel miał możliwość udzielenia odpowiedzi w przedmiotowej kwestii z jednoczesnym wskazaniem terminu w jakim od otrzymania korespondencji oczekiwana jest odpowiedź np.14 dni, a także zawierać informację, że brak odpowiedzi uznany będzie tożsamo z brakiem wyrażenia zgody na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego),

8) dowód wpłaty opłaty sądowej za dokonanie wykreślenia Spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pobieranej przez Sąd zgodnie z przepisami o kosztach sądowych, na konto bankowe Krajowej Rady Spółdzielczej lub w razie braku możliwości opłaty - wniosek do sądu rejestrowego o zwolnienie spółdzielni z kosztów postępowania sądowego bądź w przypadku spółdzielni socjalnych powołanie się na zwolnienie ustawowe zawarte w treści art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 27.04.2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1205),

9) formularz ZUS ZWPA tj. wniosek o wyrejestrowanie płatnika składek, jeżeli Spółdzielnia była płatnikiem składek lub oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako płatnik składek,

10) formularz VAT – Z, jeżeli Spółdzielnia jest podatnikiem czynnym VAT, lub oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

4. Wniosek Spółdzielni powinien w sposób wiarygodny wskazywać na uregulowanie spraw majątkowych, w tym zobowiązań Spółdzielni i gwarantować, że wykreślenie Spółdzielni z Rejestru na wniosek Krajowej Rady Spółdzielczej nie nastąpi z pokrzywdzeniem wierzycieli.
5. W razie niewywiązania się Wnioskującej Spółdzielni z obowiązków określonych w pkt 3 i 4 niniejszej Uchwały, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej odmówi wystąpienia do Sądu z wnioskiem o wykreślenie Spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 133 ustawy Prawo spółdzielcze.
6. Jednostką organizacyjną, która odpowiada merytorycznie i przygotowuje wniosek o podjęcie uchwały przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej jest Zespół Lustracji i Doradztwa.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie