Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

minrol2018Spotkanie na prośbę prezesa Zarządu KRS Pana Mieczysława Grodzkiego i przewodniczącego Komisji Spółdzielczości Rolniczej Pana Władysława Kołodzieja zorganizowało Biuro Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kierownictwa Resortu Rolnictwa reprezentowanego na spotkaniu przez Sekretarza Stanu Pana Tadeusza Romańczuka oraz doradca Ministra, dyrektorzy i naczelnicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Rynków Rolnych i Departamentu Gospodarki Ziemią.

Wiceminister już na wstępie spotkania wyraził duże zainteresowanie Resortu rozwojem spółdzielczości, co jak wskazał jest jednym z priorytetów Ministerstwa. Prezes Zarządu KRS w swoim wystąpieniu przedstawił krótką informację nt. stanu spółdzielczości rolniczej i wiejskiej w naszym kraju oraz zaprezentował główne propozycje rozwiązań dla jej rozwoju. Wśród tych rozwiązań, które zostały omówione na spotkaniu, znalazły się m.in. potrzeba opracowania Krajowego Programu Rozwoju Spółdzielczości Rolniczej i Wiejskiej, przyjęcia rozwiązań krajów Zachodniej Europy w zakresie różnych form wsparcia spółdzielczości, w tym w sferze zwolnień podatkowych, podjęcia działań na rzecz ochrony dochodów rolniczych poprzez rozwój spółdzielczości i udziału zorganizowanych gospodarczo rolników w rynku, utworzenia Komisji Trójstronnej (rolnicy–przetwórcy–handel) w celu stabilizowania działań rynkowych. Podkreślano również potrzebę wprowadzenia do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego definicji rolniczej spółdzielni produkcyjnej jako wielorodzinnego gospodarstwa rolnego oraz uproszczenia procedury obrotu nieruchomościami rolnymi w spółdzielniach.

Spółdzielcy wskazali również na konieczność objęcia przemysłu rolno – spożywczego oraz rolników działaniami osłonowymi – po obecnym wzroście cen energii elektrycznej oraz traktowanie tego sektora jako strategicznego dla działania państwa. Poruszono również kwestie związaną z możliwością uzyskania członkostwa organizacji spółdzielczych, w tym KRS w Cogeca.

Dyskutowano również nad projektowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi oraz możliwościami wsparcia spółdzielni na lata 2021-2027. Dyrektor Departamentu ROW Pani Joanna Gierulska zaprezentowała informacje w tym zakresie, m.in. wsparcia inwestycji, modernizacji gospodarstw, działalności pozarolniczej, usług rolniczych. Omawiano również temat projektowanych dopłat bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej UE.

Spółdzielcy skierowali do Kierownictwa Resortu potrzebę kontynuacji i poszerzenia dostępu spółdzielni do funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Część spółdzielni obecnie ma utrudniony lub niemożliwy dostęp do znacznej części środków PROW, w szczególności rolnicze spółdzielnie produkcyjne. 

Na spotkaniu zwrócono również uwagę na potrzebę zmiany podejścia do tworzenia i działania grup producentów rolnych. Obecne restrykcje legislacyjno – biurokratyczne spowodowały zahamowanie procesu ich tworzenia. Jednocześnie jak wskazano, w Polsce nie tworzą się organizacje producentów, które w krajach Zachodniej Europy działają głównie w formie spółdzielni, stanowiąc kluczowe podmioty na rynkach rolnych. Wskazano, że głównym powodem jest brak wsparcia tworzenia OP, co wymaga zmiany ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, aby uruchomić wsparcie na ten cel zapisane w PROW.

Wykaz sektorów dla których mogą być tworzone organizacje producentów określa art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 152 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1308/2013 – szczegółowy wykaz produktów określa Załącznik I tego rozporządzenia.

Uczestnicy spotkania wskazywali również na potrzebę poszerzenia zwolnień podatkowych w ramach nowo przyjętej Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników – ustawa weszła w życie z dniem 2 grudnia br. - aby obejmowały one nie tylko mikro, ale również małe przedsiębiorstwa, oraz uruchomienia kampanii informacyjnej i szkoleniowej nt. zasad określonych w ustawie.

Wiceminister Rolnictwa Pan Tadeusz Romańczuk zaprosił środowisko spółdzielcze do ścisłej współpracy z Resortem, celem wypracowywania potrzebnych rozwiązań dla rozwoju spółdzielczości na wsi. Zaproszenie to spółdzielcy przyjmują jako wyraz nowego podejścia do spółdzielczości. Deklaracja organizowania cyklicznych spotkań ze spółdzielcami, wychodzi naprzeciw potrzebom. Działanie poprzez spółdzielnie jest najbardziej przyjazne dla rolników i mieszkańców wsi, co ma potwierdzenie w wielu krajach na świecie, w tym w UE.

 

Poniżej zamieszczamy prezentację wraz z propozycjami rozwiązań dla rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej, przekazaną przedstawicielom Resortu Rolnictwa.

Prezentacja  rozwój spółdzielczości (plik pdf)