Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spis treści

 

 1. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
  - nazwę i adres spółdzielni oraz imię i nazwisko lustratora, który prowadził lustrację
  - imię i nazwisko, stanowisko i adres osoby (osób) podejrzanych o popełnienie przestępstwa
  - dokładny opis czynu posiadającego cechy uzasadniającego podejrzenia przestępstwa z naświetleniem okoliczności jego popełnienia
  - wysokość szkody poniesionej przez spółdzielnię z podaniem sposobu, w jaki ją obliczono
  - wskazanie dokumentów świadczących o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  - wskazanie przepisów, które zostały naruszone
  - wskazanie załączników stanowiących wykaz dokumentów, odpisów i kserokopii
  - podpisy zarządu, lustratora i innych osób uczestniczących w lustracji
 2. W przypadku stwierdzenia, iż w spółdzielni okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa bądź stwierdzenia, iż poniosła ona szkodę, lustrator jest obowiązany do przeprowadzenia badań i ustalenia czy zaistniała sytuacja jest:
  - skutkiem działalności członków zarządu, rady nadzorczej lub innych osób pełniących funkcje kierownicze
  - związana z zaniechaniem realizacji obowiązków nadzoru i kontroli stwarzających okoliczności sprzyjające jej powstaniu.
 3. W stosunku do osób winnych działania bądź zaniechania, o którym mowa w ust. 7, zarządzający lustrację, zależnie od okoliczności sprawy, powinien:
  - wystąpić do właściwych organów samorządowych o wyciągnięcie konsekwencji organizacyjnych, służbowych lub materialnych, zgodnie z postanowieniem art. 58 ustawy
  - w przypadku stwierdzenia zaniedbań w nadzorze bądź podejmowanych działaniach noszących znamiona przestępstw ze strony osób będących członkami organów samorządowych spółdzielni, a zmierzających do powstania bądź już zaistniałych szkód dla spółdzielni, podjąć czynności mające na celu wykorzystanie przepisów karnych określonych w ustawie.
 4. Jeżeli w toku lustracji lustrator dokona ustaleń dotyczących postępowania osób nie będących członkami ani pracownikami spółdzielni, nasuwających podejrzenie popełnienia przestępstwa, powinien w trakcie lustracji sporządzić w tej sprawie informację lustracyjną zawierającą szczegółowy opis czynu noszącego znamiona przestępstwa i okoliczności jego popełnienia. Informację tę, niezwłocznie po jej sporządzeniu, lustrator przedkłada radzie nadzorczej i zarządowi spółdzielni oraz zarządzającemu lustrację celem podjęcia decyzji w sprawie przesłania powiadomienia o podejrzeniu dokonania przestępstwa właściwemu organowi ścigania.

§ 22

 1. Protokół lustracyjny podpisują:
  - lustrator
  - zarząd
  - likwidator gdy spółdzielnia jest w likwidacji.
 2. Główny Księgowy i członkowie rady nadzorczej, którzy uczestniczyli wyłącznie w czynnościach udokumentowanych odrębnymi protokołami stanowiącymi załącznik do protokołu lustracji, podpisują tylko te załączniki.
 3. Podpisy osób reprezentujących spółdzielnię powinny być złożone pod klauzulą: "Do stwierdzeń zawartych w protokóle lustracji zastrzeżeń nie wnosimy" lub "Do stwierdzeń zawartych w protokole lustracji wniesiemy zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu".
 4. Jeżeli po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu, a przed jego podpisaniem przez zarząd, złożone zostaną umotywowane zastrzeżenia do konkretnych sformułowań i danych zawartych w protokole, lustrator jest obowiązany dodatkowo je zbadać i w uzasadnionych przypadkach dokonać stosownych zmian w treści protokołu.
 5. 5.W sytuacjach, kiedy po dokonaniu uzupełniających badań lustracyjnych zarząd nadal odmawia podpisania protokołu z lustracji, protokół ten pod datą stwierdzającą zakończenie badań lustracyjnych podpisuje lustrator, a postępowanie polustracyjne zostaje wszczęte w trybie i na zasadach określonych niniejszą Instrukcją. O odmowie podpisania protokołu przez zarząd i jej przyczynach, lustrator zamieszcza w protokole stosowną informację.
 6. 6.W przypadku kiedy lustrator dokonał uzupełniającego badania i zmian treści protokołu oraz przedstawił je zarządowi spółdzielni, a zarząd nadal odmawia podpisania protokołu z lustracji, lustrator informuje o możliwości wniesienia przez zarząd spółdzielni zastrzeżeń do protokołu lustracji do zarządzającego lustrację.
 7. Wniosek o zmianę treści ustaleń zawartych w protokole lustracji zarząd spółdzielni składa zarządzającemu lustrację w terminie 7 dni.
 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zawierać:
  - powołanie się na treść ustaleń lustracyjnych, których zmiany wniosek dotyczy
  - wskazanie okoliczności, które zdaniem wnioskodawcy dają podstawę do uchylenia ustaleń zawartych w protokole lustracji
  - powołanie się na dowody świadczące o rozbieżności między ustaleniami lustracyjnymi, a stanem faktycznym.
 9. Wszczęcie przez zarząd spółdzielni postępowania odwoławczego zawiesza do czasu jego zakończenia postępowanie polustracyjne określone niniejszą Instrukcją.
 10. Zarządzający lustrację po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego lub sprawdzającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania zastrzeżeń zarządu do stwierdzeń zawartych w protokole lustracji, wydaje decyzję uwzględniającą bądź nie uwzględniającą te zastrzeżenia. Decyzja ta jest ostateczna.
 11. Zarząd spółdzielni po otrzymaniu protokołu lustracji powinien niezwłocznie podjąć we własnym zakresie środki do usunięcia udokumentowanych w protokole uchybień, zaniedbań i nieprawidłowości.
 12. Protokół ma moc dokumentu urzędowego.
 13. Zarząd obowiązany jest na żądanie członka spółdzielni udostępnić mu do wglądu protokół lustracji oraz syntezę i wnioski polustracyjne a także informację o ich realizacji.

§ 23

Fakt przeprowadzenia lustracji lustrator wpisuje do książki kontroli prowadzonej przez spółdzielnię.