Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprosiło podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Do udziału w konkursie zaproszono:

1. podmioty ekonomii społecznej:

a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,

b) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

d) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich,

e) Centrum Integracji Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym,

f) Klub Integracji Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

g) Warsztat Terapii Zajęciowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

h) Zakład Aktywności Zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. przedsiębiorstwa społeczne – przedsiębiorstwo społeczne: podmiot ekonomii społecznej figurujący w Bazie Przedsiębiorstw Społecznych, prowadzonej przez MRiPS, znajdującej się pod adresem internetowym: wwww.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl

3. jednostki samorządu terytorialnego – gminy lub powiaty.

 

W ramach piątej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

  1. Kategoria I. Debiut roku.
  2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
  3. Kategoria III. Sukces rynkowy.
  4. Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną.
  5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:

Kategoria

I. Debiut roku

II. Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy

IV. Pożyczka z korzyścią społeczną

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot

PES

PES

PES

PES

JST

Dodatkowe wymagania

Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2021

 

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej**, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, Warunkiem udziału jest zgłoszenie przedsięwzięcia finansowanego pożyczką ze środków EFS, które nie było podstawą do przyznania certyfikatu w ramach tej kategorii w poprzednich edycjach konkursu

Gmina lub powiat

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

** W przypadku podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny),

 

Laureaci Konkursu[1] otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 10 000 zł (dla kategorii I–IV),

b) zagranicznej wizyty studyjnej lub wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności (w zależności od sytuacji epidemicznej),

c) produkcji filmów o działalności laureatów,

d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I–IV).

Podmioty Certyfikowane[2] otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 3 000 zł (dla kategorii I–IV),

b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I­–IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie:

www.znakjakosci.mrips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2022 r.

 

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać:

- pod numerem telefonu 538 117 142  (w godz. 11:00 - 14:00),

- bądź adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

[1] Trzy najwyżej sklasyfikowane podmioty w danej kategorii.

[2] Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali rekomendację Kapituły do przyznania certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie