Przez trzy dni ostatniej dekady września tego roku odbywały się w stolicy Korei Południowej spotkania zorganizowane przez ICAO – Międzynarodową Organizację Spółdzielczości Rolniczej. Należy ona do tak zwanych organizacji sektorowych czy branżowych Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, jego ważnych agend reprezentujących poszczególne branże spółdzielczości. Od wielu lat Krajowa Rada Spółdzielcza jest członkiem ICAO, a prezes Zarządu KRS dr inż. Mieczysław Grodzki zasiada w jej najwyższym organie – Komitecie Wykonawczym. Prezydentem organizacji jest Byeong-won Kim, zarazem prezydent wielkiej południowokoreańskiej federacji spółdzielni rolniczych NACF (po koreańsku NongHyup), która też w dużym stopniu finansuje ICAO i prowadzi  jego sekretariat, a teraz była gospodarzem seulskich spotkań i jak zawsze przygotowała wszystko w perfekcyjny sposób, zapewniając uczestnikom interesujący program merytoryczny i kulturalny oraz umożliwiając zapoznanie się z koreańską kuchnią (co dla wielu nieprzywykłych do niej jest zawsze dużym wyzwaniem).

W tym roku, jako że prezydent Kim w ciągu najbliższych miesięcy ma przejść na emeryturę i było to ostatnie Zgromadzenie Ogólne za jego kadencji, spotkaniom zapewniono szczególnie bogatą oprawę. Preludium było uroczyste powitanie uczestników w siedzibie NACF w dniu 25 września, po czym wszyscy udali się na jednodniowy objazd studyjny, mający zaznajomić ich z działalnością koreańskiej organizacji. NACF to powstała w 1961 roku, potężna obecnie federacja zrzeszająca 1131 spółdzielni rolniczych liczących łącznie 2,2 miliona członków – rolników uprawiających w swoich gospodarstwach głównie ryż, zboża, owoce i warzywa, żeńszeń, a także hodowców bydła, trzody chlewnej, drobiu, ryb i owoców morza. Swoją działalność gospodarczą NACF dzieli na dwa piony – pierwszy to Grupa Agrobiznesowa NongHyup zajmująca się skupem produktów rolnych członków, magazynowaniem, przetwórstwem, dystrybucją, w tym poprzez sieć własnych hurtowni i hipermarketów oraz centralę eksportu, a także zaopatrzeniem członków w artykuły do produkcji rolnej. Drugi pion to Grupa Finansowa NongHyup, prowadzącą obsługę bankową rolników i spółdzielni, innych klientów indywidualnych i firm, działalność ubezpieczeniową, inwestycyjną itp., należąca do największych banków kraju. Tej aktywności biznesowej towarzyszy rozbudowana działalność wspierająca rolników i rolnictwo – doradcza, szkoleniowa, edukacyjna, kulturalna, socjalna itp. Koreańczycy podkreślają często, że ogromny sukces spółdzielczości w ich kraju wynika ze zintegrowania wszystkich tych form działania w jednej organizacji. Mogli się o tym przekonać uczestniczący w wizytach studyjnych członkowie ICAO, którzy odwiedzili Ośrodek Wsparcia Przyszłych Rolników w Ansung, będący nowoczesnym centrum szkolenia młodych rolników-spółdzielców, a zarazem wspierania start-upów związanych z agrobiznesem; ważnym jego działaniem są też zajęcia dla młodzieży szkolnej mające zaznajomić ją z problematyką rolnictwa i przyczynić się do budowania przyjaznej atmosfery wokół wsi. W dalszym ciągu uczestnicy udali się do Centrum Dystrybucji Produktów Rolnych również w Ansung, w którym dostarczane przez lokalne spółdzielnie produkty są przygotowywane do sprzedaży, a następnie rozsyłane do placówek handlowych, przede wszystkim własnej spółdzielczej sieci supermarketów „HanaroMart”. I właśnie jeden z takich supermarketów, a właściwie hipermarket w podseulskiej miejscowości Yangjae odwiedzili na koniec członkowie ICAO.

W dniu 26 września odbyło się właściwe Zgromadzenie Ogólne ICAO. Wzięło w nim udział 50 uczestników z 23 krajów Azji, Afryki i Ameryki Południowej oraz Europy, w tym delegacja polska z prezesem KRS dr. inż. Mieczysławem Grodzkim i dr. Adamem Piechowskim. W uroczystym rozpoczęciu obrad uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele rządu i Parlamentu Korei, dyplomaci oraz liczna reprezentacja NACF. Miały miejsce występy artystyczne, zaprezentowano specjalny film przypominający historię i działalność ICAO, a prezydent Kim i najważniejsi goście wygłosili krótkie przemówienia. Następnie nowi członkowie ICAO oraz najbardziej zasłużeni działacze organizacji (wśród nich prezes. M. Grodzki) otrzymali z rąk prezydenta okolicznościowe wyróżnienia i upominki. W kolejnym punkcie zaprezentowano jeszcze jeden materiał video, w którym zmontowane zostały wypowiedzi członków Komitetu Wykonawczego z ich refleksjami odnoszącymi się do pracy we władzach ICAO w ostatnich latach i do roli prezydenta Kima – była to forma podziękowania mu i podsumowania jego roli w organizacji. W swojej wypowiedzi prezes M. Grodzki wyraził mu wdzięczność m.in. za zaangażowanie w sprawy przeciwdziałania marnowaniu żywności, co było polską inicjatywą na forum ICAO oraz za zainteresowanie i deklarację pomocy w związku z problemami legislacyjnymi i podatkowymi spółdzielczości w naszym kraju.

Ważnym momentem spotkania była prezentacja i uroczyste podpisanie nowej wizji działalności ICAO na najbliższe lata, przygotowywanej w ciągu ostatnich miesięcy w konsultacjach z członkami Komitetu Wykonawczego. Wizja zatytułowana jest „Szczęście dla rolników – pokój dla świata”, a opiera się na trzech kluczowych wartościach: „Harmonia pomiędzy ludźmi a przyrodą”, „Szczęśliwi rolnicy to szczęśliwa ludzkość” i „Budowa mostu ku przyszłości”. Te nieco górnolotnie brzmiące hasła będą realizowane w praktyce poprzez sześć konkretnych działań, w czym istotną rolę mają do odegrania spółdzielnie i sama ICAO: promowanie wielofunkcyjności rolnictwa i rolnictwa zrównoważonego, poprawa jakości życia rolników, służba rolnikom i społeczeństwu, realizacja rolnictwa zorientowanego na przyszłość oraz umacnianie współpracy pomiędzy spółdzielniami.  Jak podkreślił prezydent Kim „Nowa wizja ICAO wskazuje co my – spółdzielczość rolnicza – powinniśmy uczynić dla przyszłości rolnictwa i społeczności wiejskich. Przyszłość rolnictwa, jakiej pragniemy jest taka, w której rozwój rolnictwa, poprawa życia rolników i wzrost społeczności wiejskich zachodzą w zsynchronizowany sposób”.

W kolejnej części posiedzenia przedstawione zostały przez członków Komitetu Wykonawczego raporty regionalne i krajowe. W raporcie dotyczącym Polski ze szczególnym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali informacji dotyczących roli spółdzielczości rolniczej w pracach Porozumienia Rolniczego zainicjowanego na najwyższym szczeblu krajowym w lutym tego roku, wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności i problemach jakie niesie dla rolników i spółdzielni rozprzestrzenianie się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). W związku z dwiema ostatnimi sprawami prezydent Kim stwierdził, że walka o zmniejszenie marnowania żywności będzie nadal jedną kluczowych spraw w agendzie ICAO, zaś ASF (tym bardziej, że kilka dni przed Zgromadzeniem pierwszy przypadek choroby odnotowano w Korei!) musi być do tej agendy wpisana i zastanowić się będzie trzeba nad rolą spółdzielni w jej zwalczaniu i pomocy rolnikom-hodowcom trzody. Podziękował też KRS za rozesłanie do polskich polityków „Deklaracji ICAO” z Oslo. W części tej wysłuchano też raportu Sekretarza Generalnego z działalności ICAO od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2019 i budżet na rok 2020.

Ostatnim punktem posiedzenia była specjalna sesja dyskusyjna zatytułowana „Zrównoważone rolnictwo a rola spółdzielni rolniczych”. Referat wprowadzający wygłosił dr Eui-sik Hwang z Koreańskiego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, który mówił m.in. o strategii, jaką przyjąć winny spółdzielnie rolnicze, by skutecznie przyczynić się do budowy zrównoważonego rolnictwa, obejmującej edukację liderów spółdzielczych, tworzenie więzi pomiędzy finansowaniem rolnictwa a spółdzielniami, budowanie struktur umożliwiających federacjom spółdzielczym wspieranie spółdzielni niższego szczebla oraz umacnianie roli innowacyjności. Po wystąpieniu dr. Hwanga odbyła się dyskusja z udziałem czterech panelistów i uczestników z sali, którzy przytaczali przykłady strategii spółdzielczych ze swoich krajów.  

W dniu 27 września odbyło się jeszcze robocze spotkanie członków Komitetu Wykonawczego, podczas którego rozważano najważniejsze działania, jakie organizacja będzie musiała podjąć w najbliższym czasie. Dyskusja będzie kontynuowana podczas kolejnego posiedzenia Komitetu w Brazylii na wiosnę przyszłego roku.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie