Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

 

Nowelizacja Ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach jest dostosowaniem do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487), w szczególności art. 27, oraz zapisów zatwierdzonego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

 

Główne zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o GPR dotyczą aktualizacji celów tworzenia grup, zmiany w zakresie uznawania grup i organu rejestrującego grupy, doprecyzowania udziału w sile głosu członków grupy oraz minimalnego udziału produkcji, który członek grupy zobowiązany jest sprzedać przez grupę. Nowelizacja Ustawy wprowadza również przepisy przejściowe, umożliwiające złożenie wniosku o potwierdzenie spełniania warunków lub wniosek o uznanie spełniania warunków przez grupy już zarejestrowane.

 

PROW 2014-2020 wprowadza zwiększone wsparcie ryczałtowe na tworzenie i działalność nowych grup producentów rolnych i organizacji producentów, przez pierwszych 5 lat działania, oraz preferencje w przyznawaniu pomocy dla formy spółdzielni, wybranych produktów, grup liczniejszych oraz grup, których członkowie korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń produkcji. GPR oraz Związki GPR mogą wnioskować również o wsparcie inwestycji – w przypadku Związków dotacje pojawiają się po raz pierwszy od czasu wejścia Polski do struktur UE.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w niżej zamieszczonym pliku Karta Informacyjna – zmiany GPR 2014-2020 oraz obowiązujących i projektowanych przepisach.

 

Więcej informacji nt. tworzenia i działania grup producentów, dokumentacji i procedur związanych
z uznawaniem i rejestracją grupy, udzielamy poprzez prowadzony Punkt Konsultacyjny GPR
przejdź

 

Karta Informacyjna – zmiany GPR 2014-2020 pobierz

 

zmiana Ustawy o GPR pobierz

 

PROW 2014-2020 pobierz

 

projekt Rozporządzenia Ministra RiRW - plan biznesowy pobierz

 

projekt Rozporządzenia Ministra RiRW - wykaz produktów GPR pobierz

 

Tabela trwałość GPR – wzrost udziału spółdzielni pobierz