Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Informacja dotycząca kompetencji Krajowej Rady Spółdzielczej w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych spółdzielni w stanie likwidacji

Zgodnie z treścią ustawy prawo spółdzielcze spółdzielnie funkcjonują w powszechnym obrocie gospodarczym w oparciu przepisy tej ustawy, zarejestrowanego statutu oraz innych ustaw. Oznacza to, że część obowiązków nałożonych na spółdzielnie może wynikać z innych aktów posiadających rangę ustawy. W tym kontekście ważnym przepisem jest art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Konsekwencją powyższego jest natomiast art. 40 pkt 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzający wymóg wpisywania w rejestrze informacji o rocznych sprawozdaniach finansowych. W tym kontekście należy uzupełnić, że zgodnie z art. 38 § 1 pkt 2 ustawy prawo spółdzielcze zatwierdzanie sprawozdań finansowych należy do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia. W sytuacji gdy Spółdzielnia znajduje się w stanie likwidacji i nie ma możliwości na zwołanie Walnego Zgromadzenia zdolnego do podejmowania uchwał zgodnie z wymogami ustawy oraz statutu, spełnienie obowiązku wynikającego z w/w przepisów staje się niemożliwy. Naprzeciw takim sytuacjom wyszedł ustawodawca, który w art. 119 § 3 oraz 126 § 2 ustawy prawo spółdzielcze wyposażając w odpowiednie kompetencje związki rewizyjny zrzeszające spółdzielnie, a w stosunku do spółdzielni niezrzeszonych – Krajową Radę Spółdzielczą w związku z art. 259 § 3 tej ustaw.

W związku z powyższym, iż do Krajowej Rady Spółdzielczej często kierowane są wnioski o zatwierdzane sprawozdań finansowych przez Spółdzielnie znajdujące się w stanie likwidacji poniżej zamieszczamy informacje dotyczące właściwej interpretacji art. 119 § 3 oraz 126 § 2 ustawy prawo spółdzielcze.

Pierwszy z przepisów stanowi, że: „Jeżeli zwołanie walnego zgromadzenia lub rady spółdzielni napotyka poważne trudności, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, może upoważnić likwidatora do dokonania czynności określonego rodzaju, które wymagają uchwały walnego zgromadzenia lub rady spółdzielni”. W efekcie umożliwia on udzielenie likwidatorowi jedynie „upoważnienia” do dokonania czynności określonego rodzaju, którą w badanym przypadku może być zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za dany okres sprawozdawczy. Drugi z w/w przepisów brzmi natomiast następująco: „Jeżeli zwołanie walnego zgromadzenia napotyka poważne trudności, likwidator przedstawia sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia związkowi rewizyjnemu, w którym spółdzielnia jest zrzeszona” Daje on, więc Krajowej Radzie Spółdzielczej umocowanie do „zatwierdzenia” sprawozdania finansowego Spółdzielni, jeżeli zostało ono sporządzone na koniec procesu likwidacji. W tym kontekście można jeszcze zaznaczyć, że żaden z w/w przepisów nie daje kompetencji do zatwierdzenia przez Krajową Radę Spółdzielczą sprawozdania z działalności likwidatora. Zastosowanie w tym względzie art. 119 § 3 wyklucza bowiem okoliczność, iż wskutek podjęcia przedmiotowej uchwały likwidator zostałby upoważniony do zatwierdzania sprawozdania ze swojego działania, a w przypadku art. 126 § 2 ustawodawca wprost wskazał, że chodzi jedynie o sprawozdania finansowe kończące likwidację.

W konsekwencji w przypadku zwracania się do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskami dotyczącymi zatwierdzania sprawozdań finansowych należy przede wszystkim jednoznacznie wskazywać, czy chodzi o dokument sporządzony na dzień zakończenia likwidacji, czy też jest to sprawozdanie finansowe za normalny okres sprawozdawczy np. za dany rok obrotowy. Pismo - wniosek o podjęcie działania na podstawie art. 119 § 3 lub 126 § 2 ustawy prawo spółdzielcze powinno zawierać uzasadnienie wskazujące, że spółdzielnia spełnia przesłanki wymienione w tych przepisach. Dodatkowo integralnym załącznikiem pisma musi być kompletne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości tj. musi być złożone z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Dopuszczalność ewentualnego podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej uzależniona jest zawsze od przedłożenia przez zainteresowanych dokumentacji spełniającej wymagania wymienione w niniejszym opracowaniu.