Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe rozpoczyna cykl szkoleń online z zakresu rachunkowości w spółdzielniach. Cykl będzie składał się z części ogólnej oraz szkoleń specjalistycznych uwzględniających specyfikę branż.

W związku z tym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w pierwszym szkoleniu „Rachunkowość w spółdzielniach” skierowanym do spółdzielni wszystkich branż. Szkolenie odbędzie się 26 października 2022 r. w godzinach 10:00 – 14:30. Podczas szkolenia omówione zostaną mi.in. wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, w tym prezentacja e-sprawozdania, funduszy w spółdzielniach.

Część branżową, ze względu na zgłaszane zapotrzebowanie, kierujemy do spółdzielni mieszkaniowych. Na czterodniową część „Rachunkowość, podatek CIT oraz VAT w spółdzielniach mieszkaniowych” zapraszamy w dniach 8, 9, 16, 17 listopada br.

Zgłoszenia przyjmujemy:

- na część ogólną, tj. szkolenie online w dniu 26 października br. (6 godzin dydaktycznych) w cenie 861 zł brutto/os. (700 zł netto + VAT)

ALBO

- na część ogólną i branżową łącznie, tj. szkolenie online w dniach 26 października, 8-9 i 16-17 listopada br. (32 godziny dydaktyczne) w cenie 2200 zł/os.

Informujemy, że w przypadku zgłoszenia na część ogólną i branżową łącznie cena szkolenia jest zwolniona z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług).

Programy, formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższych szkoleń znajdują się poniżej.

Oba warianty szkolenia mogą być traktowane jako uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Liczymy na Państwa zainteresowanie ofertą szkoleniową Krajowej Rady Spółdzielczej. Prosimy o przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na szkolenia branżowe na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 22/596-45-56. Od tych informacji zależy organizacja następnych szkoleń w ramach cyklu.


 

CZĘŚĆ OGÓLNA

RACHUNKOWOŚĆ W SPÓŁDZIELNIACH

Termin: 26 października 2022 r., godz. 10:00-14:30

CENA: 861 zł brutto/os. (700 zł netto + VAT)

W cenie 6 godzin dydaktycznych (45-min.). Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

PROGRAM

1. Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym mi.:

- polityka rachunkowości,

- dowody księgowe

2. Wybrane zagadnienia z zakresu sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, w tym: odpowiedzialność kierownika jednostki, rodzaje sf, zasady wyceny aktywów i pasywów, terminy

3. E-sprawozdanie - wybrane zagadnienia

4. Fundusze w spółdzielniach

- fundusz udziałowy, w tym ewidencja udziałów, zwrot udziałów, udziały przedawnione 

- fundusz zasobowy - wybrane zagadnienia

 


 

CZĘŚĆ BRANŻOWA

RACHUNKOWOŚĆ, PODATEK CIT ORAZ VAT W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Terminy: 

8 listopada 2022 r., godz. 10:00 – 15:00

9 listopada 2022 r., godz. 10:00 – 15:00

16 listopada 2022 r., godz. 10:00 – 15:00

17 listopada 2022 r., godz. 10:00 – 14:30

CENA za część ogólna i branżową łącznie: 2200 zł/os. (zwolnione z VAT)

W cenie 32 godziny dydaktyczne (45-min.). Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

PROGRAM części branżowej

1. Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych

a) stanowisko Krajowego Standardu Rachunkowości

b) cechy szczególne sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej

c) zasób mieszkaniowy a eksploatacja i utrzymanie nieruchomości

d) aktywa w sm, w tym prezentacja bilansowa

-  ewidencja  środków trwałych i wnp

-  podział aktywów trwałych

- zasady ewidencji nabycia aktywów trwałych

- zasady umorzenia i amortyzacji środków trwałych

- zgodność wartości bilansowej (netto) środków trwałych   z funduszem wkładów mieszkaniowych, budowlanych lub zasobowym

-  wyodrębnienie własności lokalu

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowani gruntów w prawo własności

- opłata przekształceniowa -  ujęcie  i skutki bilansowe i podatkowe    

-  należności krótkoterminowe, w tym podział należności i zasady ewidencji

e) pasywa w sm

- fundusz udziałowy, w tym ewidencja udziałów, zwrot udziałów

- fundusz wkładów mieszkaniowych i fundusz wkładów budowlanych, w tym wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

- fundusz zasobowy – wybrane zagadnienia

- zobowiązania w sm, w tym:

  • fundusz remontowy – zasady wydatkowania i rozliczenia
  • zobowiązania  krótkoterminowe – podział, zasady ewidencji

f) rachunek zysków i strat

- warianty

- przychody z utrzymania i eksploatacji nieruchomości – opłaty lokatorów

  • ewidencja i podział przychodów

- przychody operacyjne z działalności pozostałej 

  • ewidencja i podział przychodów

- pozostałe przychody i koszty operacyjne, w tym pożytki oraz przychody finansowe

  •  ewidencja i podział  

- koszty  rodzajowe – ewidencja i podział

- koszty działalności – ewidencja i podział

  • koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości
  • koszty mienia spółdzielni
  • koszty wspólne

z podziałem na gzm i pozostałe

g) ustalanie i prezentacja nadwyżek i niedoborów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w bilansie oraz w rzs

h) informacja dodatkowa - zakres informacji w sm

i) uchwały wzc w sprawie zatwierdzenia sf oraz podziału nadwyżki bilansowej.

  

2. Podatek CIT w sm

- podział przychód na podatkowe i gzm

- podział kosztów na podatkowe i gzm

- koszty nie stanowiące kosztów podatkowych

- zapłata w formie gotówkowej oraz przyjmowanie płatności w formie gotówkowej

- dochód zwolniony z CIT

- dochód do podatkowania,

- zasady prezentacji w CIT-8  straty z dochodu wolnego

 

3. Podatek VAT w sm

- sm jako podatnik VAT

- podstawa opodatkowania i moment obowiązku podatkowego.

- przychody zwolnione z opodatkowania

- przychody podlegające opodatkowaniu

- usługi zarządzania nieruchomością

- refakturowanie

- warunki  odliczenia podatku naliczonego 

- ustalanie  wskaźnika proporcji  do odliczenia podatku naliczonego

- wystawianie faktur

- kasy rejestrujące w sm

 

4. WARSZTATY

- studium przypadku z zakresu księgowości w spółdzielniach mieszkaniowych

- przedstawienie przykładowej polityki rachunkowości sm i wykazu kont

- rozwiązywanie zgłaszanych  problemów

 


 

Zarówno część ogólną jak i branżową poprowadzi Pani Ewa Hrebin - ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku Rachunkowość, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym. 

Zadawanie pytań

Podczas szkolenia można zadawać Prowadzącej pytania poprzez czat. Dodatkowo Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania Prowadząca udzieli w trakcie szkolenia.

Logowanie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie (około godz. 12:00) uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej.

 Zgłoszenie
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na część ogólną - 6 godz. (pobierz .doc)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na część ogólną i branżową - 32 godz. (pobierz .doc)

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 25.10.2022 r. do godz. 12:00. Zgłoszenia ZAWSZE potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila. Jeśli chcą Państwo dokonać zapłaty po wystawieniu faktury, to prosimy o zaznaczenie tego w treści maila.

 
Płatność

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do dnia 25.10.2022 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie z rachunkowości w spółdzielniach (6-godz) / (32-godz.)

 
Rezygnacja

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia szkolenia do godz. 12:00 Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 
Kontakt

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

 

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób bądź nieprzyjęcia zgłoszeń, jeśli limit uczestników został osiągnięty.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie