ZESZYT 11

Podatek VAT w 2011 r. - zmiany wprowadzone i planowane - w ustawie oraz aktach wykonawczych. Stosowanie nowych przepisów przez spółdzielnie mieszkaniowe

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżyć czytelnikowi wprowadzone oraz planowane zmiany w podatku VAT. Czytelnik w opracowaniu znajdzie omówienie najważniejszych instytucji podatku od towarów i usług dotyczących stricte spółdzielni mieszkaniowych, z prezentacją najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz wybrane interpretacje Dyrektorów Izb Skarbowych z Warszawy i Bydgoszczy. Ta pozycja powinna się znaleźć na każdym biurku pracowników obsługi finansowo-księgowej spółdzielni.


Miękka oprawa, 105 stron.

NAKŁAD WYCZERPANY

  zeszyt 11

 

   

ZESZYT 10

Vademecum likwidatora

Zeszyt szkoleniowy nr 10 w całości poświęcony jest problematyce likwidacji spółdzielni. Zawiera podstawowe informacje o procesie otwarcia likwidacji, funkcjonowania organów samorządowych Spółdzielni w okresie likwidacji, lustracji spółdzielni w procesie likwidacji, a także omawia złożony proces prowadzenia likwidacji spółdzielni. Przybliża likwidatorom spółdzielni podstawowe zagadnienia ekonomiczne związane m.in. z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych podmiotu gospodarczego jakim jest likwidowana spółdzielnia. Zamieszcza przesłanki prawne do wykreślenia spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego jak również zawiera wypis z ustawy Prawo Spółdzielcze dotyczący likwidacji spółdzielni oraz omawia zasady i wartości spółdzielcze.

Autorzy: Jacek Urbański, Iwona Drozd-Jaśniewicz, Krzysztof Jarmoc, Marianna Danuta Świerżewska, Łukasz Lubowicki, Adam Piechowski

 

Miękka oprawa, stron 147.
NAKŁAD WYCZERPANY

 

zeszyt 11

 

 

 

   
ZESZYT 9

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z komentarzem Krystyny Królewiak-Ciechanowskiej

Publikacja zawiera tekst ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z komentarzem Krystyny Królewiak-Ciechanowskiej oraz kolejne wydanie podręcznika "Organy spółdzielni mieszkaniowej - ich rola, funkcje i odpowiedzialność w świetle ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" -  po zmianach. Drugą jej część zajmuje opracowanie Anny Sędzińskiej: Spółdzielczość mieszkaniowa w II RP - wybrane przykłady żmudnej i solidarnej pracy od podstaw.

Miękka oprawa 275 stron.
NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

   
ZESZYT 8

Poznać, Odkryć, Zrozumieć. Turniej Wiedzy o Spółdzielczości

Pomysł organizowania Turniejów Wiedzy o Spółdzielczości narodził się w gronie kilku osób związanych z Bankiem Spółdzielczym w Brańsku. Mały one być jednym z elementów poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak zmieniać spółdzielczość, by stała się ona atrakcyjna dla młodzieży i by młodzi ludzie zaczęli wiązać z nią swoją przyszłość. Pierwszy Turniej zorganizowano w czerwcu 2006 r. a organizatorami jego byli m.in.: poseł Krzysztof Jurgiel, prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski, ówczesny prezes Mazowieckiego Banku Regionalnego w Warszawie Krzysztof Ksyta. Poradnik zawiera teksty przydatne dla wszystkich osób, zainteresowanych przeprowadzeniem Turnieju w szkołach swojego regionu. Zawiera on m.in. teksty dotyczące historii spółdzielczości w Polsce, bank  pytań konkursowych oraz ramowy regulamin Konkursu.

Miękka oprawa 139 stron.
NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

   
ZESZYT 7

Hieronim Wawrzyszyński:
Fundusze dla ciebie - czyli jak zdobyć unijne pieniądze? Cz. III

Trzecia część podręcznika autorstwa Hieronima Wawrzyszyńskiego będąca uzupełnieniem wiedzy zawartej w dwóch poprzednich częściach. Mówi o nowych rozwiązaniach i zmianach wprowadzonych w ostatnim etapie prac nad przygotowaniem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienie. Prezentuje konkretne możliwości dla spółdzielni - podpowiada, do jakiego programu można aplikować po środki na rozwój.

Zawartość podręcznika:

1. Jak zdobyć fundusze na rozwój?
2. Zasady wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013
3. Fundusze strukturalne i ich wdrażanie w perspektywie budżetowej 2007-2013
4. Nabór i ocena projektów, procedury odwoławcze

Miękka oprawa, stron 157.
NAKŁAD WYCZERPANY
 

 

   
ZESZYT 6

Kompendium wiedzy dla lustratorów

Praca zbiorowa poświęcona problematyce badania lustracyjnego w spółdzielni. Zawiera podstawowe informacje o organach spółdzielni i ich kompetencjach, informacje na temat lustracji, metod i zasad jej przeprowadzania, a także na temat likwidacji i upadłości spółdzielni. Przybliża lustratorom podstawowe zagadnienia ekonomiczne, związane m.in. analizą bilansu i ksiąg rachunkowych. W załącznikach do tego wydawnictwa zawarto instrukcję w sprawie lustracji, a także teksty ustaw prawo spółdzielcze orz prawo upadłościowe i naprawcze.

Autorzy: Krystyna Królewiak-Ciechanowska, Marianna Danuta Świerżewska, Iwona Drozd-Jaśniewicz, Helena Pośpieszyńska.

Miękka oprawa, stron 226
NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

   
ZESZYT 5

Zofia Rogoż:
Polityka rachunkowości spółdzielni socjalnej

Praktyczny poradnik, w którym autorka - biegły rewident - omawia ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarte art. 9 ustawy o spółdzielniach socjalnych - w oparciu o ustawę o rachunkowości, ze szczegółowym uwzględnieniem przychodów, kosztów i wyników. Zawiera obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego oraz system ochrony danych spółdzielni.

Miękka oprawa, stron 40.
NAKŁAD WYCZERPANY
 

 

   
ZESZYT 4

Krystyna Królewiak-Ciechanowska:
Organy spółdzielni mieszkaniowej, ich rola, funkcje i odpowiedzialność w świetle ustawy Prawo Spółdzielcze oraz ustawy  o spółdzielniach mieszkaniowych

Poradnik dla członków organów spółdzielni mieszkaniowych, zawierający tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z komentarzem, oraz omówienie funkcji i zadań poszczególnych organów spółdzielni.


Miękka oprawa, stron 100.
NAKŁAD WYCZERPANY
 

 

   
ZESZYT 3

Hieronim Wawrzyszyński:
Fundusze dla ciebie - czyli jak zdobyć unijne pieniądze? Cz. II

Druga część podręcznika dla wszystkich, którzy mają zamiar sięgnąć po unijne dotacje. Poświęcona jest aspektom finansowym aplikowania po środki unijne. Pokazuje, jak tworzyć budżet projektu, harmonogram realizacji działań i rozliczyć dotacje. Spółdzielnie i przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie z programu "Innowacyjna Gospodarka", "Rozwój Polski Wschodniej", "Kapitał Ludzki" oraz regionalnych programów operacyjnych.

Zawartość podręcznika:

1. Europejska Polityka Regionalna w latach 2007-2013
2. Fundusze strukturalne w Polsce w latach 2007-2013
3. Projektowanie
4. Fundusze UE - zagadnienia finansowe i studium wykonalności

Miękka oprawa, stron 130.
NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

   

ZESZYT 2

Hieronim Wawrzyszyński:
Fundusze dla ciebie - czyli jak zdobyć unijne pieniądze? Cz. I

Szanujmy fundusze, a nawet je trochę polubmy, bo w latach 2007-2013 czekają na nas gigantyczne pieniądze do wykorzystania. Fundusze Strukturalne są dobrą drogą do rozwoju Polski, a także naszych spółdzielni. Wydawnictwo to ma być pomoce dla wszystkich, którzy zamierzają sięgać po unijne dotacje. Chcemy w nim pokazać, jak skutecznie wykorzystywać unijne fundusze, jak o nie aplikować, jak realizować projekt i dotację rozliczać. Chcemy także pokazać, że potrzebna jest mozolna i drobiazgowa praca, aby podejmowany wysiłek nie poszedł na marne.

Zawartość podręcznika:

1. Polityka rozwoju regionalnego UE
2. Europejska Polityka Regionalna w latach 2007-2013

Miękka oprawa, stron 137.
NAKŁAD WYCZERPANY
 

 

   
ZESZYT 1

Zofia Rogoż:
Sprawozdanie finansowe za 2006 rok w spółdzielniach mieszkaniowych

Praktyczny poradnik, w którym autorka - biegły rewident -  przedstawia zakres prac oraz podstawy prawne i podatkowe niezbędne do poprawnego sporządzenia sprawozdania finansowego w spółdzielni mieszkaniowej. Zawiera wzory dokumentów, przykłady, szczegółowo omawia poszczególne części sprawozdania finansowego, a także podstawowe pojęcia i kategorie wyceny w sprawozdawczości finansowej. Przybliża elementy bilansu, rachunku zysków i strat, informacje dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Ostatnią część książki stanowi omówienie sprawozdania z działalności spółdzielni.

Miękka oprawa, stron 140.
NAKŁAD WYCZERPANY
 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie