Uchwała nr 38 /2011 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 20 grudnia 2011 r.


w sprawie zwołania V Kongresu Spółdzielczości

 


Na podstawie art. 258 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848) oraz § 7 ust. 2 pkt 2 statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (Monitor Polski z 1996 r. Nr 7, poz. 86) Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej p o s t a n a w i a


1. Zwołać V Kongres Spółdzielczości, który obradować będzie w listopadzie 2012 roku w Warszawie.

 

2. Powołać Komitet Organizacyjny V Kongresu Spółdzielczości składający z członków Prezydium Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz po jednym członku Zgromadzenia Ogólnego branż spółdzielczych nie mających swych przedstawicieli w Prezydium Zgromadzenia lub Zarządzie Krajowej Rady Spółdzielczej, tj. przedstawicieli branży:

 

  • Spółdzielczości Ogrodniczo-Pszczelarskiej
  • Spółdzielczości Rękodzieła Ludowego i. Artystycznego „CEPELIA”
  • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych
  • Spółdzielni Socjalnych
  • Grup Producentów Rolnych działających w formie spółdzielczej.

 

3. Zobowiązać Komitet Organizacyjny V Kongresu Spółdzielczości do opracowania: zasad i trybu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości oraz preliminarza kosztów organizacji Kongresu i przedstawienia projektów tych dokumentów podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej do końca lutego 2012 r.


4. Ustalić, że wybór delegatów na Kongres dokonywany jest podczas zjazdów przedkongresowych, w których mają prawo uczestniczyć przedstawiciele:
a) spółdzielni -  z wyjątkiem spółdzielni w likwidacji i upadłości. Delegatem na Kongres może być wybrana osoba, której spółdzielnia wnosi składki na działalność statutową Krajowej Rady Spółdzielczej,
b) związków spółdzielczych.


5. Ustalić, że spółdzielnie i związki spółdzielcze są reprezentowane podczas zjazdów przedkongresowych przez dwóch swoich przedstawicieli z zachowaniem zasady, iż każdej spółdzielni lub związkowi spółdzielczemu przysługuje tylko jeden głos. Przedstawicieli reprezentujących spółdzielnię lub związek spółdzielczy w obradach zjazdu przedkongresowego wybiera Rada Nadzorcza chyba, że statut spółdzielni lub związku stanowi inaczej.


6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie