Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player


Na zebraniu Komitety Koordynacyjnego odbyło się spotkanie z Panią Ann Branch pełniącej funkcję  szefa grupy ds. tworzenia miejsc pracy w ramach Dyrekcji Generalnej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji społecznej przez Komisji Europejskiej. Pani Ann Branch przedstawiła działania Komisji w zakresie implementacji założeń raportu GECES  tj. Sprawozdania Grupy Ekspertów Komisji ds. Przedsiębiorczości Społecznej (Cooperatives Europe brała czynny udział w tworzeniu dokumentu).  Komisja Europejska planuje poprzez powołany do tego celu wewnętrzny zespół zadaniowy mający na celu koordynację serii działań podzielonych w 5 filarach.  Pierwszy filar dotyczy dostępu przedsiębiorstw społecznych do funduszy poprzez  m.in. stymulowanie wsparcia rynków finansowych pod europejskim programem zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) , rozpoczęcie prac nad korektą regulacji dotyczących funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF) oraz wdrażanie mieszanych instrumentów pod Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI). Drugi filar dotyczy działań które mają poszerzyć dostęp przedsiębiorstw społecznych do rynku. Działania jakie Komisja zamierza podjąć to wdrożenie zmienionych przepisów dotyczących jakościowych zamówień publicznych poprzez zapewnienie środków budujących zdolności do stymulowania społecznie odpowiedzialnych zamówień w biurach zamówień publicznych, aktualizacji przewodnika „Buying Social”. Dodatkowo Komisja chce wzmóc współpracę pomiędzy tradycyjnymi przedsiębiorstwami a przedsiębiorstwami ekonomii społecznej. Filar trzeci ma na celu poprawę warunków ramowych poprzez m.in. stworzenie wytycznych dla krajów członkowskich w zakresie opracowania regulacji dotyczących ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych  oraz wprowadzenie programu pilotażowego dotyczącego przechodzenia przedsiębiorstw w formę spółdzielni, dotyczy to tzw. wykupu pracowniczego, oraz programu mającego na celu zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie spółdzielni. Filar czwarty dotyczy wspierania i promowania społecznych innowacji, technologii i nowych modeli biznesu, poprzez działania w ramach programu Horyzont 2020 oraz wprowadzenia platformy multimedialnej w zakresie innowacji społecznych. Piąty filar dotyczy wymiaru zagranicznego promowania przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznych na forum międzynarodowym w tym w krajach rozwijających się i organizacjach międzynarodowych(m.in. ILO, G7,G20).
Na spotkaniu poruszono temat Białej Księgi nad przyszłością Europy opublikowanej przez Komisję Europejską 1 marca 2017 r. Dokument dotyczy przyszłej drogi jaką UE winna podążać przedstawiając kilka scenariuszy do wyboru. Komitet uznała za zasadne powołanie grupy roboczej w skład której wejdą przedstawiciele organizacji spółdzielczych sektorowych i narodowych celem przygotowania raportu mówiącego o udziale spółdzielni w przyszłości UE na Szczyt Społeczny który odbędzie się 17 listopada 2017 r.     
Na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. audytu spółdzielczego, zostały przedstawione informacje zebrane na podstawie ankiet przesłanych do organizacji narodowych wchodzących w skład grupy oraz innych wytypowanych krajów. Na spotkaniu podjęto decyzję o zmianie nazwy grupy z audytu spółdzielczego na przegląd spółdzielczy (cooperative review), poszerzenia adresatów ankiety o Cypr i Finlandie oraz wprowadzenia dodatkowych pytań do ankiety celem uszczegółowienia raportu.
Następne spotkanie Grupy Roboczej oraz Komitetu Koordynacyjnego ustalone jest na 28 września 2017 r.