- praktyczne przygotowanie do zmian w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych

 

termin: 21 czerwca 2021 r., godz. 0900 – 1215 

typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ) 

 

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: 

"Rewolucyjne zmiany dla spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków związane z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali - praktyczne przygotowanie do zmian w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych"

które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. w godzinach 09:00 - 12:15 (przerwa od 10:30 do 10:45).

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT) i obejmuje: 4 godziny dydaktyczne (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 19 czerwca br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.  

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej.)

 

 

PROGRAM SZKOLENIA*

1. Wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego:
- z dnia 14 marca 2018 r. (sygn. akt P 7/16), stwierdzającego niezgodność art. 49 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz.11) z Konstytucją RP, w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w których uczynienie zadość przesłance samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych;
- z dnia 10 czerwca 2020 r. (sygn. akt K 3/19), stwierdzającego niezgodność art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. poz. 1596) z Konstytucją PR, w zakresie w jakim pozbawił on członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.
2. Szczegółowa problematyka członkostwa osób, które utraciły członkostwo na mocy art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (grunty o uregulowanym i nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości).
3. Przywrócenie Zebrania Przedstawicieli w Spółdzielniach Mieszkaniowych.
4. Wybór Zarządu przez Walne Zgromadzenie.
5. Kadencyjność Zarządu - sposób liczenia kadencji wg. projektowanych zmian.
6. Wyłączenie stosowania przepisu art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę.
7. Głosowanie poza obradami Walnego Zgromadzenia.
8. Czynności przekraczające zakres czynności zwykłego zarządu - zmiana art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
9. Lustracja na nowych zasadach w Spółdzielniach Mieszkaniowych.
10. Zmiany w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych a działalność spółdzielni mieszkaniowej.
11. Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia.
12. Podsumowanie.

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. Po dokonaniu opłaty prosimy o dosłanie potwierdzenia przelewu. W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 19 czerwca 2021 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 21.06.2021 r.

 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 19 czerwca 2021 r do godz. 14:00. Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

 

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

 

Informacja o prowadzącym

Radca prawny dr Piotr Pałka (Nr wpisu GD/GD/2723), posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Kierownik Działu Compliance. Koordynator Centrum Compliance. Założyciel i wspólnik w Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych, więcej na https://dercpalka.pl/. Wykładowca i szkoleniowiec. Komentator Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazeta Prawna. W 2017 r. członek zespołu roboczego ds. innowacji finansowych (FinTech) przy KNF. Laureat międzynarodowego konkursu dla profesjonalistów Unii Kredytowych, który odbył się w dniu 31 lipca 2019 r. na Bahamach, organizowanego corocznie przez Światową Radę Unii Kredytowych z siedzibą w Madison (WOCCU) za projekt badawczy Credit Unions’ Compliance Management Systems. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego przy Warszawskim Instytucie Bankowości. 


Posiada/Ukończył: (2021) uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych, obrona rozprawy doktorskiej pt. ,,Compliance w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej’’; (2019 r.) kurs AML oficer. Poziom 2 (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2018 r.) Certyfikowany compliance officer w FinTech. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2017 r.) Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Approved Compliance Officer (ACO). Egzamin organizowany przez Instytut Compliance przy Viadrina Compliance Center Europa-Universität Viadrina zdany z oceną bardzo dobry; (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych (CGE); (2015 r.) ukończenie szkolenia w zakresie: ,,Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO9001:2008'' (PBSG); (2015 r.) ukończenie szkolenia w zakresie: ,,Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014'' (PBSG).

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie