Przedstawiamy rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DZ.U. z 2020 R., POZ. 695) wraz ze zmianami w już obowiązujących ustawach.

 

I. Zwolnienie z opłacania składek na rzecz ZUS na wniosek płatnika składek

a) w wysokości 50 % dla pracodawców, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (art. 73 Ustawy, zmieniający art. 31 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

- przysługuje płatnikowi składek, który był zgłoszony do ZUS jako płatnik

1)  przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2)  w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3)  w okresie od dnia 1 marca  2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

- na wniosek płatnika składek  złożony do ZUS

-  50 %  nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych - za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

 

b) spółdzielni socjalnych (art. 73 Ustawy, dodający ust. 1b w art. 31 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

- z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych

- należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.,

- wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres,

- jeżeli była zgłoszona  jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Uwaga!

1. Zwolnienie  z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r.  ma również zastosowanie, dotyczy  gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi  na zasadach    określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (art. 113 ustawy z 16.04.2020 r.).

2. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek do ZUS nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o ustawy o  podatku PIT i CIT. (zmiana do art. 31zx ustawy z 31.03.2020 r. – art.73 pkt 67 ustawy z 16.04.2020 r.).

3. W razie zaległości w ZUS   z tytułu składek należnych za okres przypadający po   dniu 31 grudnia 2019 r. ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19.

 

II. Świadczenia postojowe (Art. 73 Ustawy, zmieniający art. 15 zr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

Świadczenie postojowe  w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w 2020 r. może być przyznawane nie więcej niż trzykrotnie,

 

III. Podejmowanie uchwał walnego zgromadzenia w spółdzielniach (art. 15 Ustawy zmieniający Ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) poprzez dodanie § 9–13 w art. 36, § 5 w art. 37, § 3 w art. 40, zd. 3 w art. 46a, zd. 3 w § 1 art. 59)

W  czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

- Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić  podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

- uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

- przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

- głosowanie w w/w trybie może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni

- przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość  mogą być  przekazywane  zawiadomienia o  czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia członków, związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajowej  Rady Spółdzielczej,    a także  żądania zwołania walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli i zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad

- przepisy stosuje się odpowiednio do zebrania przedstawicieli i zebrania grup członkowskich

 

IV. Posiedzenia zarządu oraz rady nadzorczej banku spółdzielczego oraz jednostki zarządzającej systemem ochrony, a także walnego zgromadzenia w banku spółdzielczym (art. 30 Ustawy dodający art. 2b do Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449)

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu:

- zarząd oraz rada nadzorcza banku spółdzielczego i jednostki zarządzającej  systemem ochrony mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

- członek banku spółdzielczego i jednostki zarządzającej systemem ochrony może   uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, zebraniu przedstawicieli albo grup członkowskich również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

-  posiedzenia walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo grup członkowskich banków spółdzielczych i jednostek zarządzających systemami ochrony mogą być zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

- uchwały walnego zgromadzenia, zarządu, rady nadzorczej, zebrań grup członkowskich banków spółdzielczych i jednostek zarządzających systemami ochrony mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

- nie stosuje się przepisów prawa spółdzielczego  w zakresie formy i trybu zwoływania posiedzeń organów

 

V. Szkolenia BHP pracowników Art. 73 Ustawy, dodający art. 12 e do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

 

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

 

 

 

UWAGI DO TARCZY 1.0

 

1. Przedłużenie terminu zebrania organu zatwierdzającego (walnego zgromadzenia)

Z uwagi na przedłużenie terminu do  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego do 30.09.2020 r. - zgodnie z art. 15zzh ustawy z 31.03.2020 r. (Tarcza 1.0) - w przypadku gdy terminy posiedzeń organów zatwierdzających określone w przepisach szczególnych przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych określonym do 30.09.2020 r. posiedzenia organów zatwierdzających odbywają się w terminie do 30.09.2020 r.   

Uwaga!

Zgodnie z art. 90 ustawy z 31.03.2020 r. (Tarcza 1.0) jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni  przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

 

 

2. Przedłużenie terminu zawiadomienia us o zapłacie należności na rzez dostawcy towarów i usług będącego czynnym podatnikiem VAT na inne konto bankowe niż zawarte w tzw.  „Białej liście”

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie w/w zawiadomienia przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

 

 

 

Zasady funkcjonowania „tarczy finansowej” administrowanej przez Polski Fundusz Rozwoju, wydane na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 Poz.  569)

1. Przedmiotem pomocy jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa i stanu zatrudnienia. Pomoc jest realizowana w formie nieoprocentowanej subwencji.

2. Pieniądze mogą być przeznaczone na dowolny cel, w tym na inwestycje (poza akwizycją, a więc finansowaniem udziałów w innych podmiotach, a w tym ich kapitałowego przejmowania). Pieniądze nie mogą natomiast w żadnej formie (pośrednio lub bezpośrednio) trafić do właściciela. Zasada ta dotyczy wszystkich podmiotów.

 

Zasady udzielania wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw, a więc podmiotów zatrudniających do 9 pracowników łącznie oraz osiągających roczny obrót lub sumę bilansową poniżej 2 mln Euro są następujące:

1. Przedsiębiorstwo odnotowało co najmniej 25% spadek przychodów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, a spadek ten był wynikiem skutków  spowodowanych pandemią.

2. Maksymalna kwota pomocy (nieoprocentowanej subwencji) wynosi 324 tys. zł i udzielana jest na okres 3 lat, a jej ostateczna wysokość w przeliczeniu na pracownika jest zależna od spadku przychodów. Jeżeli wyniesie on od 25 do 50% subwencja wyniesie 12 tys. zł na jednego pracownika, jeżeli 50 do 70 % - 24 tys. zł, a przy większym spadku przychodów może wynieść 36 tys. w przeliczeniu na jednego pracownika.

3. Pieniądze mogą być wykorzystane na rozliczenia z podmiotami powiązanymi, ale nie mogą trafić w formie płatności do właściciela i osób lub podmiotów z nim powiązanych. W 25% kwota pomocy może zostać także przeznaczona na spłatę posiadanych już kredytów.

4. Subwencja może być bezzwrotna (jest umarzana) do wysokości 75% jej kwoty. Umorzenie następuje na koniec 12 miesiąca od dnia wypłaty. Jeśli przedsiębiorca będzie kontynuował działalność w całym okresie, o którym tu mowa, może ubiegać się o 25% umorzenie. Jeżeli firma utrzymała w tym okresie stan zatrudnienia, można ubiegać się o dalsze 50% umorzenia. Jeśli zatrudnienie będzie częściowo zredukowane, procent umorzenia subwencji w tej części będzie odpowiednio niższy.

5. Pozostałą do spłaty kwotę subwencji spłacamy w 24 ratach miesięcznych, poczynając od 13 miesiąca od jej otrzymania.

 

Zasady udzielania wsparcia dla małych (do 49 zatrudnionych) i średnich (od 50 do 250 zatrudnionych), oraz osiągających roczny obrót  maksymalnie do 50 mln Euro lub sumę bilansową do 43 mln Euro są następujące:

1. Nieoprocentowana subwencja może wynosić maksymalnie 3,5 mln zł (równowartość 800 tys. Euro określonych w Tymczasowych Ramach Pomocy ustalonych przez Komisję Europejską) i jest udzielana na okres 3 lat.

2. Cele i kryteria przyznania subwencji oraz zasady wykorzystania tych środków są podobne do tych, jakie obowiązują dla mikroprzedsiębiorstw (opisano wyżej). Wielkość subwencji jest również zależna od spadku przychodów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, a spadek ten był wynikiem skutków spowodowanych pandemią.  Spadek przychodów nie może być również niższy niż 25%. Inaczej jest natomiast wyliczana maksymalna kwota pomocy niż dla mikroprzedsiębiorstw. Jeżeli spadek obrotów w danym okresie wynosił 25 do 50%, kwota subwencji będzie wynosić 4 % wartości przychodów za ostatni rok obrotowy, czyli 2019, jeżeli  spadek przychodów był w przedziale od 50 do 75%, subwencja wyniesie 6%  wartości przychodów za 2019 r, a jeżeli powyżej 75 %, wyniesie 8% tej wartości bilansowej. W żadnym jednak wypadku nie może przekroczyć wspomnianej już kwoty 3,5 mln zł.

3. Subwencja może być maksymalnie w 75% bezzwrotna (umorzona). Następuje ono na koniec 12 miesiąca od dnia jej uzyskania. Warunkiem umorzenia 25% jej wartości jest kontynuowanie działalności, dalszych 25% jest uzależnione od poniesionej straty na sprzedaży, a kolejne 25% od utrzymania stanu zatrudnienia. Oczywiście warunki te trzeba spełnić w okresie wspomnianych 12 miesięcy. Jeżeli strata na sprzedaży była niższa niż 25% subwencji lub przedsiębiorca nie utrzymał stanu zatrudnienia, kwota umorzenia w każdym z tych przedziałów będzie proporcjonalnie pomniejszana.

4. Pozostałą do spłaty kwotę subwencji spłacamy w 24 ratach miesięcznych, poczynając od 13 miesiąca od jej otrzymania.

 

Zasady udzielania wsparcia dla dużych firm (zatrudniających powyżej 250 pracowników), oraz osiągających roczny obrót powyżej 50 mln Euro lub sumę bilansową powyżej 43 mln Euro są następujące:

1. Firma musi być rezydentem w Polsce i tu opłacać podatki przez ostatnie 2 lata. Koniecznym warunkiem jest również prowadzenie działalności na koniec grudnia 2019 r. i niezaleganie z płatnościami składek i podatków na dzień 29 lutego 2020 lub na dzień udzielenia finansowania.

2. Przedsiębiorstwo odnotowało co najmniej 25% spadek przychodów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, a spadek ten był wynikiem skutków  spowodowanych pandemią.

3. Pomoc może być przeznaczona na utrzymanie płynności przedsiębiorstwa, a w szczególności wypłaty wynagrodzeń i innych działań potwierdzonych w zawartej z PFR umowie.

4. Wsparcie może mieć trzy formy:

  1. finansowanie płynności - pożyczka lub obligacje na okres 2 lat o wartości do 1 mld zł,
  2. finansowanie preferencyjne – pożyczka na okres 3 lat, częściowo bezzwrotna, kwota uzależniona od wysokości poniesionych strat oraz utrzymania zatrudnienia. Maksymalna wartość pomocy 0,75 mld zł,
  3. finansowanie inwestycji – instrumenty kapitałowe (udziały lub akcje) obejmowane przez PFR w kwocie nawet do 1 mld zł dla pojedynczego podmiotu.

5. Umorzeniu może podlegać pożyczka preferencyjna (b), a jego maksymalna wysokość może wynieść tyle, ile wynosi strata na sprzedaży przedsiębiorstwa w ciągu 12 miesięcy od otrzymania pożyczki, nie więcej jednak niż 75 % kwoty pożyczki. Zasady pomocy na finansowanie płynności (a) oraz inwestycji (b) są indywidualnie określane w umowie z beneficjentem pomocy.

 

 

Informacje uzupełniające o „tarczy finansowej” administrowanej przez Polski Fundusz Rozwoju

1. Środki przewidziane na wsparcie wynoszą odpowiednio: dla mikroprzedsiębiorstw 25 mld zł, dla małych i średnich przedsiębiorstw 50 mld zł i dla dużych 25 mld zł.

2. Pomoc ta ma charakter pomocy publicznej i wymaga notyfikacji UE. Należy oczekiwać, że w ciągu najbliższych dni procedura ta zostanie dopełniona.

3. Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą uzyskiwać subwencję za pośrednictwem banków, z którymi PFR podpisze umowę. Zapowiedziano, że będą to nieskomplikowane wnioski w formie elektronicznej, a cała procedura powinna trwać nie dłużej niż 3 dni. Duże przedsiębiorstwa w sprawie uzyskania pomocy powinny się kontaktować bezpośrednio z Polskim Funduszem Rozwoju.

4. Szczegółowe informacje na temat uzyskania pomocy na stronie internetowej PFR (www.pfr.pl).

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie