Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Spółdzielczości Bankowej (ICBA) połączyły swe siły w działaniach na rzecz cyfryzacji w spółdzielczych instytucjach finansowych organizując 25 maja 2021 r. webinarium: Wymiana doświadczeń na temat strategii cyfryzacji wśród Unii Kredytowych (SKOK) i Banków Spółdzielczych (Sharing Digitization Strategies Among Credit Unions and Cooperative Banks).

Współpracę obydwu organizacji zainicjował prezydent ICBA Bhima Subrahmanyam zachęcony między innymi dobrymi stosunkami polskich banków spółdzielczych i SKOK-ów w ramach KRS. Współpraca organizacji dotyczyć będzie najważniejszych aktualnych problemów dotykających spółdzielcze instytucje finansowe.

Stroną organizacyjną webinarium zajęło się biuro główne WOCCU w Madison w amerykańskim stanie Wisconsin. Jako paneliści zaproponowani zostali reprezentanci dwóch SKOK-ów i dwóch Banków Spółdzielczych z różnych krajów, którzy mieli podzielić się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie sposobów wprowadzania cyfryzacji operacji back-office (czyli odnoszących się do wewnętrznej pracy biura) oraz usług online i mobilnych skierowanych do klientów. Na wniosek M. Grodzkiego ze strony Banków Spółdzielczych zaproszono przedstawicieli polskiego SGB-Banku S.A. Prezesa Mirosława Skibę i Wiceprezesa Błażeja Mikę. Poza nimi sektor bankowy reprezentował G. R. Chintala, Prezes Krajowego Banku Rolnictwa I Rozwoju Wsi z Indii, a sektor Unii Kredytowych pani Carey Price, Starsza Wiceprezes ds. Strategii Cyfrowych i ich Realizacji amerykańskiego SKOK-u Baxter Credit Union (BCU) i Dohun Kwon, Specjalista ds. Zapewnienia Jakości Platformy IT w Krajowej Federacji Unii Kredytowych w Korei. Zdalne spotkanie otwarte było dla wszystkich zainteresowanych, a informacje o nim zamieszczone były na stronach internetowych ICBA, WOCCU, a także wielu organizacji krajowych. Warto zauważyć, że ze względu na strefy czasowe na świecie, dla uczestników ze Stanów Zjednoczonych webinarium odbywało się wczesnym rankiem, a dla tych z dalekiego Wschodu był to późny wieczór. W najlepszej sytuacji znaleźli się Polacy, gdyż u nas przebiegło w połowie dnia.

Słowa wstępne wygłosili gospodarz spotkania, Prezes-Naczelny Dyrektor WOCCU Brian Branch oraz Prezydent ICBA Bhima Subrahmanyam z Indii, po czym głos otrzymali prelegenci.

Jako pierwsza wystąpiła Carey Price, która przedstawiła interesującą prezentację na temat cyfryzacji swojego SKOK-u. Jest to ogromna spółdzielnia licząca niemal 300 tys. członków i zatrudniająca ponad 700 pracowników w 63 oddziałach, posiadająca depozyty w wysokości 3,8 mld dolarów i udzielająca kredyty o podobnej wysokości rocznie. Strategia cyfryzacji jest tu ściśle powiązana z ogólnymi celami i strategiami biznesowymi takimi jak zwiększanie zaangażowania, redukcja kosztów, rozwój członkostwa i spełnianie jego oczekiwań odnośnie zdalnej obsługi i samoobsługi, zwiększanie lojalności członków wobec marki BCU, poprawa bezpieczeństwa itp. Działania na rzecz cyfryzacji, rozpoczęte w większej skali w 2013 r., przyspieszone zostały w związku z pandemią COVID-19 i powinny zostać w pełni wdrożone do końca 2022 r. Już teraz można jednak mówić o sukcesie – osiągnięto np. poziom transakcji zbliżeniowych 97,8% wszystkich transakcji.

Po pani Price głos zabrał G. R. Chintala z Indii. W swoim referacie (niestety tylko w ustnej formie, bez prezentacji graficznej) przedstawił ogólnie sektor bankowości spółdzielczości bankowej w swoim kraju, w którym odgrywa on ogromną rolę zwłaszcza w regionach wiejskich. Znaczna większość spośród działających w kraju 600 tys. spółdzielni o 250 mln członków to małe lokalne jednostki udzielające niezbędnych pożyczek drobnym rolnikom. Jasne jest, że w tych warunkach cyfryzacja jest niezwykle trudnym zadaniem, zwłaszcza na najniższych szczeblach, w kontaktach z członkami, którzy nie są przygotowani do korzystania z nowych technologii. Cyfryzacja wymaga więc w Indiach przede wszystkim ogromnego wysiłku edukacyjnego ze strony banków wyższego szczebla.

Kolejny prelegent, Dohun Kwon, mówił o wdrażaniu powszechnej transformacji cyfrowej w koreańskich SKOK-ach, których działa w kraju 886, a prowadzą ponad 20 mln indywidualnych rachunków. Stworzone tam zostało na szczeblu ogólnokrajowej federacji Unii Kredytowych rozbudowane biuro ds. rozwoju i zarządzania systemem IT podległe bezpośrednio najwyższym władzom organizacji. Biuro zajmuje nowoczesny 17-piętrowy budynek w mieście Daejeon. Hasło, pod którym prowadzone są działania na rzecz cyfryzacji brzmi: „Let’s” (po polsku odpowiada to „niech”), co sprowadza się do czterech słów dotyczących IT –wiodące, gorliwe, wiarygodne i służebne. Celem tych działań jest stworzenie systemu przyjaznego użytkownikom, pracującego na rzecz nie tylko członków, ale całych społeczności lokalnych, wspierającego zrównoważony rozwój SKOK-ów i zapewniający stabilność i bezpieczeństwo operacji. Wprowadza się też zupełnie nowe rozwiązania jak identyfikacja użytkowników na podstawie odcisków palców. Wszystko to, mimo ogromnych kosztów, przynosi wiele korzyści, zarówno na poziomie członków, pracy lokalnych SKOK-ów jak i zarządzania całą ich organizacją.

W czwartym ostatnim punkcie wystąpili wspólnie Polacy z SGB-Banku, Prezes M. Skiba i jego Zastępca B. Mika. Przedstawili zwartą, logiczną, nie przeładowaną niepotrzebnymi szczegółami prezentację korzystnie wybijającą się na tle pozostałych. I oni powiązali cyfryzację z ogólną strategią biznesową banku mającą za hasło „Otwieramy Przyszłość”, opartą na pięciu filarach: „Satysfakcja”, „Dobro Grupy”, „Cyfrowa Moc”, „Efektywność”, „Dobro Pracowników” i „Dobro Społeczności Lokalnej”. Wskazali na efekt „win-win” (wszyscy są zwycięzcami) cyfryzacji dla wszystkich zainteresowanych stron – klientów, samego banku i partnerów. Bardziej intensywne inicjatywy i działania w tym zakresie podejmowane są zasadniczo dopiero od 2020 roku ale już osiągnięto imponujące rezultaty, jak stworzenie od podstaw własnej zintegrowanej platformy cyfrowej SGB obejmującej sam SGB-Bank i 189 zrzeszonych Banków Spółdzielczych obsługujących 1,5 mln klientów. Nieobce są też SGB-Bankowi najnowsze, wymieniane przez poprzedników technologie, takie jak  stosowanie aplikacji mobilnych czy SCA (silne uwierzytelnienie klienta).

Ze względu na przedłużające się wystąpienia i brak czasu na zakończenie webinarium zabrakło niestety podsumowania , które wygłosić miał Brian Branch. Za podsumowanie takie można by jednak uznać przytoczone przez polskich panelistów hasło SGB-Banku „Otwieramy przyszłość”, choć oczywiście przyszłość ta jest w różnym stopniu zaawansowana w poszczególnych krajach, ale dążą do niej wszystkie spółdzielnie sektora finansowego.

Prezentacja SGB-Banku – przejdź

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie