Z dniem 16 maja 2020 weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 poz. 875). Wprowadza ona następujące zmiany w obszarze rozwiązań prawnych normujących działalność podmiotów spółdzielczych:

  • Art. 3. nowelizacji uzupełnia dotychczasową treść art. 35 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) o zapis określający zasady zwoływania posiedzeń i procedowania innych organów powołanych przez członków spółdzielni (niż dotychczas wymienionych w § 1). Stosuje się tu odpowiednio wszystkie przepisy normujące dotychczas te zasady w odniesieniu do rady nadzorczej lub zarządu tj. np. dotyczących zwoływania posiedzeń i głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 41 – 44).

  • Art. 17. nowelizacji uzupełnia ustawę o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205) o zapis art. 29a, którego istotą jest przedłużenie do dnia upływu 12 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii, zobowiązania spółdzielni co do zatrudnienia odpowiedniej ilości osób, terminu wykonania pierwszej lustracji oraz innych procedur związanych z jej likwidacją.

  • Art. 45 pkt 20) nowelizacji uchyla art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), które zawieszały bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych, postępowaniach podatkowych i kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych i postępowaniach egzekucyjnych. Początek biegu terminów procesowych i sądowych rozpocznie się lub zacznie biec dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Niezależnie od powyższego, Krajowa Rada Spółdzielcza podjęła skuteczne działania na szczeblu parlamentarnym, których celem było utrzymanie dotychczasowego zapisu art. 90. ustawy „Tarcza Antykryzysowa 1.0”, który umożliwia wszystkim spółdzielniom zwołanie i odbycie zebrań członkowskich/walnych zgromadzeń, obejmujących swym porządkiem wszystkie zagadnienia, które powinny być objęte porządkiem zwykłego walnego zgromadzenia (a więc nie tylko wynikających z rozporządzenia MF w sprawie złożenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy) w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii. W pierwotnym projekcie zapisu tego artykułu w nowelizacji, o której mowa („Tarcza Antykryzysowa 3.0”), z jego treści wykreślono bowiem słowo „spółdzielnie”. Treść naszego wystąpienia poniżej.

 

 

Wersja PDF pisma - POBIERZ

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie