Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Informacja dotycząca wykreślenia Spółdzielni

z Krajowego Rejestru Sądowego

na podstawie art. 133 ustawy prawo spółdzielcze


W związku z faktem, iż zgodnie z art. 259 § 1 ustawy prawo spółdzielcze Krajowa Rada Spółdzielcza jest „naczelnym organem spółdzielczym” ustawodawca wyposażył ją w pewne kompetencje o charakterze szczególnym. Wśród tych uprawnień znajduje się między innymi prawo wystąpienia do Sądu rejestrowego (Sądu Rejonowego, Wydziału Gospodarczego właściwego z uwagi na siedzibę Spółdzielni) z wnioskiem o wykreślenie Spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego. Może to mieć miejsce w przypadku spełniania przez Spółdzielnię przesłanek wskazanych w art. 133 ustawy prawo spółdzielcze. W tym miejscu pragniemy więc zwrócić uwagę na podstawowe informacje dotyczące trybu działania na podstawie tego przepisu, który stanowi, że: „Jeżeli ze sprawozdania finansowego sporządzonego przez zarząd lub przez likwidatora wynika, że majątek spółdzielni, która zaprzestała swej działalności, nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, a wierzyciele nie wyrażą zgody na ich pokrycie, sąd na wniosek wierzycieli lub Krajowej Rady Spółdzielczej zarządzi wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamiając o tym wierzycieli i Krajową Radę Spółdzielczą. W takim wypadku nie przeprowadza się postępowania upadłościowego”.

 

Przytoczona powyżej regulacja ma charakter szczególny. Umożliwia ona wykreślenie Spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego pomimo, iż posiada ona nie uregulowane zobowiązania majątkowe, a jej majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, których pokrycia odmówili również jej wierzyciele. Do postępowań przed Sądami rejestrowymi zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Tym samym w postępowaniu na podstawie art. 133 ustawy prawo spółdzielcze Krajowa Rada Spółdzielcza występuje w roli wnioskodawcy, a Spółdzielnia jest uczestnikiem. Rodzi to określone konsekwencje tj. chociażby obowiązek złożenia dokumentacji w dwóch egzemplarzach, gdyż Sąd ma obowiązek przekazać jeden komplet dokumentów uczestnikowi postępowania.

 

Na etapie przygotowania wniosku działania Krajowej Rady Spółdzielczej polegają na skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, by w oparciu o nią Zarząd mógł podjąć odpowiednią uchwałę o wystąpieniu do Sądu z wnioskiem. Na potrzeby postępowania sądowego sporządzany jest wniosek o wykreślenie Spółdzielni z Rejestru na formularzu KRS X2. Integralnymi załącznikami do wniosku KRS X2 są dokumenty potwierdzające, że dana Spółdzielnia spełnia przesłanki wskazane w art. 133 ustawy prawo spółdzielcze. Z uwagi na wymagania wymienione w przepisach kodeksu postępowania cywilnego wszelkie dokumenty muszą posiadać formę oryginałów lub kopii notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałami. Obserwacja spraw toczących się w w/w trybie pozwala na wymienienie poniżej dokumentów, których Sądy Rejestrowe wymagają w sposób bezwzględny w celu skutecznego uwierzytelnienia sytuacji prawnej Spółdzielni:

 

 • aktualne sprawozdanie finansowe wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz informacją dodatkową,
 • w przypadku uprzedniego składania przez Spółdzielnię wniosku o ogłoszenie upadłości - postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów takiego postępowania,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wykaz wierzycieli wraz ich adresami do korespondencji oraz wysokością należnych im wierzytelności,
 • pisma do wierzycieli oraz ich odpowiedzi w sprawie odmowy pokrycia kosztów postępowania upadłościowego (najskuteczniejszą formą jest przesłanie korespondencji za potwierdzeniem odbioru przez adresata, przy jednoczesnym zawarciu w pismach klauzuli, iż brak odpowiedzi w terminie 14 dni od jej otrzymania, uznany będzie tożsamo z brakiem wyrażenia zgody na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego),
 • dokument potwierdzający zabezpieczenie dokumentacji Spółdzielni (umowa o archiwizację dokumentów lub dokument poświadczający ich przekazanie),
 • oświadczenie likwidatora spółdzielni, że nie znajduje się ona w żadnym sporze sądowym, lub wskazanie następcy procesowego i jego zgody,
 • dowód wpłaty kwoty w wysokości 550zł (kwota powyższa jest opłatą za dokonanie wykreślenia Spółdzielni z Rejestru oraz za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pobierana przez Sąd zgodnie z ustawą o kosztach sądowych), na konto bankowe Krajowej Rady Spółdzielczej: nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727, lub wniosek adresowany do Sądu o zwolnienie Spółdzielni z kosztów postępowania,
 • formularz ZUS ZWPA tj. wniosek o wyrejestrowanie płatnika składek,
 • formularz RG - 2 tj. wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej,
 • formularze NIP - 2 oraz VAT - Z (jeżeli Spółdzielnia była płatkiem VAT) tj. wniosek o wykreślenie podatnika.

Reasumując podane informacje warto dodatkowo podkreślić, iż przytoczony powyżej tryb postępowania dotyczy tylko Spółdzielni, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że podmioty które nadal uwidocznione są w starym rejestrze ARS, aby skorzystać z dyspozycji art. 133 prawo spółdzielcze zobowiązane są najpierw dokonać rejestracji - uzyskać nr KRS. Podkreślenia wymaga również fakt, iż art. 133 ustawy prawo spółdzielcze ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy brak jest możliwości do przeprowadzenia likwidacji w normalnym trybie. Podstawą merytorycznego badania spraw przez Sądy rejestrowe w tym trybie jest, bowiem sprawdzanie w pierwszej kolejności, czy na skutek wykreślenia podmiotu z Rejestru nie pozostaną po nim jakiekolwiek aktywa majątkowe np. nieruchomości lub inne niezaspokojone wierzytelności. Sąd bada ponadto czy dokumentacja Spółdzielni została zabezpieczona w sposób zgodny z prawem tzn. umożliwi byłym członkom dochodzenie w przyszłości roszczeń np. z tytułu świadczeń emerytalnych. Wszystkie opisane powyżej okoliczności powodują natomiast, że czynna pomoc Krajowej Rady Spółdzielczej w przedmiotowych sprawach uzależniona jest zawsze przede wszystkim od uzyskania od zainteresowanej Spółdzielni rzetelnej dokumentacji.