Wspólne zakupy, silniejsza promocja w Internecie, ochrona spółdzielczej tradycji - to tylko niektóre cele, jakie wyznaczyli sobie przedstawiciele 225 spółdzielni spożywców obecni na 50 Zjeździe Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”. Zjazd odbył się w dniach 19-20 listopada 2019 r. w pensjonacie „Jutrzenka” w Wieńcu-Zdroju k/Włocławka, uczestniczyło w nim ok. 400 osób.

Spotkanie zaplanowane zostało na dwa dni, z których pierwszy miał charakter inauguracji zjazdowych obrad, ale i uroczystości podsumowującej rok obchodów 150-lecia działalności spółdzielczości spożywców w Polsce. Gośćmi tej części Zjazdu byli m.in.: Matias Fiedler - prezydent europejskiej organizacji spółdzielczości spożywców EuroCOOP, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Adam Abramowicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” - Alfred Bujara. Krajową Radę Spółdzielczą reprezentował prezes Zarządu dr inż. Mieczysław Grodzki. Dziękując za zaproszenie podziękował jednocześnie przedstawicielom Związku za aktywną pracę w Zarządzie i Zgromadzeniu Ogólnym KRS.

Dla delegatów Związek przygotował dwa krótkie filmy - pierwszy poświęcony był działalności najlepszych spółdzielni zrzeszonych w Związku, drugi - prezentowany kolejnego dnia obrad - był przeglądem wydarzeń zorganizowanych z okazji 150-lecia spółdzielczości spożywców. Zasłużeni spółdzielcy otrzymali odznaczenia branżowe, liczne gratulacje przekazano też władzom Związku (wśród listów gratulacyjnych były m.in. list prezesa PiS - Jarosława Kaczyńskiego oraz list prezesa PSL - Władysława Kosiniaka-Kamysza). Uroczystość zakończyła się kolacją i koncertem zespołu „Pectus”, następnie bawiono się do późna przy przebojach z dawnych lat w wykonaniu zespołu „Żuki”.

Właściwym obradom, do których przystąpiono 20 listopada br. przewodniczył długoletni, emerytowany już prezes Zarządu „Społem” PSS w Bochni, Adam Sosnowiec, który przez ostatnią kadencję pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku. W Prezydium zasiedli przedstawiciele Zarządu: prezes Ryszard Jaśkowski jego zastępca Szymon Fabisiak, a także Małgorzata Dybaś (Podwawelska SS „Społem” w Krakowie) Magdalena Zgondek („Społem” PSS Głogów) i Wacław Słaby („Społem” PSS Katowice). W inauguracyjnym przemówieniu prezes KZRSS „Społem” podkreślił wagę tego spotkania retorycznym pytaniem - czy ten Zjazd, który przyjął symboliczną numerację 50. nawiązując do ciągłości organizacyjnej „Społem” od czasów II RP, będzie tylko zwyczajnym Zjazdem, kwitującym bieżącą działalność (...) czy też Zjazdem przełomowym, mobilizującym „Społem” do skutecznej walki o należne miejsce na rynku?

Zadaniem Zjazdu było m.in. podsumowanie działalności KZRSS „Społem” za lata 2016-2019, nakreślenie działań na kolejną kadencję (w latach 2020-2023) oraz dokonanie wyboru nowej Rady Nadzorczej. Delegaci przyjęli sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej, udzielili także absolutorium członkom Zarządu Związku. Brawami podziękowano za 45 lat pracy zawodowej Jerzemu Rybickiemu, który pełnił funkcję prezesa Zarządu KZRSS od roku 2005 do końca marca 2017. Przedstawiono także list polustracyjny wraz z zaleceniami Krajowej Rady Spółdzielczej, przekazany na ręce Zarządu Związku w dniu 21 października br.

Zjazdowa dyskusja koncentrowała się wokół problemów podjętych już na poprzednim Zjeździe (konsolidacja spółdzielni, promocja marki własnej, poprawa wizerunku „Społem”), a także nowych postulatów zgłoszonych na zebraniach regionalnych. Tradycyjnie podkreślano, że wzmocnienie siły ekonomicznej i konkurencyjności „Społem” jest konieczne. W okresie sprawozdawczym 12 spółdzielni spożywców zrzeszonych w KZRSS „Społem” uległo całkowitej likwidacji z przyczyn ekonomicznych, a szesnastu kolejnym lustratorzy zalecili podjęcie działań naprawczych. Niestety, nie ma zainteresowania tworzeniem silniejszych organizacji gospodarczych poprzez łączenie się spółdzielni. Pięć „Społem” postanowiło natomiast zmienić swoją formę prawno-orgnaizacyjną i przekształciło się w spółki. Takie działania zawsze budziły kontrowersje, związane m.in. z używaniem przez nie znaku „Społem”. 50. Zjazd postanowił uregulować sprawę udzielania licencji na używanie znaku „Społem” odrębną uchwałą (Uchwała nr. 10). Podkreśla ona, że symbol „Społem” zarejestrowany został w Urzędzie Patentowym RP (nr 154256) oraz w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante jako Wspólnotowy Znak Towarowy Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” i Powszechnych Spółdzielni Spożywców w nim zrzeszonych. Pozostałe podmioty mogą używać go jedynie na podstawie umowy licencyjnej zawartej ze Związkiem.     

Tezy programowe dla funkcjonowania Związku i zrzeszonych w nim spółdzielni wyartykułowane zostały w Uchwale nr 11 w sprawie programu działania Związku na lata 2020-2023. Za najbardziej istotne uznano:

  • uruchomienie systemu wspólnych zakupów dla spółdzielni, stworzonego przy współudziale Krajowej Platformy Handlowej, Agencji Handlowych „Społem”, KDD Sp. z o.o. i wspieranego przez największe spółdzielnie (swój udział w projekcie jako wiodące spółdzielnie zadeklarowały „Społem” PSS Białystok oraz „Społem” PSS Szczecin)   
  • wspieranie struktur społemowskich oraz wspólnych działań i podejmowanych inicjatyw. Jednocześnie Związek powinien ukazywać różnorodność dróg rozwoju i współpracy gospodarczej spółdzielni, utrzymując przy tym jedność społemowskiej organizacji
  • zaangażowanie jak największej liczby zrzeszonych spółdzielni w projekt stworzenia wspólnego sklepu internetowego, pozwalającego „Społem” na dotarcie do nowych grup klientów.
  • stworzenie zrzeszonym spółdzielniom możliwości zapoznania się z nowymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi w działalności gospodarczej, (np. urządzenia dla sklepów, produkcji i zakładów gastronomicznych, instalacje fotowoltaiczne itp.)
  • wzmocnienie działań promocyjnych m.in. poprzez media społecznościowe (Facebook i Instagram „Społem”) oraz nową stronę internetową, dedykowaną klientom sklepów „Społem”.
  • poszerzenie współpracy z organizacjami handlowymi w Polsce i Europie w zakresie stanowienia prawa spółdzielczego oraz handlowego wzmacniającego pozycję spółdzielczości konsumenckiej
  • poszerzenie współpracy ze spółdzielniami innych branż - m.in. poprzez apel do Krajowej Rady Spółdzielczej aby skuteczniej realizowała statutowe działania w tym zakresie.
  • zwrócenie się do spółdzielni, aby wspólnie ze Związkiem stworzyły miejsca pamięci (izby, komisje historyczne) zabezpieczające bogatą tradycję i dorobek wielu pokoleń spółdzielców oraz propagowały w swoich działaniach inicjatywy społeczne w szczególności przybliżające idee spółdzielczości młodemu pokoleniu pracowników, członków i młodzieży szkolnej.

Osobny punkt Uchwały Programowej dotyczył wzmocnienia realizacji działań Związku w zakresie:

- diagnozowania przyczyn pogarszającej się sytuacji finansowo-organizacyjnej spółdzielni zagrożonych likwidacją, m.in. poprzez przeprowadzanie lustracji problemowych,

- organizowania wspólnych przedsięwzięć np. w zakresie projektu korzyści „Prąd i Gaz dla Społem”,

- organizowania wspólnych akcji promujących i reklamujących działalność gospodarczą spółdzielni,

- prowadzenia Studium wiedzy biznesowej skierowanego do obecnej i przyszłej kadry zarządzającej w spółdzielniach, obejmującego pełne spektrum kompetencji menadżerskich oraz wymiany doświadczeń.

- wprowadzania programów stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników spółdzielni oraz specjalizacji zgodnych z zapotrzebowaniem spółdzielni, prowadzonych bezpośrednio w regionach lub w spółdzielniach.

Kilka nowych postulatów przyniosła także dyskusja kongresowa, w której nie zabrakło apelu o uchwalenie nowego Prawa spółdzielczego, wniosku o tworzenie przez Związek cyklicznych materiałów informacyjnych na bazie danych ekonomicznych uzyskiwanych ze spółdzielni. W promocji zewnętrznej pomogłaby reklama telewizyjna oraz reaktywowanie historycznego czasopisma „SPOŁEM” wydawanego w latach 1906-2006, które powinno odgrywać rolę opiniotwórczą, integracyjną i stanowić zaplecze intelektualne Związku.

- 50 Zjazd „Społem” zrealizował postawione przed nim zadanie - podsumowuje Ryszard Jaśkowski, prezes Zarządu KZRSS „Społem”. - Bardzo mnie cieszy, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu była duża aktywność delegatów i zaproszonych gości. Słyszałem wiele opinii, że był to jeden z najlepiej przygotowanych zjazdów w historii nowego Związku Rewizyjnego, ale chciałbym, aby to był również Zjazd przełomowy dla naszej organizacji, a uchwały programowe tam podjęte były skutecznie realizowane.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie