Z głębokim smutkiem pragniemy poinformować o śmierci Pana Jacka Staciwy, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Jacek Staciwa urodził się 12 maja 1956 r. w Gryfowie Śląskim. Po ukończeniu szkoły średniej i odbyciu zasadniczej służby wojskowej, w wieku 21 lat rozpoczął pracę zawodową w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Piasecznie k/Warszawy.

W latach 1979-2002 pracował w Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie m.in. jako główny księgowy i starszy lustrator. Jednocześnie w latach 1994-2002 pełnił społecznie funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Kółek Rolniczych w Warszawie.

W 1985 r. rozpoczął wyższe studia stacjonarno-zaoczne na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej w Krakowie, filia w Rzeszowie, które ukończył w 1990 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera ekonomiki produkcji i obrotu rolnego.

Pracę w Krajowym Związku Rewizyjnym RSP rozpoczął 1 sierpnia 2003 r., najpierw na stanowisku dyrektora Biura, następnie członka Zarządu, a w kwietniu 2014 r. został powołany na funkcję Prezesa Zarządu. W początkowym okresie pracy w Związku koordynował działalność lustracyjną. W miarę upływu czasu rozszerzał swoje obowiązki na inne sfery działalności, głównie w zakresie funkcjonowania rynków rolnych, działań pomocowych dla rolnictwa realizowanych w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Szybko stał się w tych sprawach ekspertem, wysoko cenionym w naszym środowisku. Wraz ze swoimi współpracownikami rozwijał działalność szkoleniowo-informacyjną oraz wydawniczą Związku. Współorganizował spotkania szkoleniowe dla kadry kierowniczej spółdzielni o szeroko pojętej tematyce gospodarczej, ekonomiczno-finansowej i wewnątrzspółdzielczej, prowadząc na tych szkoleniach wykłady i zajęcia seminaryjne. W kilku ostatnich latach organizował coroczne szkolenia dla lustratorów z całego kraju i przygotowywał wysoko oceniane materiały szkoleniowe. Był redaktorem naczelnym wydawanego przez Związek „Biuletynu Informacyjnego” i autorem znacznej części tekstów w tym wydawnictwie.

Od początku pracy w Krajowym Związku aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Sejmu i Senatu RP, dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich oraz spółdzielczości rolniczej, współpracując w tym zakresie z posłami kolejnych kadencji, związanymi ze środowiskiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Z dużą determinacją i zaangażowaniem zabiegał o traktowanie RSP na równi z gospodarstwami rolników indywidualnych i uznanie ich za wielorodzinne gospodarstwa rolne. Dużą aktywność wykazywał również we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Reprezentował tam środowisko spółdzielcze w pracach różnych zespołów opiniodawczych, naradach konsultacyjnych i konferencjach, ostatnio - w zespołach roboczych tzw. Porozumienia Rolniczego.

W działaniach tych utrzymywał kontakty z różnymi krajowymi organizacjami rolniczymi, zwłaszcza z Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, ale również z wieloma innymi.

Ważnym obszarem działalności Jacka było aktywne uczestnictwo w pracach Krajowej Rady Spółdzielczej. Był delegatem na pięciu Kongresach Spółdzielczości. W latach 1999-2004 pełnił funkcję członka Zgromadzenia Ogólnego, a w bieżącej kadencji był Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS. Działał w Komisjach Spółdzielczości Rolniczej i Lustracji. Był cenionym w całym środowisku spółdzielczym ekspertem w zakresie lustracji. Posiadając od wielu lat uprawnienia lustracyjne był wykładowcą na kursach przygotowujących kandydatów na lustratorów i członkiem Komisji nadającej te uprawnienia.

Z wrodzoną cechą angażowania się w działalność społeczną, Jacek aktywnie uczestniczył w pracach organów statutowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”. Od 1999 r. pełnił w niej funkcję członka Rady Osiedla Jadwisin, następnie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, a od 2015 r. do chwili śmierci - funkcję Przewodniczącego tej Rady.

Za wybitne osiągnięcia zawodowe i społeczne został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz wyróżniony odznakami: „Zasłużony dla Rolnictwa”, „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” i „Za Zasługi dla Rolniczej Spółdzielczości Produkcyjnej”. W 2017 r. został wyróżniony statuetką „Prymus 2013”.

Godnym odnotowania jest również działalność Jacka w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego. W młodszym okresie swojego życia współorganizował liczne letnie i zimowe obozy dla dzieci i młodzieży, spływy kajakowe, obozy żeglarskie i inne, na których pełnił obowiązki wychowawcy. Bogate doświadczenia wyniesione z tych lat pozostawiły trwały ślad w jego dalszym życiu. Był pasjonatem turystyki i w okresach wolnym od pracy poznawał coraz to nowe rejony kraju, interesując się ich historią, zabytkami i pięknem polskiej przyrody. Interesował się również fotografiką i motoryzacją.

Uśmiechnięty, z optymizmem w oczach, łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi i w krótkim czasie zdobył sympatię nie tylko w naszym środowisku, ale również w innych, z którymi współpracował. Człowiek niezwykle pracowity, posiadający bogatą wiedzę fachową i organizatorską, cieszył się dużym autorytetem wśród spółdzielców. Wrażliwy na ludzkie kłopoty i gotowy do pomocy w ich rozwiązywaniu.

Zmarł niespodziewanie 5 listopada 2019 r. w szpitalu w Warszawie w wieku 63 lat. Stanowczo za wcześnie - zwłaszcza, że miał w perspektywie realizację wielu planów i przedsięwzięć zawodowych.

Żegnamy Wspaniałego Człowieka, Kolegę i Przyjaciela!

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie