W związku z przyjęciem rozwiązań legislacyjnych umożliwiających uzyskanie wsparcia na tworzenie organizacji producentów (OP) w ramach PROW 2014-2020, otwierają się dla spółdzielni nowe możliwości funkcjonowania na rynku. Organizacje producentów są podmiotami preferowanymi przez Komisję Europejską. Biorąc pod uwagę projektowane rozwiązania w zakresie wsparcia rynkowego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2021-2027, będą one głównymi podmiotami wsparcia rynkowego.

Po raz pierwszy w Polsce wsparcie udzielane jest na tworzenie OP. Organizacje muszą być uznane zgodnie z warunkami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (…), w szczególności Art. 1 (wykaz sektorów produkcji) oraz Art. 152 i dalsze (warunki uznania).

Członkami organizacji mogą być również osoby prawne. Dotychczas w ramach działania „Tworzenie grup i organizacji producentów” PROW 2014-2020, wsparcie na tworzenie uzyskiwały wyłącznie grupy producentów rolnych (GPR), których członkami były osoby fizyczne. Należy podkreślić, że organizacje producentów to nie forma prawna, a jedynie charakter organizacji. Preferowaną formą prawną, zarówno w Polsce jak i w krajach Europy Zachodniej są spółdzielnie. W krajach tych spółdzielnie, aby móc korzystać z różnych form wsparcia, mają zazwyczaj status organizacji producentów. Ma to szczególne znaczenie w warunkach bardzo niestabilnych cen na rynkach surowców rolnych, a w ostatnim czasie problemy mają również coraz częściej wytwórcy żywności.

Przyjęcie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwiązań legislacyjnych umożliwiających uzyskanie wsparcia na tworzenie OP, wychodzi naprzeciw ponad 3-letnim staraniom Krajowej Rady Spółdzielczej w tym zakresie. Istotne jest, że członkami organizacji producentów mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. Pomimo znacznego opóźnienia uruchomienia tego wsparcia, to ważna kwestia obecnie, ale także na przyszłość dla spółdzielców i rolników. Tworzy to szansę na zmniejszenie nierównowagi konkurencyjnej dla polskich producentów rolnych w ramach nowej perspektywy programowej UE po 2020 roku. Rolnicy z krajów zachodnich UE zrzeszeni są w większości w uznanych przez państwa członkowskie organizacjach producentów, które zgodnie z trwającymi uzgodnieniami z KE, otrzymywać będą znaczące środki na działalność, w tym planowane środki wsparcia sektorowego w wysokości ok. 5% obrotów rocznych. Projektowany jest także wysoki poziom dofinansowania inwestycji realizowanych przez OP. Z pewnością kontynuowane będzie wsparcie w sytuacjach kryzysowych na rynkach rolnych, z których korzystają w pierwszej kolejności formy zorganizowane producentów rolnych, w szczególności organizacje producentów.

Powodów do uzyskania statusu uznanej OP lub tworzenia nowych organizacji producentów, których członkami są spółdzielnie, jest znacznie więcej, w tym korzyści ekonomiczne wynikające z efektu skali.

Poniżej przekazujemy Państwu informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie OP / GPR – w dniach 19 czerwca – 17 sierpnia - wraz z linkami do materiałów, zasad tworzenia organizacji, wzorów dokumentów, wniosków, itp.

Zamieszczamy również opracowany szablon postępowania przy uzyskiwaniu statusu uznanej OP i GPR.

 

Informacja o naborze przejdź

Informacja dot. warunków uznania OP / GPR, wzory dokumentów, formularze wniosków przejdź 

Szablon postepowania przy uzyskiwaniu statusu uznanej OP / GPR pobierz

 

Należy jednak wskazać, że dla powodzenia procesu tworzenia organizacji producentów kluczowe znaczenie będzie mieć dużo większe niż obecnie uproszczenie procedur i wymogów krajowych w tym zakresie. Obowiązujący w procesie uznawania i działania organizacji producentów i grup producentów rolnych nadmiar wymogów, duża liczba dokumentów oraz szczegółowych danych – w bardzo dużym stopniu utrudniają powstawanie i działanie tych podmiotów. Pisaliśmy o tym wielokrotnie vide wystąpienia KRS przejdź

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie