Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ma dość skomplikowana strukturę. Poza podstawową światową organizacją zajmującą się ogólnymi, najważniejszymi dla całej spółdzielczości sprawami, niezależnie od branży czy obszaru działania, istnieją Organizacje Regionalne, Komitety Branżowe i Komitety Tematyczne. Regiony są cztery (Afryka, obie Ameryki, Azja i Ocean Spokojny oraz Europa), podejmują działania specyficzne dla poszczególnych kontynentów, a spośród nich tylko organizacja europejska – zwana Cooperatives Europe – ma znaczną autonomię i własną osobowość prawną. Komitety Branżowe, zwane też sektorowymi (ICAO dla spółdzielni rolniczych, ICFO dla rybackich, CICOPA dla spółdzielni pracy i pokrewnych, IHCO dla spółdzielni zdrowia, CCW dla spożywców, CHI dla mieszkaniowych, ICBA dla bankowości spółdzielczej oraz ICMIF dla spółdzielczości ubezpieczeniowej) zajmują się sprawami ważnymi dla tych typów spółdzielni. I wreszcie cztery Komitety Tematyczne pracują nad przekrojowymi zagadnieniami wspólnymi dla całej spółdzielczości ale z określonej perspektywy; są to Komitet ds. Równouprawnienia Płci, Komitet ds. Badań Naukowych, Komitet ds. Prawa i Komitet ds. Rozwoju. Wszystkie te organizacje finansowane są według określonego w Statucie schematu z budżetu centralnego MZS i reprezentowane są w najwyższym organie Związku – jego Radzie. Ponadto istnieją struktury mniej sformalizowane, często powoływane ad hoc, takie jak sieci, grupy robocze itp., tworzone dla rozwiązania określonych problemów.

Ostatnio w strukturze MZS pojawił się nowy podmiot – Komitet Tematyczny ds. Młodzieży. Tak naprawdę nie jest on zupełnie nowym ciałem. Od wielu lat działała Sieć Młodzieżowa MZS grupująca młodych spółdzielców z różnych krajów pragnących upowszechniać idee spółdzielcze wśród swoich rówieśników. Organizowała interesujące wydarzenia o charakterze promocyjnym, edukacyjnym, wymiany doświadczeń założycieli spółdzielni młodzieżowych i aktywnie działających w takich spółdzielniach. W 2019 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego MZS w Kigali w Rwandzie (ostatniego, jakie odbyło się w normalnym trybie z fizyczną obecnością delegatów) Sieć przedstawiła swoją rezolucję, w której wezwano MZS do utworzenia nowego Komitetu Tematycznego ds. Młodzieży. Intencją było wzmocnienie dotychczasowej Sieci i przyznanie jej stałych mechanizmów finansowania, dzięki czemu będzie mogła lepiej służyć młodym spółdzielcom i reprezentować ich we władzach Związku. Rezolucja została jednogłośnie przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne.

Prace nad powołaniem Komitetu ds. Młodzieży zostały przyhamowane przez pandemię COVID-19. Posiedzenia organów statutowych MZS były odkładane bądź odbywały się online i zajmowały się tylko najważniejszymi bieżącymi sprawami. A zgodnie ze Statutem Związku powołanie nowego Komitetu wymagało zmiany art. 35 tego Statutu, który dokładne wymienia istniejące Komitety, z kolei każda zmiana Statutu nastąpić może po przeanalizowaniu i wydaniu odpowiedniej rekomendacji przez Komitet ds. Zarządzania Rady MZS, podjęciu uchwały przez samą Radę i zatwierdzeniu jej przez Zgromadzenie Ogólne.

Sieć Młodzieżowa przygotowała propozycje odpowiednich zmian w Statucie i – mimo opóźnienia – cały proces udało się sfinalizować po niecałych dwóch latach. Podczas Zgromadzenia Ogólnego MZS, przeprowadzonego zdalnie w dniu 29 czerwca 2021 r. projekt uchwały i krótkie wprowadzenie przedstawił Sebastien Chaillou, dotychczasowy przewodniczący Sieci Młodzieżowej, prezydent MZS Ariel Guarco przypomniał wcześniejszą uchwałę Rady w tej sprawie i Zgromadzenie ogromną większością głosów wydało zgodę na rozszerzenie listy Komitetów Tematycznych i utworzenie Komitetu ds. Młodzieży.

Na czele nowo powołanego Komitetu stanął tymczasowo francuski działacz spółdzielczości studenckiej Sebastien Chaillou. Najpilniejszym zadaniem będzie opracowanie Statutu Komitetu, który musi zostać przedłożony do zatwierdzenia Radzie MZS. Wówczas będzie można pełną parą przystąpić do pracy. Oby z pożytkiem dla propagowania spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży od czego w znacznym stopniu zależy przyszłość ruchu spółdzielczego na świecie.

Zdalne ZO MZS w dniu 29.06.2021 r.; na zdjęciu m.in. Ariel Guarco - Prezydent MZS, Bruno Roelants - Dyrektor Generalny MZS, Mieczysław Grodzki - Prezes KRS

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie