Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spis treści

§ 12

 1. Lustrator, w toku wykonywania czynności lustracyjnych jest uprawniony do:
  - dostępu do wszystkich pomieszczeń i urządzeń spółdzielni
  - przeglądania wszystkich akt i dokumentów oraz sporządzania odpisów i wyciągów, w tym kopiowania w formie elektronicznej. Dokumenty o wyjątkowym znaczeniu dla gospodarki spółdzielni mogą być kopiowane w uzgodnieniu z zarządem spółdzielni
  - sprawdzania stanu składników majątkowych spółdzielni oraz wnioskowania zarządzenia kontrolnych spisów rzeczowych składników majątkowych
  - występowania do organów spółdzielni o udzielenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień, a także żądania w podobnej formie wyjaśnień od pracowników spółdzielni w zakresie spraw objętych badaniem.
 2. Lustrator nie może odmówić przyjęcia ustnych bądź pisemnych wyjaśnień w zakresie spraw objętych lustracją, złożonych jemu z własnej inicjatywy przez organy samorządowe spółdzielni lub jej pracowników. Fakt takiego przyjęcia winien być ujęty w treści protokółu lustracji, załączając ich formę pisemną.
 3. W czasie lustracji zarząd spółdzielni obowiązany jest do zapewnienia lustratorowi odpowiednich warunków technicznych do wykonywania czynności lustracyjnych, a w szczególności do:
  - zapewnienia właściwych warunków pracy poprzez przydzielenie na czas trwania lustracji odpowiedniego pomieszczenia do pracy i warunków technicznych
  - zlecenia sporządzenia niezbędnych kserokopii i odpisów dokumentów, zestawień, protokołów
  - zlecenia przedstawienia żądanych materiałów i dokumentów
  - zapewnienia pomocy przy sprawdzaniu stanu rzeczywistego składników majątkowych
  - delegowania do udziału w lustracji pracownika kontroli wewnętrznej, o ile spółdzielnia zatrudnia takiego pracownika.
 4. W przypadku nie zastosowania się zarządu spółdzielni do wymogów określonych w ust. 3 lustrator bądź kierownik zespołu lustracyjnego niezwłocznie składa udokumentowaną informację pisemną zarządzającemu lustrację, z kopią do wiadomości przewodniczącego rady nadzorczej spółdzielni.
 5. Zarządzający lustrację w terminie 7 dni od otrzymania informacji, występuje do rady nadzorczej z wnioskiem o bezzwłoczne spowodowanie wypełnienia warunków przeprowadzenia lustracji.
 6. W przypadku, w którym organy samorządowe spółdzielni nie zapewnią w wyznaczonym terminie warunków określonych w ust. 5, zarządzający lustrację podejmuje czynności prawne zmierzające do wykorzystania przepisów określonych w art. 267c ustawy.

§ 13

 1. Zarządzający lustrację powinien opracować ramową tematykę lustracji, z treścią której należy zapoznać radę i zarząd lustrowanej spółdzielni.
 2. Ramowa tematyka, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące zagadnienia wspólne dla wszystkich branż spółdzielczych:
  - przestrzeganie spółdzielczych zasad prawnych
  - sprawdzenie realizacji wniosków polustracyjnych z poprzedniej lustracji
  - podstawy prawne, zakres działania spółdzielni
  - organizację i działalność organów samorządowych spółdzielni
  - działalność statutową spółdzielni
  - organizację wewnętrzną i zatrudnienie
  - zagadnienia członkowskie
  - działalność społeczną i oświatowo-kulturalną
  - rachunkowość i finanse
  - informację dotyczącą wykorzystania środków publicznych w tym pomocowych
  - podstawowe dane ze sprawozdań finansowych
  - elementy analizy sprawozdania finansowego.
 3. Przed rozpoczęciem czynności lustracyjnych, dodatkowo mogą zostać włączone do tematyki problemy istotne dla danej spółdzielni.