Oświadczenie

 

Krajowa Rada Spółdzielcza w związku z publikacją w dniu 29 lipca 2021 r. na portalu społecznościowym Facebook.com, na profilu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, informacji o ukaraniu posiadacza obiektu karą administracyjną w wysokości 500.000 zł, z powodu prowadzenia bez wymaganego pozwolenia robót budowlanych w sali operacji bankowych, w zabytkowym budynku „Dom pod Orłami” położonym przy ul. Jasnej 1 w Warszawie, będącym własnością Krajowej Rady Spółdzielczej, oraz pojawiającymi się w ślad za nią licznymi artykułami w prasie, pragnie oświadczyć, iż podawane do publicznej wiadomości informacje jakoby przedmiotowa kara została nałożona na właściciela budynku - Krajową Radę Spółdzielczą - są nieprawdziwe.

 

Krajowa Rada Spółdzielcza wyjaśnia, iż przedmiotowa kara została nałożona na najemcę (posiadacza) ww. lokalu Grupę CK Sp. z o.o., na którym, zgodnie z zawartą umową, spoczywał obowiązek uzyskania wszelkich przewidzianych prawem pozwoleń na prowadzenie prac adaptacyjnych. Krajowa Rada Spółdzielcza została wprowadzona przez najemcę w błąd co do uzyskanych przez niego pozwoleń i nie ponosi odpowiedzialności za jego bezprawne działanie, oraz czyni starania o przywrócenie lokalu do stanu zgodnego z prawem.

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe  (Dz.U.2018.1914 t.j. z dnia 2018.10.05) Krajowa Rada Spółdzielcza wystąpiła do podmiotów rozpowszechniających nieprawdziwe, godzące w jej dobra osobiste informacje ze stosownymi wnioskami o publikacje przewidzianych prawem sprostowań.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie