Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Na wniosek Senatu została podjęta inicjatywa ustawodawcza nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowelizacja usm polega na zmianie art. 4 ust. 7 oraz dodanie ust. 71. Niniejszy projekt został uchwalony przez Sejm 24 września 2009 r. a następnie przyjęty bez poprawek przez Senat w następującej treści:

ust. 7 – "O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1 - 2 i 4, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie."
po ust. 7 dodaje się ust. 71 w brzmieniu: "W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1—2 i 4, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Przepis ust. 7 zdanie drugie stosuje się."

Powyższe regulacje określają terminy do powiadomienia członka spółdzielni mieszkaniowej posiadającego spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie) osób nie będących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu oraz właścicieli lokali będących lub nie będących członkami spółdzielni o zmianie wysokości opłat zależnych od spółdzielni (art. 4 ust. 7) oraz opłat niezależnych od spółdzielni (art. 7 ust. 71). Zmiany są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 maja 2006 r. (sygn. akt K 33/05), który uznał za niekonstytucyjne niektóre przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, regulujących zasady podwyższania czynszu. Wśród zakwestionowanych uregulowań znalazło się również to pozwalające stosować odmienne zasady podwyżek opłat w spółdzielniach mieszkaniowych.

Nowelizacja polega na zastąpieniu przewidzianego w tym przepisie dotychczasowego okresu 14 dni – okresem 3 miesięcy przy pozostawieniu zwrotu "co najmniej" decydującego o tym, że jest to w istocie okres minimalny. Z uwagi na powyższe organy spółdzielni przy określaniu kosztów zależnych od spółdzielni w planach finansowych winny uwzględnić w taki sposób te koszty aby ewentualna korekta, która będzie mogła być wprowadzona nie wcześniej niż w przeciągu 3 miesięcy od zawiadomienia zainteresowanych osób nie miała wpływu na bieżącą działalność spółdzielni. Dlatego też w planowaniu kosztów zależnych od spółdzielni, organy spółdzielni powinny wyliczać te koszty w sposób rzetelny i prawidłowy, z uwzględnieniem wszelkich przyszłych możliwych do przewidzenia okoliczności mających wpływ na wzrost kosztów.

Jednocześnie w przypadku opłat niezależnych od spółdzielni pozostawia się dotychczasową normę zobowiązującą do informowania o zmianie wysokości tych opłat z 14 – dniowym wyprzedzeniem (art. 4 ust. 71). W tym przypadku Spółdzielnia powinna dbać o taką treść umowy z dostawcą, która pozwoli w przypadku podwyżki na zachowanie zakreślonych ustawą terminów.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie