Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Kryteria kwalifikacyjne lustratorów, szkolenie lustratorów oraz nadawanie i pozbawianie uprawnień lustratora zostały przyjęte Uchwałą nr 11/2012  Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z 20 marca 2012 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 21/2014 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 12 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 11/2012 w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora POBIERZ

 


  Obwieszczenie Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 11/2012 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów,szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) 

§ 1

Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr 11/2012 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów  (Monitor Spółdzielczy z 2012 r. nr 2).

§ 2

1.     Tekst jednolity uchwały, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Obwieszczenia.
2.     Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Monitorze Spółdzielczym

§ 3

Wykonanie Obwieszczenia powierza się Zarządowi Krajowej Rady Spółdzielczej.


 Uchwała Nr 11/2012

Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie: kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów

oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora 

Na podstawie art. 91 § 4 oraz § 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz w celu wykonania uchwały nr 10/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 01.07.2010 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Lustratora, uchwala się, co następuje:

§ 1

Uprawnienia lustracyjne stwierdzają posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności lustracyjnych w spółdzielniach i organizacjach spółdzielczych.

§ 2

1.    Uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba spełniająca następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;
 4. Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym;
 5. Uchylony
 6. Swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora;

2.    Posiadanie uprawnień lustracyjnych potwierdza się zaświadczeniem oraz legitymacją lustratora, wydanymi przez Krajową Radę Spółdzielczą.

3.    Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera następujące dane:

a) imię i nazwisko

b) imiona rodziców

c) datę i miejsce urodzenia

d) PESEL

e) numer uprawnień lustracyjnych

f) datę nadania uprawnień

§ 3

1.    Uprawnienia lustracyjne nadawane są przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej.

2.    Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzi rejestr ogólny lustratorów.

3.    Spółdzielcze związki rewizyjne prowadzą rejestr lustratorów współpracujących ze związkiem.

§ 4

 1. Spełnienie wymogu wskazanego w § 2 ust. 4 następuje po odbyciu, co najmniej 90 godzin szkolenia specjalistycznego i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.
 2. Organizatorem szkolenia specjalistycznego może być Krajowa Rada Spółdzielcza albospółdzielczy związek rewizyjny.
 3. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza komisja powołana przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej na wniosek organizatora szkolenia.
 4. Ramowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu ze znajomości problematyki objętej programem szkolenia określa Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej.
 5. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który przechowuje Krajowa Rada Spółdzielcza.

§ 5

  1. Lustrator obowiązany jest do stałego pogłębiania wiedzy i podnoszenia posiadanych kwalifikacji zawodowych.
  2. Szkolenia uzupełniające organizują Krajowa Rada Spółdzielcza albo spółdzielcze związki rewizyjne. Związek rewizyjny powiadamia Krajową Radę Spółdzielczą o terminie i miejscu szkolenia.
  3. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji uznaje się za spełniony poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą lub spółdzielczy związek rewizyjny, w ilości, co najmniej 15 godzin rocznie lub 30 godzin w okresie dwuletnim.
  4. Osoby wchodzące w skład zarządów spółdzielczych związków rewizyjnych, posiadające uprawnienia lustracyjne lub z upoważnienia, uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń mogą spełniać obowiązek, o którym mowa w ust. 3 wyłącznie poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą.
  5. Dokumentem potwierdzającym zaliczenie szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia.
  6. Organizator szkolenia prowadzi ewidencję przeprowadzonych szkoleń lustratorów.
  7. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 stanowi warunek zlecenia lustratorowi przeprowadzenia lustracji.
  8. Osoba posiadająca uprawnienia lustracyjne, która w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej nr 20/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r., nie odbyła szkolenia uzupełniającego, nie może otrzymać zlecenia na przeprowadzenie lustracji do czasu uzupełnienia obowiązku odbycia takiego szkolenia.

§ 6

 1. Krajowa Rada Spółdzielcza z inicjatywy własnej lub na wniosek spółdzielczego związku rewizyjnego może pozbawić lustratora uprawnień lustracyjnych z przyczyn wskazanych w art. 91 § 5 ustawy – Prawo spółdzielcze.
 2. Uchwałę w sprawie pozbawienia uprawnień lustracyjnych doręcza się zainteresowanemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
 3. Decyzje w sprawie nadania i pozbawienia uprawnień lustracyjnych ogłaszane są w Monitorze Spółdzielczym.

§ 7

Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzi ewidencję szkoleń organizowanych przez spółdzielcze związki rewizyjne. Po odbyciu szkoleniazwiązek rewizyjny przedkłada Krajowej Radzie Spółdzielczej, informację o zorganizowanym szkoleniu wraz z listą przeszkolonych lustratorów. 

§ 8

 1. Uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych na uprawnienia lustracyjne, jak i również w szkoleniach uzupełniających, jest odpłatne.
 2. Warunki i zasady odpłatności ustala organizator szkolenia. 

§ 9

Uprawnienia lustracyjne nadane według dotychczasowych przepisów zachowują ważność. 

§ 10

Traci moc Uchwała Nr 10/2006 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 07.07.2006 r. w sprawie nadawania uprawnień lustracyjnych i szkolenia lustratorów.

 

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.