8 lutego br. w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta inauguracja I edycji studiów podyplomowych „Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne”.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych, dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów, dr hab. Ryszard Kata, prof. UR, zastępca dyrektora Instytutu dr inż. Lidia Kaliszczak, dr hab. Antoni Magdoń prof. UR, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski oraz pracownicy naukowi i studenci Instytutu.

Podczas wystąpienia dr hab. Grzegorz Ślusarz podziękował słuchaczom za zaufanie i wybór nowej formy kształcenia spółdzielczego, jaką oferuje Uniwersytet wspólnie z Krajową Radą Spółdzielczą we współpracy z Bankiem Pekao S.A. Podkreślał znaczenie kapitału ludzkiego dla spółdzielczości, która ma silną potrzebę jego budowania i umacniania. Właśnie w te wyzwania doskonale wpisują się zasady spółdzielcze. Nawiązywał także do historycznie utrwalonych tradycji spółdzielczych w regionie południowo-wschodniej Polski, podkreślając tym samym powrót do bogatych korzeni kształcenia spółdzielczego w Rzeszowie, m.in. Wydziału Spółdzielczo-Ekonomicznego SGPiS/SGH.

Z kolei Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej przybliżył zadania zarówno KRS, jak i niedawno powstałej filii Spółdzielczego Instytutu Badawczego w Rzeszowie. Mocno akcentował rolę kształcenia liderów spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, traktując studia spółdzielcze jako misję do zrealizowania. Odniósł się również do 100-lecia uchwalenia pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach, która wywarła znaczący wpływ na ukształtowanie się prawnego modelu spółdzielni w prawie polskim. Przewodniczący poinformował również o organizowanym przez KRS Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości.

Dwusemestralne studnia podyplomowe zostały opracowane w oparciu o konsultacje w zakresie identyfikacji potrzeb kadry zarządzającej i pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Adresowane są do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych pragnących nabyć, pogłębić i uzupełnić  wiedzę i umiejętności w obszarze prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych oraz zarządczych aspektów funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Adresowane są także do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków administracyjno-prawnych i ekonomicznych, planujących przyszłe zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych.  

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie