Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lustratorów w formie on-line. Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj.:

1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. 

Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć i odbędzie się w następujących terminach:

  • 28-30.10.2022 r. – I moduł;
  • 4-6.11.2022 r. – II moduł;
  • 18-20.11.2022 r. – III moduł.

Koszt szkolenia to kwota 2.800,- pln (zwolnione z VAT).

Dodatkowo płatny jest egzamin. Koszt egzaminu to kwota 250,- pln (zwolnione z VAT).

2. Osoby nieposiadające wymaganego stażu w spółdzielczości lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym.

Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 150 godzin i odbędzie się w następujących terminach:

  • 21-24.10.2022 r. – I moduł;
  • 28-30.10.2022 r. – II moduł;
  • 4-7.11.2022 r. – III moduł;
  • 18-20.11.2022 r.– IV moduł.

Koszt szkolenia to kwota 5.000,- pln (zwolnione z VAT).

Dodatkowo płatny jest egzamin. Koszt egzaminu to kwota 250,- pln (zwolnione z VAT).

Szkolenie odbędzie się w całości w systemie on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting). Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 17.10.2022 r. o godzinie 10:00.

Egzamin dla Kandydatów na lustratorów odbędzie się w dniu 02.12.2022 r. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej (Warszawa, ul. Jasna 1). Egzamin składać się będzie z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu oraz części ustnej.

Prosimy o zgłaszanie się do udziału w szkoleniu do dnia 14.10.2022 r. według załączonego druku zgłoszenia. Po potwierdzeniu udziału, przesłany zostanie uczestnikom szczegółowy program szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w terminach szkolenia.

DRUK ZGŁOSZENIA - 90 godz. - pobierz

DRUK ZGŁOSZENIA - 150 godz. - pobierz

Należność powyższą prosimy przekazać na rachunek Krajowej Rady Spółdzielczej
nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 w terminie do dnia 14.10.2022 r. z dopiskiem „uprawnienia lustracyjne”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22/827 43 22 lub 22/59 64 524.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie